Ontwikkelaar

EDE
Organisatie |

Gemeente Ede

De gemeente Ede is als stad en organisatie volop in ontwikkeling. Het World Food Center, de Kennisas Ede-Wageningen, de nieuwe woon-, werk- en leefwijk Veluwse Poort en een nieuw intercitystation Ede-Wageningen maken van Ede een dynamische en ambitieuze stad. Ede is een groene en sociaal sterke stad, midden in het land, midden in de topregio FoodValley. De gemeentelijke organisatie heeft een intensief en ambitieus veranderproces achter de rug. Kern daarvan is het ontwikkelen van een organisatie, die nodig is om toegerust te zijn op de enorme opgaven waar de gemeentelijke organisatie voor staat. En een gemeentelijke organisatie waarin slagvaardig wordt samengewerkt, zowel binnen als met partners buiten de organisatie. Een organisatie waarin medewerkers zich optimaal uitgedaagd, gestimuleerd en ondersteund voelen om duurzaam het beste van zichzelf te geven en zich gepassioneerd en gedreven in te zetten voor het realiseren van de afgesproken prestaties.

De organisatie bestaat uit vijf clusters waarin alle afdelingen zijn gebundeld, aangestuurd door clustermanagers en een tweehoofdige concerndirectie. Eén van de clusters, Dienstverlening & Bedrijfsvoering, heeft zich als laatste gevormd. Zoals de naam aangeeft, worden alle klantgerichte en alle dienstverlenende afdelingen en teams hier samengebracht. Het gaat dan om de afdelingen Personeel & Organisatie, Concerncontrol, Financiën en Control, Bedrijfsadministraties, Huisvesting & Services, team managementassistenten, Informatie, Project- en Procesmanagement (IPPM), Beheer, Infrastructuur en Apllicatie, Services, Belastingen, Burgerzaken en Receptiebalies, Klantcontacten en Archief en Juridische zaken Inkoop en Subsidies (JIS).

Voor de komende jaren staan deze afdelingen voor een aantal ontwikkelopgaven. Bijvoorbeeld het ondersteunen en het faciliteren van de veranderende rol van de overheid en het aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de uitvoering van deze ontwikkelopgaven, voor het tot wasdom laten komen van de ambities van de gemeente Ede, zoeken we een afdelingsmanager JIS.

De afdeling Juridische zaken Inkoop en Subsidies (JIS) heeft gemeentebreed adviserende en ondersteunende taken, naast enkele coördinerende en uitvoerende taken op de verschillende onderwerpen. De afdeling is een compacte afdeling van circa 16 fte. De nieuwe afdelingsmanager zal verantwoordelijk zijn voor het Resultaat- en Ontwikkelplan JIS2018. Dit plan is mede opgesteld om JIS op een hoger plan te brengen en een bijdrage te leveren aan de positionering van het cluster en het ook meer systemische vormgeven van businesscontrol (samen met Finance & Control en Concerncontrol). Concreet gaat het om de volgende zaken:

 • Invulling geven aan de rapportage legal audit (onder meer capaciteit op orde brengen en juridisch control invullen)
 • Inkoopprocessen (ook voor de gemeente Barneveld) invullen met maatschappelijke waarden, prioritering, AVG-richtlijn in combinatie met Sociaal Domein
 • Subsidies verwerven en verstrekken door vergroten subsidiebewustzijn van de gehele organisatie (kadernotitie, voorlichting en scan; tegengaan fraude)
 • Schades en verzekeringen als sluitstuk van het risicomanagement: aansprakelijkstellingen en schadevergoedingsverzoeken

Ook privacy is bij JIS belegd: een privacy jurist vormt samen met de collega’s van Concerncontrol en IPPM de privacy driehoek.

JIS spitst haar ontwikkeling, net als de andere afdelingen van de gemeente, toe op de belangrijkste pijlers: bouwen op vertrouwen, binnenste buiten, zorgen dat het gebeurt en wendbaar en weerbaar. De kwaliteit van de medewerkers is goed; het gaat erom integraler te werken tot in de haarvaten van de gehele organisatie. De uitdagingen liggen op het terrein van capaciteit (te weinig fte om onder meer de juridische functie vorm te geven) en kwetsbaarheid (taken waarvoor één medewerker verantwoordelijk is).

KV_Opdrachten_gemeente-ede
Functie | Afdelingsmanager JIS

Voor een deel van de taak is de afdelingsmanager Juridisch Controller, voor de andere werkzaamheden afdelingsmanager. Dit vraagt om een ontwikkelingsgerichte manager, die de drager en drijvende kracht is achter de ontwikkeling. Je borgt de juridische expertise en professionaliseert de inkoopfunctie verder, net als het beleid en ontwikkeling van het subsidieproces. Als juridisch controller zet je het juridisch controle proces op en ontwikkelt het juridisch kwaliteitzorgsysteem. Je bent partij in de rol van regisseur in het borgen van de juridische rechtmatigheid in de bestuurlijke besluit-vormingsprocessen. Samen met concerncontrol, de portefeuillehouder en medewerkers van andere afdelingen, vul je de juridische functie in (aan de voorkant van het proces/en aan de achterkant).

Je bent een belangrijke gesprekspartner voor directie en bestuur, maar ook voor de andere afdeling en de samenwerkende partners, externe juridische en beleidsinhoudelijke leveranciers, advocatenkantoren, de VNG en ministeries.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, met een gerichte opleiding in het juridisch vakgebied
 • Inhoudelijke kennis en ervaring op de vakgebieden en werkprocessen van JIS
 • Kennis en ervaring met bedrijfsvoeringvraagstukken op diverse onderwerpen
 • Goede kennis van en visie op ‘controlprocessen’ in overheidsorganisaties (juridische kwaliteitzorg en control)
 • Affiniteit met en inzicht in meerdere beleidsvelden van de gemeente
 • Managementervaring

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Inspirerend & Ontwikkelingsgericht
 • Je bent een stevige persoonlijkheid die in het (politieke) krachtenveld voor de juridische kwaliteit staat, in evenwicht met maatschappelijke doelstellingen
 • Goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Je creëert draagvlak voor de uitdagingen van juridisch control
 • Verbindend naar de medewerkers, organisatie en collega managers om de resultaten te bewerkstelligen, teamplayer
 • Flexibel schakelend tussen niveaus en disciplines om effectief leiding te geven en krachtig richting en sturing te geven aan medewerkers (team en individueel), met helikopterview
 • Gedreven en resultaatgericht; voorbeeldfunctie en drijvende kracht achter de gewenste ontwikkeling van het cluster en de afdeling
 • Coach in een cultuur van elkaar aanspreken, ondersteunen en motiveren om de medewerkers het beste uit zichzelf te halen en zich te ontwikkelen en hun kwaliteiten tot hun recht te laten komen
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.