Bestuurder voor Amaris Zorggroep

Inspirerende en koersvaste leider; vernieuwend op inhoud, open en verbindend in opgave
Locatie: Gooi & Vechtstreek en Eemland
Functie | Bestuurder

Amaris zoekt
een bestuurder die samen met de collega-bestuurder de kartrekker is in de ontwikkeling van Amaris. Amaris zoekt de vernieuwing, om zoveel mogelijk senioren in de regio te voorzien van passende zorg- en dienstverlening.

Context, visie, ambitie en opgave
Context en uitdaging – Door de dubbele vergrijzing beleven we komende jaren een sterke zorgpiek. Van ons wordt verwacht die piek op te vangen en antwoorden te vinden op de vraag; hoe houden we voor zoveel mogelijk senioren in de regio’s Gooi & Vecht en Eemland de zorg toegankelijk, met minder financiële middelen en schaarste aan zorgprofessionals?

Visie en ambitie – De omvang van deze opgave dwingt ons tot herdefinitie van wat goede zorgverlening in de nabije toekomst is. Het is duidelijk dat het anders moet. En als Amaris geloven we dat het ook anders kan; via de weg van vernieuwing en verbinding en met de volgende drie speerpunten in onze visie;

 1. we helpen senioren zolang als mogelijk zelfstandig te blijven en met zoveel mogelijk eigen regie; inzet op preventie, vroegtijdige signalering en andersoortige interventies
 2. we richten onze zorg niet in langs de productlijnen van thuiszorg en intramurale zorg, maar vanuit samenhang, startend in de woon- en leefomgeving van de cliënt en opbouwend naar het netwerk daaromheen
 3. we werken intensief samen met anderen om de opgave te realiseren; met mantelzorgers, vrijwilligers, kerken, gemeentes en woningbouwstichtingen, collega zorgorganisaties, en maatschappelijke initiatieven

Opgave – De centrale competentie die nodig is om deze speerpunten te realiseren is “samenwerken”, buiten en binnen. We ervaren als Amaris een groot belang om ons strategisch te positioneren als samenwerkingspartner, in een netwerk georganiseerd. In de regio Gooi en Vecht heeft Amaris een belangrijke sleutelpositie en de verantwoordelijkheid en mogelijkheden om voor partijen een betrouwbare netwerkpartner te zijn.

Amaris wil vernieuwde woon- en zorgconcepten en samenhangende regiovisies ontwikkelen, die uitgaan van de woon- en leefomgeving van de cliënt. Om deze ambitie te faciliteren stapt Amaris over van een directiemodel met focus op producten naar een integraal regiomodel. Dit betekent een nog sterkere verankering van de focus op het primaire zorgproces en stimulering van ondernemerschap bij onze medewerkers.

Leiderschap – Deze opgave vraagt om duidelijk leiderschap, ook van de bestuurders. Het vraagt een raad van bestuur die krachtig is in richting geven en ruimhartig in ruimte bieden; scherp op de inhoud en verbindend in de opgave. Om deze forse transitie te laten slagen zijn nabijheid, zichtbaarheid en samenwerken de sleutelwoorden. Dat geldt ook voor het bestuur, zowel intern als extern. In de brugfunctie tussen buiten en binnen is het bestuur het boegbeeld en voortrekker van de beoogde vernieuwing en voorliggende ontwikkelslag.

Profiel

Uiteraard heb jij stevige ervaring in (eind) verantwoordelijke functies, en herkenbare affiniteit met de sector en de doelstelling van de zorg- en dienstverlening van Amaris en de visie en ambitie van Amaris in het bijzonder. Van belang is dat je in alle omstandigheden van nature oog hebt voor de uitvoering van het primaire proces, i.c. de zorg. Kom je van buiten de zorg, dan reken we op een maatschappelijk bewogen bezieling, met echt hart voor de doelgroep en de sector, kennis van de essentie van de zorgpraktijk, en een scherp beeld van de uitdaging en opgaves die Amaris zich heeft gesteld. Daarnaast herken jij jezelf in onderstaand profiel:

