K+V werving selectie interim management

Versterkend & verbindend

Houten
Organisatie |

Profila Zorg

De Profila Zorg Groep vindt dat ieder mens waardevol is en zorg en aandacht verdient. Dat geldt voor kwetsbare mensen in het bijzonder. Vanuit betrokkenheid, deskundigheid en christelijke levensovertuiging wordt hulp geboden aan iedereen, ongeacht de levensovertuiging van de cliënt. Dit gebeurt vanuit een evangelische holistische mensvisie. Vanuit die visie biedt Profila Zorg hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook helpen we verstandelijk beperkte mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest. Dit gebeurt in een van onze woonlocaties verspreid over het land of bij iemand thuis (ambulant). Verder hebben we diverse locaties voor dagbesteding. Binnen de organisatie van Profila Zorg Groep, waar de meeste medewerkers in direct contact staan met onze cliënten, werken gemotiveerde en goede opgeleide mensen die hun inspiratie en bezieling ontlenen aan hun geloof.
De organisatie staat voor een aantal belangrijke strategische keuzes teneinde ook in de
nabije toekomst als christelijke zorgorganisatie een rol van betekenis te kunnen blijven
spelen.

 

De organisatie staat voor een aantal belangrijke strategische keuzes teneinde ook in de nabije toekomst als christelijke zorgorganisatie een rol van betekenis te kunnen blijven spelen.

Functie | Bestuurder

Tot het vertrek van de huidige bestuurder (per 1/12/19) is er sprake van een
meerhoofd ige Raad van Bestuur en fungeert de directeur/bestuurder a.i. als voorzitter.
Uw belangrijkste opdracht is dat u op een aantal voorliggende strategische dossiers
keuzes maakt die kunnen rekenen op voldoende draagvlak binnen de organisatie
Vanzelfsprekend wordt u hiervoor van input voorzien door de organisatie De te maken
strategische keuzes dienen ertoe te leiden dat de continuïteit van de Profila Zorg Groep is
gewaarborgd en de Groep een gezonde toekomst tegemoet gaat. Van u wordt tevens
verwacht dat u de implementatie van deze strategische keuzes laat plaatsvinden. Op
grond van gemaakte strategische keuzes zorgt u eveneens voor een daarbij passende
organisatiestructuur.
U draagt zo spoedig mogelijk zorg voor een adequate ( invulling van de
bestaande vacatures op een aantal sleutelposities.
U geeft leiding aan het management. U coacht, faciliteert en adviseert hen en deelt met
hen uw waarnemingen en prikkelt hen tot professionele reflectie. U kunt hoofd en
bijzaken onderscheiden bent moedig en besluitvaardig. U ziet toe op de concretisering
van de te maken strategische keuzes en de voortgang van lopende ontwikkelingsprocessen. U onderhoudt contacten met diverse gremia zoals de Verwantenraad en de Ondernemingsraden en rapporteer t aan de Raad van Toezicht. Vanuit uw externe referentiekader spiegelt u over de zaken die u opvallen aan de organisatie en prikkelt u tot zelfreflectie en gedragsverandering. Vanzelfsprekend draagt u zorg voor de formele taken die verbonden zijn aan de positie van bestuurder in het kader van governance en representatie.

Strategie Richting & Rust

Profiel

U beschikt over een ruime en brede ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder in de
zorg bij organisaties van vergelijkbare of grotere omvang, bij voorkeur in de
gehandicaptenzorg en hebt daarbij kennis van de complexe financieringsstromen binnen
de zorg. U beschikt over visie en strategisch inzicht waar het de kwaliteit van de zorg
betreft. Indien u als eindverantwoordelijk bestuurder werkzaam bent geweest in andere
sectoren en dus niet over de vakinhoudelijke kennis en ervaring beschikt, dient u
aantoonbaar in staat te zijn om deze snel aan te boren en u eigen te maken.
U heeft vanuit voorgaande functies voldoende affiniteit met alle aspecten van de
(financiële) bedrijfsvoering en doorgrondt deze voldoende. U kent de processen, spreekt
de taal en voelt vanuit uw senioriteit uitstekend de cultuur en gevoeligheden van de
sector aan. U bent daarbij een inspirator en verbinder pur sang.
U bent energiek en beschikt ook over rust, wijsheid en natuurlijk gezag en begrijpt dat
de organisatie op evenwichtige wijze, met een flinke veranderopgave, geleid moet
worden naar de volgende fase. Een fase waarin een nieuwe bestuurder de organisatie op
zijn of haar eigen wijze leiding gaat geven aan de verdere uitbouw van de organisatie op
grond van de in de komende periode te maken strategische keuzes.
Last but not least, weet u vanuit uw eigen christelijke overtuiging op een inspirerende
manier de evangelische-christelijke identiteit van de organisatie tot uiting te laten
komen.

Aanbod

De opdracht is voor 6 tot 12 maanden. Invulling in uren per week in overleg, maar denk zeker aan een dag of 3! Beloning conform de WNT-regeling voor interim-bestuurders.

Procedure

Gesprekken – onder begeleiding van K+V – bij Profila Zorg zijn op 23 en/of 24 september in de avond.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken u snel te reageren door bij “solliciteer direct” cv, motivatie én indicatie van het uurtarief te uploaden. U kunt inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff, partner (06-1595 4079) en Chris Boven, associé (06-1074 3267).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.