K+V werving selectie interim management

Creatief, doortastend en bindend

regio Haaglanden
Organisatie |

Zorgscala, de Vereniging van Zorgaanbieders Haaglanden

De vereniging ZorgScala is een branchevereniging van op dit moment 16 organisaties die verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg aanbieden in de regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer) en vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van het collectief naar financiers, overheden, cliëntenorganisaties en andere relevante partijen. ZorgScala participeert in verschillende regionale overleggen op het gebied van samenwerking in de zorg, de regionale arbeidsmarkt, samenwerking met gemeenten, etc.

ZorgScala probeert haar doelen te bereiken door het beïnvloeden van beleid, op regionaal niveau bij de gemeenten of Zorgkantoor en zo nodig ook op landelijk niveau, voor zover relevant voor de regio Haaglanden. Voor organisaties in de regio is de vereniging het aanspreekpunt voor overleg en om zaken op de agenda te zetten. Het Bestuur wordt gevormd door de Raden van Bestuur van de deelnemende organisaties. De dagelijkse leiding is in handen van de Secretaris van de vereniging.

Functie | Projectleider Arbeidsmarkt

De huidige regering heeft besloten om maximaal te investeren in de kwaliteit van de zorg voor ouderen. Een goede personeelsvoorziening is hier onlosmakelijk mee verbonden. Het actieprogramma is sectorbreed en wordt regionaal uitgevoerd door middel van regionale actieplannen. De regionale werkgeversorganisaties faciliteren dit proces. De VV(T)sector staat voor de uitdaging het Kwaliteitskader Verpleeghuizen te implementeren. Het belangrijkste onderdeel van het Kwaliteitskader zijn de normen voor de personeelssamenstelling. De grote opgave is deze kwalitatief en kwantitatief op orde te brengen.

Zoals in geheel Nederland, kent ook de regio Haaglanden een groot tekort aan personeel. In Haaglanden zijn regionale aanbieders (verenigd in ZorgScala), het Zorgkantoor CZ, de regionale werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt, het ministerie van VWS/Waardigheid en Trots en regionale onderwijsinstellingen met elkaar in contact getreden om te komen tot een regionale aanpak.

Dit heeft inmiddels geresulteerd in een regionale arbeidsmarktanalyse en het formuleren van oplossingsrichtingen daarbij. Gezamenlijk hebben partijen tot doel om in de Haagse regio nieuw potentieel voor de sector aantrekken en zittend personeel te ontwikkelen en te behouden. De focus hierbij is met name gericht op de ouderenzorg. Dit plan van aanpak wordt de komende tijd in nauw overleg en samenwerking met betrokken partijen in acties omgezet.

In deze regionale aanpak ‘Kwaliteitskader en Arbeidsmarktontwikkelingen´ staan de volgende zeven sporen centraal: Huidige professionals behouden; Professionals optimaal inzetten; Ontwikkeling huidige professionals; Instroom, stages, begeleiding en behoud leerlingen; Nieuwe professionals aantrekken; Onderwijsvernieuwing; Anders werken en technologie.

Om aan de verschillende acties in samenhang en in samenwerking met partners en eventuele andere partijen voortvarend uitvoering, borging en voortgang te geven is ZorgScala op zoek naar een (onafhankelijke) projectleider. Hij/zij zal de inzet van professionals van aangesloten organisaties faciliteren, coördineren, eventuele obstakels benoemen en oppakken en daarover rapporteren aan het Bestuur van de vereniging.

Creatief Doortastend Bindend

Profiel

De projectleider functioneert op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau en is in staat de verschillende belangen wegend te komen op het gezamenlijke belang: kwalitatief en kwantitatief voldoende mensen voor de zorg. Gelet op de grote diversiteit in de (potentiële) beroepsbevolking is hij/of zij in staat vanuit meerdere perspectieven de arbeidsmarktproblematiek te benaderen.

Altijd al het verschil willen maken? Op zoek naar een rol van betekenis? En iets anders willen doen in de zorg? Hier ligt een kans én een uitdaging! En herken jij jezelf in bovenstaande opdracht en onderstaande functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een kennismaking.

  • HBO+/academisch opgeleid, bij voorkeur in de richting van bedrijfs- en organisatiekunde;
  • Ruime ervaring in beleidsmatige functies en strategische aandachtsgebieden;
  • Ervaring met programma- en projectmanagement, inclusief methoden en technieken;
  • Kennis van en affiniteit met ouderenzorg en de relevante ontwikkelingen;
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met arbeidsmarkt- en/of opleidingsvraagstukken met bereikte resultaten in een dynamische context;
  • Sterk ontwikkelde communicatieve en adviesvaardigheden, waarbij verbinden, draagvlak creëren en samenwerken typerende kwaliteiten zijn.
Aanbod

De projectleider wordt (via CAO-VVT) aangesteld bij ZorgScala voor de eerste planperiode van het plan van aanpak en de daarin geformuleerde aandachtspunten tot en met 31 december 2019. Bij voldoende voortgang wordt de aanstelling, voor zover nu kan worden overzien, verlengd tot 2022.

Het betreft een functie voor maximaal 36 uur per week. In onderling overleg zal de omvang worden vastgesteld. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Procedure

De procedure is gericht op zo spoedig mogelijke benoeming van de Projectleider Arbeidsmarkt. Gesprekken bij ZorgScala staan gepland in de laatste week van november. Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde bij K+V plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk 19 november aanstaande te reageren door bij “reageer nu” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Emile Douma (06-1045 2989). Emile begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de speed wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Projectleider Arbeidsmarkt
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.