Betrokken

VEENENDAAL
Organisatie |

IW4

IW4 is, oorspronkelijk opgezet als sociaal werkvoorzieningsbedrijf, een breed opererend bedrijf voor werkvoorziening, arbeidsparticipatie en re-integratie en richt zich op alle, onder de Participatiewet vallende, doelgroepen. Binnen IW4 zijn in 2017 ruim 400 personen werkzaam in het kader van de (voormalige) Wsw en ruim 50 vanuit andere regelingen. Daarnaast zijn circa 50 personen op reguliere basis werkzaam. Het bedrijf is gevestigd in Veenendaal.

De centrale doelstelling van de onderneming is de ontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking of anderszins met een afstand tot de arbeidsmarkt, het zoveel mogelijk plaatsen van deze mensen in een reguliere arbeidsomgeving en, als dat niet lukt, in te zetten in passende functies binnen de bedrijfsactiviteiten van IW4. Daarnaast worden nieuwe activiteiten ontwikkeld, gericht op de ondersteuning van werkgevers/ondernemers en overheden bij de uitvoering van de Participatiewet. De netto omzet (exclusief subsidie Participatiewet/Wsw) is circa € 5.3 miljoen.  De afgelopen jaren zijn zowel in activiteiten als resultaten succesvol geweest.

 

Relatie GR – NV

De gemeenten Veenendaal, Rhenen, Renswoude en (een deel van) Utrechtse Heuvelrug hebben indertijd voor de uitvoering van de Wsw een Gemeenschappelijke Regeling opgericht. Deze GR heeft een bestuur bestaande uit bestuurders van de deelnemende gemeenten. Om de (operationele) activiteiten in een meer bedrijfsmatige omgeving uit te kunnen voeren, is in 1998 een NV (IW4 Beheer N.V.) opgericht. Deze wordt bestuurd door een algemeen directeur onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De aandelen van de NV zijn in handen van de GR.

KV_Opdrachten_IW4
Functie | Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad bestaat uit 5 leden. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de OR. De overige leden worden door de RvC zelf voorgedragen, waarbij de AVA en de OR in de gelegenheid worden gesteld  om personen aan te bevelen.

 

De RvC vergadert circa vijf keer per jaar. Twee keer per jaar vindt een overleg met het bestuur van de GR plaats en twee keer per jaar overlegt een delegatie van de RvC met de OR.

 

De RvC heeft de volgende taken:

 1. Toezicht houden op het beleid van het bestuur i.c. de algemeen directeur en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de daaraan verbonden deelneming(en).
 2. Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en de algemene vergadering van aandeelhouders.
 3. Het goedkeuren van de begroting, jaarrekening en andere belangrijke besluiten.
 4. Benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de statutaire bestuurder/algemeen directeur.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Scherp, onafhankelijk en maatschappelijk betrokken

IW4 heeft door de bedrijfsdoelstelling gericht op bijzondere doelgroepen en door de politieke context waar rekening mee gehouden moet worden een ander karakter dan NV’s in een puur commerciële omgeving. Leden van de RvC moeten zich hier van bewust zijn en zich daar betrokken bij voelen.

 

Algemene kenmerken die voor alle leden gelden:

 • Aantoonbare ervaring op het gebied van bestuur van een onderneming en/of toezicht daarop
 • Een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring
 • Affiniteit en/of ervaring met de problematiek van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt
 • Analytisch inzicht en het vermogen om te gaan met belangentegenstellingen, in het bijzonder wanneer het maatschappelijke, politieke en bedrijfsbelangen betreft
 • Goede communicatieve kwaliteiten; teamspeler met een onafhankelijke, kritisch-constructieve opstelling naar elkaar en de bestuurder

 

Specifieke deskundigheden/kenmerken, die binnen de raad als geheel aanwezig moeten zijn:

 • Financieel/(bedrijfs)economisch
 • Commercieel/ondernemerschap
 • Ingevoerd in werkgevers-/ondernemersnetwerken in de regio
 • Juridische zaken
 • Sociale zekerheid en zorgvoorzieningen
 • Kennis van/ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvorming en gemeentelijke organisaties

 

Volgens het rooster van aftreden ontstaat er medio 2018 een vacature in de Raad. De RvC zoekt specifiek aanvulling met iemand die bewezen kennis heeft van juridische zaken.

Procedure

De procedure is gericht op benoeming van de nieuwe toezichthouder per 1 juli 2018. Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid is het van belang dat u inzicht geeft in huidige en vorige functies en nevenfuncties alsmede eventuele bestaande en vroegere relaties met IW4, de in de GR deelnemende gemeenten en/of medewerkers van deze organisaties. U kunt rekenen op een zorgvuldige en prudente beoordeling van uw sollicitatie en onze terugkoppeling daarover.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Raad van Commissarissen
Vast

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.