Sportfanaat

UTRECHT
Organisatie |

Watersportverbond

Het bestuur van het Watersportverbond is collectief verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV). Dit doet zij vanuit het belang van de bij het Watersportverbond aangesloten leden, haar statutair bepaalde maatschappelijke doelstelling en de door het NOC*NSF opgelegde verantwoordelijkheden.

 

Het bestuur heeft de uitvoering van zijn taak voor een groot deel gemandateerd aan de Algemeen Directeur die op zijn beurt leiding geeft aan de werkorganisatie van het Watersportverbond. Het bestuur legt tenminste tweemaal per jaar verantwoording af aan de Algemene Vergadering van het Watersportverbond over het gevoerde beleid.

 

(Her)benoeming van bestuursleden geschiedt door de Algemene Vergadering van het KNWV. Voor de Algemene Vergadering van november 2017 is er een vacature in het KNWV-bestuur met als aandachtsgebied wedstrijdsport.

 

De bestuursfuncties bij het Watersportverbond zijn onbezoldigd. De tijdsbesteding is indicatief 4 tot 8 uur per week. Een vergoeding van gemaakte onkosten – binnen de daarvoor geldende regelingen – is mogelijk.

KV_Opdrachten_Watersportverbond
Functie | Bestuurslid
 • In collegiale samenwerking collectief verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging.
 • Deelnemen aan 10-12 bestuursvergaderingen en de Algemene Vergaderingen (AV’s).
 • In collegiaal verband als bestuur verantwoording afleggen aan de AV over het gevoerde beleid.
 • Zitting nemen in het platform wedstrijdzeilen en/of gelieerde werkgroepen.
 • Representeert, in samenspraak met de werkorganisatie, het Watersportverbond bij haar aangesloten leden en andere relevante stakeholders binnen en buiten de watersport.
 • Fungeert desgevraagd als klankbord voor de Algemeen Directeur.

 

Specifieke aandachtsgebieden

 • Vertegenwoordigt de wedstrijdsport binnen het bestuur.
 • Neemt zitting in het platform wedstrijdzeilen.
 • Initieert, in samenspraak met het platform wedstrijdzeilen, bestuur en werkorganisatie, het meerjarenbeleid, strategische prioriteiten en de begrotingstaakstellingen van de wedstrijdsport.
 • Adviseert het platform wedstrijdzeilen, het bestuur en de werkorganisatie over voor de wedstrijdzeilsport relevante trends en ontwikkelingen.
 • Neemt het initiatief, samen met het platform wedstrijdzeilen en de verantwoordelijk manager, voor het opstellen van jaarplannen en de begroting van wedstrijdsport en bewaakt de realisatie van het door de AV vastgestelde beleid inclusief bijbehorende budgetten.
 • Is functioneel aanspreekpunt voor de verantwoordelijke manager.

Onderhoud bestuurlijk contact met wedstrijdgevende verenigingen, klassenorganisaties en overige relevante

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | met aandachtsgebied wedstrijdsport
 • Is een autoriteit en actief in de wedstrijdzeilsport.
 • Beschikt over kennis van en heeft een netwerk binnen de wedstrijdzeilsport.
 • Beschikt over een strategisch denkniveau.
 • Heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring en is in staat om op hoofdlijnen te besturen.
 • Heeft bij voorkeur ervaring als verenigingsbestuurder in het werken met vrijwilligers.
 • Beschikt over voldoende tijd, energie en motivatie om de bestuursfunctie, zoals geschetst, uit te oefenen en is bereid het Watersportverbond ceremonieel te vertegenwoordigen.
Aanbod
 • Een enthousiaste en stimulerende omgeving.
 • Ondersteuning door medewerkers bondsbureau en vele vrijwilligers in de uitvoering van de taken.
Procedure

Aan kandidaten die worden uitgenodigd door K+V wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.