Ervaren toezichthouder, sparringpartner

Ede
Organisatie |

Gemeente Ede/Sportservice Ede

De gemeente Ede beschikt over geweldige accommodaties op het gebied van sport en bewegen en heeft in Sportservice Ede en zwembad De Peppel een belangrijke partner om op ondernemende wijze bij te dragen aan de realisatie van de sport- en beweegdoelstellingen. Een aantal jaren geleden is het sportbedrijf verzelfstandigd, waarbij het vastgoed eigendom van de gemeente is gebleven.  Een aantal ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat gemeente en Sportservice samen de structuur en de governance hebben aangepast.

Achterliggend doel is om de gemeente meer invloed te laten hebben op de exploitatie van de sportaccommodaties samen met doelstellingen op het gebied van sportontwikkeling. Tegelijkertijd krijgt Sportservice Ede de ruimte om ondernemend te werken aan een groeiende organisatie in een vitale omgeving. Gekozen is voor een structuur waarbij Sportservice onderdeel is van een Holding waarbij de aandelen in handen zijn van een stichting. Toekomstige partners kunnen in dit model participeren.

Functie | Algemeen Lid Raad van Commissarissen

Voor de Holding Sportservice De Vallei BV zoeken we een algemeen lid van de Raad van Bestuur. Zij heeft als belangrijkste taak het nemen van goedkeuringsbesluiten ten aanzien van bestuursbesluiten van de (lokale) vennootschappen, alsmede het houden van toezicht op het algemeen beleid van de bestuurder van die (lokale) vennootschappen om daarmee zowel de financiële continuïteit als de beleidsmatige doelstellingen van de vennootschap te bewaken. De facto fungeert de Raad van Bestuur van de Holding als Toezichthouder. In het vervolg spreken we over de feitelijke rol van de Raad: een Raad van Commissarissen.

De Raad staat de bestuurder van de (lokale) vennootschappen met raad en daad terzijde. De Raad fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Raad zal bestaan uit vijf leden. Bij het ingaan van de nieuwe situatie (januari 2020) gaan drie leden vanuit het huidige bestuur hun nieuwe rol vervullen in de Raad. De huidige voorzitter en secretaris worden voor de duur van één jaar benoemd en de penningmeester voor twee jaar. Hierdoor is er sprake van een overgangsperiode waarin kennis en ervaring geborgd zijn.

Bij de benoeming van de leden wordt gestreefd naar diversiteit in haar samenstelling voor wat betreft verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

De Raad denkt mee met de bestuurder op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op relevante deelterreinen over specifieke kennis beschikken om een scherp debat te kunnen voeren met de bestuurder. De Raad heeft structureel overleg met de aandeelhouder, in dit geval de vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten.

Voor meer achtergrondinformatie hebben wij onderstaande documenten beschikbaar:
Jaarverslag 2018
Raadsvoorstel Wijziging structuur en statuten SSE
Rapport

Toezichthouder Communicatief Politiek-bestuurlijk Teamspeler Vakkundig Strateeg Sportief

Profiel

Het algemeen lid maakt collegiaal deel uit van de Raad. Toezichthoudende ervaring is gewenst en kennis en affiniteit voor de organisatiekundige kant, HRM, juridisch of vastgoed. Bestuurlijke ervaring in een publiek-maatschappelijk krachtenveld en beschikkend over breed netwerk, in relatie tot de doelen van de vennootschap en het werkgebied en bereid zijn deze in te zetten. En uiteraard maatschappelijke betrokkenheid, specifiek op het terrein van sport, bewegen en gezondheid.

Het is belangrijk dat het algemeen lid van de Raad toezichthoudende ervaring heeft en deze op passende wijze inzet in deze transitie. Op papier zijn rollen en verantwoordelijkheden helder, in de praktische uitvoering start de transitie vanaf januari 2020. De komende tijd moet tevens benut worden voor het doorontwikkelen van de organisaties en het daarmee gereed maken voor de komende jaren.

Aanbod

Een vitale samenleving vraagt om vitaal toezicht. Als algemeen lid van de Raad heb je invloed en impact op de sportieve samenleving van Ede en omgeving. Een prachtige rol waar je samen met je collegae toezichthouders en bestuurder een groei door gaat maken: huis in meerdere opzichten op orde brengen en samen verder bouwen, ieder vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid. De Raad vergadert vier tot vijf keer per jaar. De leden van de Raad ontvangen een honorering voor hun werkzaamheden. De benoeming is voor een periode van vier jaar en kan eenmalig verlengd worden.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, twee rondes in Ede en een afrondend gesprek met de wethouder Sport. De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdagochtend 6 december en woensdagmiddag 11 december.

Je kunt via K+V reageren tot en met 11 november aanstaande.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde toezichthoudende functie dan vragen wij je uiterlijk 11 november aanstaande te reageren, door jouw cv en motivatie te uploaden bij ‘Solliciteer Direct’. Deze vacature is in behandeling bij Helga Bijker, partner (06 22 698 599) en Roel Roelfzema (06 43 87 33 26); je kunt contact met hen opnemen voor vragen over de positie en procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Algemeen Lid Raad van Commissarissen
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.