Algemeen Lid van de RvT - Muzelinck

Betrokken lid, met oog voor detail
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Muzelinck

Door te maken, raak je de ander! Muzelinck is een maatschappelijk gedreven culturele organisatie en maakt samen met inwoners van Oss en Bernheze van jong tot oud, op school, na school of in de vrije tijd kunst. Met bijna 100.000 bezoekers draagt Muzelinck stevig bij aan het leven van zovelen met kunst en cultuur.

Muzelinck is gericht op de stimulering van cultuur en het leggen van verbindingen tussen cultuur en andere domeinen. Tussen cultuur en sport, tussen cultuur en zorg, tussen cultuur en onderwijs en tussen beoefenaars en aanbieders. Als bruggenbouwer verbinden zij mensen en partijen met elkaar. De leiding is in handen van de directeur – bestuurder en de afgelopen jaren heeft het compacte team enorme stappen gezet op het gebied van koers, organisatie ontwikkeling, financiën en huisvesting. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met de gemeente Oss en de Raad van Toezicht. Deze Raad heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen Stichting Muzelinck. Tevens fungeert de Raad van Toezicht als werkgever voor de directeur – bestuurder en staat de directeur – bestuurder bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd. De Raad van Toezicht heeft een toetsende rol bij de bewaking van de doelstellingen van de organisatie en ziet toe op de financiële positie. De Raad van Toezicht werkt volgens de Governance Code Cultuur. De Raad vergadert vier á vijf keer per jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie personen. Voor deze Raad zoeken we een nieuw algemeen lid vanwege het einde van de tweede termijn van een van de leden.

Functie

Lid Raad van Toezicht

Het toezicht van de Raad is gericht op het functioneren van de besturing van de organisatie, het maatschappelijk belang van de organisatie en de balans tussen de belangen van de verschillende belanghebbenden binnen de organisatie. De Raad van Toezicht heeft een omvang van drie leden en is collectief verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het Bestuur en op het beleid, functioneren en de algehele gang van zaken binnen Muzelinck. Met het oog op de maatschappelijke rol en de continuïteit van Muzelinck zijn we op zoek naar een goede toezichthouder met gevoel en kennis van Personele & Juridische Zaken of Bestuur & Stakeholdermanagement met een grote maatschappelijke verbinding.

Communicatief Maatschappelijk Ondernemerschap Sensitiviteit Positief Kritische grondhouding  Verbindend Strategisch Onafhankelijk Politiek bestuurlijk Luisteren Oog voor detail

Profiel

Een lid van de RvT van Stichting Muzelinck:

 • Is primair maatschappelijk gemotiveerd, qua opvattingen en gedrag een voorbeeld voor de organisatie; integer, transparant, doel-, ontwikkelings- én oplossingsgericht.
 • Heeft affiniteit met cultuur in de brede zin van het woord.
 • Is in staat de visie van Stichting Muzelinck uit te dragen.
 • Is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting.
 • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder/lid van RvT van een (culturele) organisatie.
 • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting
 • Is in staat om met de andere leden van de RvT te werken als een team, is een teamspeler.
 • Kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen.
 • Houdt toezicht op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid.
 • Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.
 • Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden.
 • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.
 • Heeft geen tegenstrijdig belang of anderszins ongewenste belangenverstrengeling.
 • Is in staat, ook qua beschikbare tijd, de taak te vervullen en in staat de RvT-vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.
 • Is in staat om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de organisatie te voorzien.

Aanbod

Muzelinck is een enthousiaste en betrouwbare organisatie waar mensen met veel passie werken aan en met kunst en cultuur. Als lid van de Raad van Toezicht vorm je met je twee leden en de directeur – bestuurder een team waarin ieder vanuit zijn / haar rol bijdraagt aan de groei en continuïteit van  Muzelinck. Samen ben je verantwoordelijk.
De rol kost ongeveer een 2 uur per week en is bezoldigd.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V.  Na een eerste kennismaking bij K+V naar aanleiding van je interesse is er een gespreksronde bij Muzelinck met de huidige Raad van Toezicht op vrijdag 16 februari.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze toezichthoudende rol? We vragen je snel te reageren, uiterlijk  4 februari 2024, door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06-4387 3326). Roel begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.