Verbinder

UTRECHT
Organisatie |

Watersportverbond

Het Koninklijk Nederlands Watersportverbond behartigt de belangen van bijna 400 aangesloten watersportverenigingen met ruim 70.000 aangesloten watersporters. De gevarieerde achterban bestaat uit motorbootvaarders, (wedstrijd)zeilers, kanoërs en boardsporters. Nederland kent een netwerk van ruim 6.000 km waterwegen, met bruggen en sluizen. Ruim 7.000 watersporters zijn actief in de wedstrijdzeilsport. Binnen de topsport behoren we tot de top 3 zeillanden in de wereld.

 

Het Watersportverbond staat voor de uitdaging om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en veranderende consumentbehoeften raken ook de watersport. Resultaat is dalende ledenaantallen met als gevolg afnemende contributieopbrengsten en minder subsidie-inkomsten. Het vraagt om een creatieve aanpak. Gelukkig zijn er voldoende kansen die verzilverd kunnen worden.

 

Vergroten van de herkenbaarheid van de diverse takken van haar achterban zal worden gerealiseerd door een doelgroepgerichte benadering met platforms voor toervaren, wedstrijdzeilen, kano- en boardsport. Deze platforms krijgen een grote mate van autonomie bij het ontwikkelen en uitvoeren van doelgroepgericht beleid. De platforms worden gevormd door mensen vanuit de eigen achterban dus van onderaf en met ondersteuning vanuit de werkorganisatie van het Watersportverbond.

 

Het bestuur van het Watersportverbond is als collectief verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Het bestuur heeft de uitvoering van zijn taak voor een groot deel gemandateerd aan de directeur van het Watersportverbond, die op zijn beurt sturing en leiding geeft aan de werkorganisatie van het Watersportverbond.

 

Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Koninklijk Nederlands Watersportverbond. De ALV bestaat uit vertegenwoordigers van de bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen en stichtingen. De directeur voert het door het bestuur vastgestelde en door de AV goedgekeurde beleid, samen met werkorganisatie, uit.

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Watersportverbond heeft op 25 november jl. het beleidsplan ‘Sterk op het water’ vastgesteld, richtinggevend voor de komende jaren.

 

Voor het goed functioneren van de vereniging is het van belang dat alle betrokkenen zich goed bewust zijn van de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en deze respecteren.

KV_Opdrachten_Watersportverbond
Functie | Voorzitter
 • De voorzitter maakt deel uit van en geeft leiding aan het bestuur van het Watersportverbond, dat collectief verantwoordelijk is voor het besturen van de vereniging Koninklijk Nederlands Watersportverbond.
 • De voorzitter neemt gemiddeld 10 tot 12 keer per jaar deel aan vergaderingen van het Algemeen Bestuur, 8 tot 10 keer per jaar vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, een tweetal ALV’s, een tweetal Algemene vergaderingen bij NOC*NSF en kan daarnaast gevraagd worden zitting te nemen in één van de commissies van het bestuur, of in gelieerde werkgroepen.
 • De voorzitter legt, als onderdeel van het collectieve bestuur, verantwoording af aan de ALV van het Watersportverbond. Deze ALV’s vinden tenminste tweemaal per jaar plaats.
 • De voorzitter representeert, in samenspraak met de overige bestuursleden en in afstemming met de werkorganisatie, de vereniging Koninklijk Nederlands Watersportverbond bij haar leden alsook binnen en buiten de watersport.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Met verbindend vermogen
 • Actief in en affiniteit met watersport en waterrecreatie in de breedste zin des woords.
 • Ruime aantoonbare ervaring als bestuurder in het bedrijfsleven of publiek domein met een zeer gedegen bestuurlijk inzicht met bij voorkeur ook bestuurlijke ervaring bij een vergelijkbare instelling/vereniging op nationaal niveau.
 • Beschikt over een strategisch denkniveau.
 • Is in staat als bestuurder te functioneren binnen het gekozen besturingsmodel, waar binnen veel verantwoordelijkheid is neergelegd bij de directeur en de werkorganisatie.
 • Beschikt over voldoende tijd, energie en motivatie om de bestuursfunctie als geschetst uit te oefenen en het Watersportverbond ceremonieel te vertegenwoordigen bij (individuele) leden en elders binnen en buiten de watersport.
 • Heeft een visie op watersport en verenigingen in relatie tot de actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Is een verbinder.
 • Is in staat om bestuurlijke invulling te geven aan de besturingsfilosofie van ‘besturen op hoofdlijnen’ en van daaruit te komen tot een effectief samenspel met de directeur en de medewerkers van het bondsbureau.
 • Beschikt over goede contacten en communicatieve vaardigheden en kan gemakkelijk deuren openen op bestuurlijk en politiek niveau, binnen het Nederlandse bedrijfsleven en binnen de sportwereld en is in staat om binnen deze netwerken op eindverantwoordelijk niveau te communiceren.
 • Is een waardig representant van het Watersportverbond in binnen- en buitenland; beweegt zich gemakkelijk in een diversiteit aan formele en informele bijeenkomsten en gezelschappen.
 • Is in staat – waar nodig – afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken en een ‘helicopterview’ te kunnen hanteren.
 • Beschikt over daadkracht en besluitvaardigheid en over analytisch vermogen om ingewikkelde vraagstukken te kunnen ontleden en helder te communiceren.
 • Beschikt over een goede en verbindende vergadertechniek gericht op realisatie en inspiratie.
 • Beschikt over kennis van of heeft netwerk binnen één of meer van de volgende gebieden: topsport, sportontwikkeling, watersport, belangenbehartiging, gehandicaptensport, politiek, bedrijfsleven, media, marketing, sponsoring, commercie en communicatie en is bereid dit netwerk open te stellen ten dienste van de watersport.

 

Taken

 • Binnen het bestuur draagt de voorzitter de verantwoordelijkheid voor het algemene bestuurlijk functioneren inclusief zorgvuldige besluitvorming.
 • De voorzitter heeft in die hoedanigheid periodiek overleg met de directeur.
 • De voorzitter is tevens voorzitter van de Algemene Ledenvergadering van het Watersportverbond.
 • Representeert het Watersportverbond, in samenspraak met de overige bestuursleden en in afstemming met de werkorganisatie, bij haar leden en binnen en buiten de watersport
Aanbod

De voorzitter is gemiddeld 1 tot 2 dagen per week beschikbaar, zowel overdag als in de avonduren.

De bestuursfuncties bij het Watersportverbond zijn onbezoldigd. Wel kan een vergoeding van gemaakte onkosten – binnen de daarvoor geldende regelingen – plaatsvinden.

Procedure

Aan kandidaten die worden uitgenodigd door K+V wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Voorzitter
VastDe voorzitter is gemiddeld 1 tot 2 dagen per week beschikbaar, zowel overdag als in de avonduren. De bestuursfuncties bij het Watersportverbond zijn onbezoldigd. Wel kan een vergoeding van gemaakte onkosten – binnen de daarvoor geldende regelingen – plaatsvinden.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.