K+V werving selectie interim management

Persoonlijk betrokken, mens- en ontwikkelingsgericht

Roggel (omgeving Venlo)
Organisatie |

Care+

Care+ is in 2011 vanuit idealisme opgericht. De oprichters hadden de ervaring dat het in de zorg nogal eens schortte aan persoonlijke aandacht voor cliënten, doordat andere belangen binnen organisaties voorrang kregen. De ambitie van Care+ is te bewijzen dat het anders kan.

Care+ biedt in Noord- en Midden Limburg begeleiding (vanuit een beschermde woonvorm of vanuit de thuissituatie) en zorg aan mensen met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. De drijfveer is de cliënten zoveel mogelijk te laten participeren in de samenleving. Care+ hecht waarde aan kwalitatief goede en deskundige begeleiding en werkt op de diverse locaties en ambulant met kleine teams van competente, kundige hulpverleners die goed luisteren naar de wensen en behoeften van de cliënten. De begeleiding wordt zo goed mogelijk afgestemd op de individuele problematiek, de zorgvraag en de groeimogelijkheden van de cliënt.  Doel is te cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.

Care+ wordt geleid door een Bestuurder, die samen met de Manager Zorg en de Controller het MT vormt. De Raad van Toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en beleid en fungeert als klankbord voor de Bestuurder. De medezeggenschapsorganen (OR en CR) brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Bestuurder. Met 70 medewerkers in teams voor beschermd wonen, ambulante zorg en dagbesteding wordt zorg verleend aan ruim 100 cliënten. De omvang van de organisatie is afgestemd op de doelstellingen en kernwaarden. Voor de komende jaren wordt ingezet op een gestage groei.

De huidige Bestuurder is vanaf de oprichting eindverantwoordelijk voor de organisatie en heeft in goed overleg met de Raad van Toezicht besloten dat de tijd is gekomen om het stokje over te dragen.

Functie | Bestuurder

De Bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van Care+ en is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voortvloeiende realisatie, kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening.

Opdracht- en resultaatsgebieden:

 • Boegbeeld van Care + en vanuit deze rol uitstekend in staat om netwerkverbindingen te maken met gemeenten in de werkgebieden alsmede in de gehandicapten zorg met het zorgkantoor en collegae aanbieders.
 • Speelt proactief in op de ontwikkelingen in het sociaal/zorgdomein.
 • Stelt het management en de medewerkers in staat om zich volledig in te kunnen zetten om de doelstelling van Care+ uit te kunnen voeren.
 • Stelt de kwaliteit van de zorg, als basishouding van de organisatie, voorop.
 • Eindverantwoordelijk voor een gedegen financieel en kwaliteitsbeleid.

De nieuwe Bestuurder krijgt de opdracht om het goede te behouden en in te voegen op de strategische agenda van de organisatie met de ruimte om dat naar eigen inzichten verder vorm te geven. Daarbij staat de organisatie voor een aantal actuele uitdagingen:

 • Doorontwikkelen en professionaliseren van de organisatie op zorgkwaliteit en bedrijfsvoering.
 • Werven en behouden van voldoende gekwalificeerde medewerkers op de verschillende groepen, essentieel ook voor de vertrouwensrelatie met de individuele cliënt.
 • Adequate huisvesting in een krappe woningmarkt bij een toenemende zorgzwaarte.

Persoonlijk betrokken, Respectvol en Betrouwbaar

Profiel

Care+ is gevormd als een kleinschalige zorgorganisatie, waarbinnen persoonlijke aandacht en wederzijds respect, zowel als het gaat om cliënten als om medewerkers, centrale kernwaarden zijn.

Wij zoeken een nieuwe Bestuurder die, als meest prominente vertegenwoordiger van Care+, aansluit op dit DNA van de organisatie en beschikt over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:

 • Heeft een idealistische reden om te werken in de zorg; persoonlijk betrokken bij de organisatie, medewerkers en cliënten.
 • Maakt keuzes vanuit het belang van de cliënt, denkt vanuit kansen en mogelijkheden en weegt dit af tegen het organisatiebelang.
 • Werkt vanuit verbinding en een open houding en niet vanuit hiërarchie.
 • Bewaakt proactief de tevredenheid van cliënten en medewerkers in hun leven en werk.
 • Stimuleert zelfontplooiing en zelfstandig functioneren van de medewerkers.
 • Enthousiast, stimulerend en betrouwbaar in uitstraling en communicatie.

De kandidaat voldoet (verder) aan de volgende eisen:

 • HBO+/academisch opgeleid in een voor de functie relevante richting.
 • Allround (zowel zorginhoudelijk als in bedrijfsvoering) ervaring in de care, bij voorkeur in de zorg voor cliënten met een beperking.
 • Ruim ontwikkelde leidinggevende kwaliteiten als manager van professionals met het vermogen om te schakelen op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • Analytisch sterk ontwikkeld en snel in het leggen van verbanden.
 • Doorleefde visie op zorg voor en vanuit de doelgroep van Care+ en het vermogen om dat te concretiseren in strategische doelstellingen met draagvlak in de organisatie.
 • Kennis van wet en regelgeving in de sector, op de hoogte van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en in staat om dat te combineren tot een geïntegreerd toekomstbeeld van kansen en openingen voor de eigen organisatie.

Gezien het lokale karakter van de organisatie wordt van de nieuwe Bestuurder een specifieke binding met de regio verwacht. De kandidaat van keuze is geaccrediteerd of is bereid dat te gaan doen.

Aanbod

Een prachtige kans voor directeuren en/of managers in de zorg, die graag de stap willen maken naar een eindverantwoordelijke functie in een ondernemende, innovatieve en creatieve organisatie. Met de ambitie zich persoonlijk te verbinden aan de doelstellingen van Care+ en dit merk herkenbaar en met een positief, betrouwbaar imago te blijven positioneren in de zorgketen.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (categorie II).

Een parttime dienstverband is voor de Raad van Toezicht op termijn bespreekbaar.

Procedure

De procedure is erop gericht om de benoeming van de Bestuurder in de maand mei af te ronden. Je bent van harte uitgenodigd om nader contact op te nemen en te reageren op deze vacature.

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten. Deze gesprekken vinden plaats op locatie bij Care+.

 • SPEED op woensdag 15 mei aanstaande (14.00 – 21.00 uur) waarin je langs drie tafels in korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
 • SLOW op donderdag 23 mei aanstaande (vanaf 15.00 uur), i.c. gesprekken met een commissie waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
 • SHOW op dinsdag 28 mei aanstaande (vanaf 17.00 uur), een presentatie waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe je jouw werk uitvoert.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates op woensdag 15 mei, worden uiterlijk maandag 13 mei gebeld.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd heb je tot en met 11 mei aanstaande de mogelijkheid om te reageren door bij “solliciteer direct je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.