Bestuurder

EDE
Organisatie |

Vilente

Vilente biedt een ruim palet van zorg en diensten aan in de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum. Vilente levert thuiszorg, specialistische zorg en behandeling aan huis en heeft meerdere locaties beschikbaar waar cliënten tijdelijk of langdurig intensieve zorg en behandeling kunnen krijgen. De ambitie van Vilente is de zorg en dienstverlening zo lang mogelijk in de thuisomgeving van de cliënten te organiseren. Wanneer dat niet (meer) mogelijk is, biedt Vilente zorg en dienstverlening in een intramurale omgeving aan, waarbij Vilente ook dan de cliënt een ‘thuisgevoel’ wil bieden.

 

Onder het motto ‘thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis’ staan dagelijks de medewerkers en vrijwilligers klaar op het gebied van verzorging, verpleging en thuiszorg. Waar Vilente de dienstverlening eventueel zelf niet kan leveren, werkt zij samen met zorgpartners en woningcorporaties. Vilente is een zorgorganisatie met een regionale oriëntatie. Elk van de locaties heeft een eigen, bij het gebied passende, profilering.

 

Vilente is een dynamische en vitale organisatie met een omzet van bijna € 53 miljoen (2016). In de komende periode wordt veel geïnvesteerd in nieuwbouw. Verdere informatie, waaronder het jaarverslag 2016, is te vinden op de website: www.vilente.nl.

KV_Opdrachten_Vilente
Functie | Manager

De bestuursstructuur van Vilente bestaat uit een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Elke locatie van Vilente staat onder leiding van een zorg/locatiemanager. De Manager Bedrijfsvoering geeft leiding aan de managers van de afdelingen Wonen, Vastgoed & Services, ICT, P&O en Administratie & Registratie en stuurt Planning & Control aan.

 

De Manager Bedrijfsvoering ressorteert direct onder de Raad van Bestuur. Hij/zij is lid van het Managementteam en heeft ook een relatie met de Raad van Toezicht met name via de Auditcommissie. Onderhoudt direct contact met de externe accountant.

 

Kerntaken zijn:

 • Is resultaatverantwoordelijk voor de financiële, personele en organisatorische soliditeit van de organisatie, waarbij continu wordt gestuurd op efficiency, rendement en risicobeheersing;
 • Is verantwoordelijk voor Planning & Control en de afdelingen Wonen, Vastgoed & Services, ICT, P&O en Administratie & Registratie en geeft leiding aan de betreffende managers;
 • Begeleidt en coacht de (managers van) deze afdelingen op vakinhoudelijke professionaliteit en verbeterpotentieel, is proactief en structurerend, maakt daardoor ruimte en stuurt op hoofdlijnen;
 • Treedt coördinerend op ten aanzien van de dienstverlening van genoemde vakgebieden, zowel in de onderlinge samenhang als in de relatie met het primair proces;
 • Stuurt actief op verwachtingen en tevredenheid van het management van het primaire proces over het serviceniveau van de ondersteunende afdelingen;
 • Heeft de verantwoordelijkheid voor een soepel lopende planning & control cyclus, inclusief begrotingen, periodieke managementinformatie, verslaggeving en (externe) verantwoording;
 • Is het financieel geweten van de organisatie en is uit hoofde van die functie betrokken bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraars en andere financiers en bij omvangrijke investeringen, de financiering daarvan en andere grote uitgaven;
 • Toetst de kwaliteit en tijdigheid van processen en informatie, ziet toe op de (toekomstige) financiële situatie van de organisatie en signaleert daarbij, gevraagd en ongevraagd, de belangrijke risico’s.

 

De Manager Bedrijfsvoering is geen statutair bestuurder maar vervangt – in bijzondere gevallen – de bestuurder, op grond van een specifiek op te stellen opdracht. De functie is op dit moment ad interim ingevuld.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Ervaren leidinggevende en plaatsvervangend bestuurder

Het profiel vraagt om een brede expertise en een gedegen financiële achtergrond. De kandidaat voldoet verder aan de volgende eisen:

 • Academisch opleidingsniveau (bedrijfseconomisch en/of bedrijfskundig);
 • Kennis van de (ontwikkelingen in de) gezondheidszorg en organisatieontwikkelingsprocessen;
 • Senior ervaring in het leidinggeven aan (groepen) van professionals in ondersteunende functies; in staat om medewerkers in kracht te zetten en te stimuleren in hun ontwikkeling;
 • Gewend om in de aangegeven verantwoordelijkheden dicht op het bestuurlijke niveau te functioneren, met een bijdrage aan de (bepaling van de) strategische koers;
 • In staat om sturing aan processen te geven, gericht op kwaliteit en efficiency;
 • Conceptuele kennis van Vastgoed (strategie en financiering) en ICT (innovatie en service delivery);

 

De kandidaat sluit aan op de volgende kernwaarden van de organisatie en stuurt actief op een dergelijke werkcultuur:

 • Passie voor mensen
 • Professioneel
 • Denken in oplossingen en kansen
 • Samenwerken

 

Persoonlijke kenmerken zijn verder:

 • Communicatief en verbindend op alle niveaus
 • Gericht op het opbouwen van relaties; heeft affiniteit met zorgverleners/professionals
 • Analytisch met een goed ontwikkeld vermogen om te abstraheren en te detailleren
 • Netwerkgericht en onderhandelingsvaardig
 • Robuust, evenwichtig en onafhankelijk
Aanbod

Vilente biedt een uitdagende fulltime functie in een prettige en stimulerende werkomgeving. Inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en overeenkomstig de geldende cao (VVT).

Procedure

De procedure is gericht op benoeming van de nieuwe Manager Bedrijfsvoering op 1 januari 2018 of zo snel mogelijk daarna. Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde bij K+V plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.