K+V werving selectie interim management

Integer, sensitief en communicatief

Gouda
Organisatie |

Gemiva-SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep is in 1997 ontstaan als fusie van twee organisaties voor gehandicaptenzorg: Gemiva en SVG. Anno 2018 bieden ze met 3.000 medewerkers en 1.700 vrijwilligers ondersteuning aan ongeveer 5.000 mensen met een beperking. Op zo’n 250 plekken in Zuid-Holland doet zij dat, in woonvormen, activiteitencentra, kinderdagcentra, logeerhuizen en boerderijen, in de vorm van kleinschalige projecten voor werken en leren en bij mensen thuis, op school of in hun werkomgeving. Meer informatie over de Gemiva-SVG Groep is te vinden op www.gemiva-svg.nl.

Vanwege een ontstane vacature zijn wij op zoek naar een lid Raad van Toezicht dat met visie en kundigheid de Gemiva-SVG Groep helpt zich te positioneren voor een goede toekomst, waarbij de relaties en de mensen (client, medewerker, anderen) centraal staan.

Functie | Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden. Hij wil graag een betrokken en multidisciplinair team zijn, dat in staat is om toezicht te houden vanuit brede ervaring en achtergrond teneinde de bestuurders zo optimaal te begeleiden en te adviseren in de continu en snel veranderende zorgwereld. De RvT brengt met enige regelmaat werkbezoeken binnen de organisatie en bekwaamt zich ook via scholing in het eigen functioneren als toezichthouder.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:

 • Er voldoende affiniteit met de gehandicaptenzorg in het algemeen en de doelstelling van de Gemiva-SVG Groep in het bijzonder aanwezig is.
 • Er een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
 • Er sprake is van spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waaronder zorginhoudelijke, financieel-economische, politiek-bestuurlijke, sociaal-organisatorische en bedrijfskundige expertises.
 • De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en andere interne en externe stakeholders onafhankelijk en kritisch opereren.
 • Adequaat wordt voorzien in de werkgevers-, advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

 Vergaderfrequentie en werkwijze

De Raad van Toezicht vergadert in de regel zes keer per jaar. Deze vergaderingen vinden ’s avonds plaats en duren ongeveer twee uur. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht eenmaal per jaar overleg met de centrale medezeggenschapsorganen van cliënten(vertegenwoordigers) en medewerkers. Bij deze overlegsituaties is de uit drie personen bestaande Raad van Bestuur betrokken.

Integer, sensitief en communicatief

Profiel

U beschikt over een consistente visie op de (gehandicapten)zorg in combinatie met sensitiviteit en respect voor de medemens. U draagt bij aan een sfeer van saamhorigheid, vertrouwen, openheid en aan de kwaliteit van de Governance binnen het team van toezicht en in de relatie met de organisatie en de bestuurders. U kunt zich verplaatsen in de positie van cliënten, verwanten en medewerkers. U bent zeer betrokken en gemotiveerd om met elkaar het beste uit de RvT en de bestuurders te halen en hen scherp in hun rollen te houden. Daarbij weet u ook zuiver om te gaan met de uiteenlopende rollen die een toezichthouder dient te vervullen.

Algemene profieleisen:

Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij over het vermogen beschikt om:

 • Het algemeen functioneren van de Gemiva-SVG Groep en de besturing door de Raad van Bestuur op hoofdlijnen te toetsen.
 • Een juist evenwicht te betrachten in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • In staat is om in teamverband de toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheden uit te oefenen.
 • Een onafhankelijke opstelling te koppelen aan integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Zelf relevante thema’s aan te dragen voor de discussie binnen de Raad van Toezicht en met de Raad van Bestuur.
 • Samen met de collega-toezichthouders met de Raad van Bestuur heldere afspraken te maken over doelen en prestaties en handelend op te treden indien daaraan onvoldoende gevolg wordt gegeven.
 • In voldoende mate beschikbaar te zijn voor de werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht.
 • Bereid te zijn zich te (blijven) verdiepen in de ontwikkelingen in en rondom de gehandicaptenzorg als maatschappelijke sector.
 • Naast de werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht maatschappelijk actief te zijn.

Naast de algemene functiekenmerken van een Lid Raad van Toezicht beschikt u over:

 • Kennis van en inzicht in het functioneren van de zorgsector op micro-, meso- en macroniveau.
 • Toezichthoudende ervaring is een pré, kennis van de beginselen van good governance is noodzakelijk.
 • Visie op de (gehandicapten)zorg, specifiek op het gebied van het cliënten- en medewerkersperspectief.
 • Sensitief vermogen om in dialoog het evenwicht te zoeken.
 • Inzicht in de relevante politieke en maatschappelijke context en complexiteit van de zorgmarkt.
 • Overzicht om zich over de complexe strategische vraagstukken waar de Gemiva-SVG Groep voor staat een oordeel te vormen.
 • Een breed netwerk en de bereidheid dit netwerk zo nodig in te zetten.
Aanbod

Een vergoeding voor declarabele onkosten (‘kilometers’) en een honorarium van € 6.630,– per jaar. Het bedrag is exclusief de eventueel verschuldigde BTW. Uiteraard staat het de individuele leden vrij af te zien van hun aanspraak. Uitbetaling vindt tweemaal per jaar in de vorm van een brutobedrag plaats.

De Gemiva-SVG Groep heeft ten behoeve van toezichthouders en bestuurders een zogenaamde bestuurders- en toezichthouders aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De leden van de Raad van Toezicht zijn via een collectieve aanmelding lid van de NVTZ.

Procedure

De procedure is gericht op aanstelling voor het einde van dit jaar.

Geïnteresseerd

Bent u geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken u uiterlijk zondag 11 november te reageren door bij “solliciteer direct” uw cv en motivatie te uploaden.
Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Frank Snethlage (06-5131 0178) en Frank Wolff (06-1595 4079). Zij begeleiden de procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.