 • verbindende en gezaghebbende leiderschapsstijl (maar niet autoritair), met natuurlijk gevoel voor verantwoordelijkheid, voorlevend in voorbeeldrol en -functie; uitnodigend en uitdagend; je geeft ruimte en vertrouwen, duidelijk en transparant, ook in keuzes wat niet te doen of niet past;
 • veranderkundig weet je wat vernieuwing vraagt van betrokkenen, aan processturing en borging; je denkt gestructureerd, bent omgeving sensitief en blijf juist onder druk betrokken en verbonden met het perspectief van cliënt, medewerker en organisatie;
 • samenwerkingsgericht, open en oprecht belangstellend naar anderen zowel extern als intern, met waardering voor verschillende achtergronden en levensbeschouwingen; transparant en verbonden; gewoon een fijn mens;
 • vertrouwenwekkend en -gevend, niet alleen het comfortabele wordt besproken maar ook het oncomfortabele op een eerlijke en ontwikkelingsgerichte manier; ook als het gaat om eigen rol en functioneren; reflecterende en lerende grondhouding;
 • evenwichtig en veerkrachtig; ook onder druk blijf je in positie, in dialoog, in evenwicht en in relatie;
 • Niet onbelangrijk: werken moet leuk zijn en dat straal je uit!
vernieuwend verantwoordelijk koersvast collegiaal uitnodigend evenwichtig geduldig samenwerkend verbindend cliëntperspectief transparant werkplezier samenhang dialoog hart-voor-zorg resultaatgericht omgevingssensitief
Organisatie |

Amaris Zorggroep

Amaris is een organisatie met een geïntegreerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen, georganiseerd in zes regio’s, met achttien wijkteams, dertien woon-zorglocaties, een locatie voor revalidatie & herstelzorg, ambulante dienstverlening en twee hospices.

De organisatie is financieel gezond, heeft een goed en integer imago en is een belangrijke werkgever in het werkgebied. Christelijke waarden zijn voor ons een inspiratie: onze medewerkers zijn betrokken, betrouwbaar en werken vanuit een intrinsieke motivatie.

Het verzorgingsgebied van Amaris is Gooi & Vechtstreek en Eemland. Er werken ongeveer 2.200 collega’s bij Amaris en op dit moment bieden we aan ruim 3.000 ouderen zorg; bij de oudere thuis of bij ons in huis 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft als hoofdtaak het op koers brengen en houden van de organisatie. Die koers van vernieuwen en verbinden richt zich buiten op het ontwikkelen van een collectieve ambitie op regioniveau. Binnen geeft het een aanjagende en aansturende rol in de bijbehorende organisatieontwikkeling, in goede verbinding met de organisatie. Deze opgave vraagt dat de bestuurders samen een collegiaal, complementair en samenbindend team vormen.

collegiaal bestuur – Beide leden zijn onderling geheel gelijkwaardig; ieder lid is voor het geheel verantwoordelijk. Statutaire bestuurlijke bevoegdheden worden in gezamenlijkheid uitgeoefend. De voorzittersrol is ervoor om de eenheid en evenwichtigheid in samenwerking binnen de raad van bestuur te bewaken. De RvT heeft deze rol toegewezen aan de huidige bestuurder. De voorzitter is daarmee primus inter pares. Besluitvorming gebeurt op consensus.

raad van bestuur als team en in verbinding – Een goede werkrelatie binnen de raad van bestuur is de basis. Daarnaast is het elkaar stimuleren, inspireren en aanspreken op de te behalen resultaten essentieel.

complementair bestuur; zorg én bedrijfsvoering – De collegiale en integrale verantwoordelijkheid van de raad van bestuur houdt in dat het bestuur in ervaring en expertise complementair is. Beide leden hebben daarom aandachtsgebieden die betrekking hebben op zorg én bedrijfsvoering. Hiermee wordt integrale besluitvorming bevorderd. De belangen van de cliënt en de passende zorg zijn leidend in de tijden van verandering.

Aanbod

Het betreft een fulltime functie. De functie wordt ingeschaald binnen de normen van de WNT (voor Amaris klasse IV) en kent ruime secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

K+V ondersteunt Amaris in deze search. De planning, die gericht is afronding voor 1 juni a.s. en indiensttreding uiterlijk 1 september a.s., is als volgt:

 • 11 tot 18 april: oriënterende gespreksronde bij K+V
 • 12 mei, 11.00 – 16.00 u, gesprekken met de selectiecommissie (twee commissies, organisatie breed samengesteld)
 • 17 mei, 14.00 – 17.00 u, gesprekken met de benoemingscommissie (rvt en rvb)
 • 22 mei, 15.30 u, klikgesprek met bestuurder en aansluitend verkennend arbeidsvoorwaardengesprek met renumeratiecommissie
 • 24 mei, 15.30 u, kennismaking met raad van toezicht en definitieve besluitvorming
Geïnteresseerd

Als je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor deze positie, nodigen we je van harte uit om uiterlijk 12 april aanstaande te reageren. Dit doe je door jouw CV en motivatie te uploaden middels de button ‘Direct Solliciteren’.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Chris Boven (adviseur K+V; boven@kv.nl; 06 – 10 743 267) en Jacqueline van der Loo (Bestuurder; j.vanderloo@amaris.nl; 085 – 02 130 42).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.