Leider

APELDOORN
Organisatie |

De Passerel

De Passerel ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking in iedere fase van zijn of haar leven. Ook ondersteunt De Passerel mensen die om uiteenlopende reden sociaal geïsoleerd zijn geraakt. De dienstverlening is zeer divers en wordt aangeboden vanuit 36 kleinschalige locaties in de gemeenten Apeldoorn, Heerde, Epe en Voorst. De dienstverlening bestrijkt het wonen (thuis of bij De Passerel), de dagbesteding, in het reguliere bedrijfsleven, op scholen en kinderdagverblijven en vrijetijdsbesteding. De organisatie bedient met 500 medewerkers circa 1.000 cliënten en heeft een omzet van € 30 miljoen per jaar.

De Passerel denkt en handelt vanuit een inclusieve benadering. Bij De Passerel wordt gewerkt met mensen met een beperking, waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden en hoe die kunnen worden ondersteund. In dialoog met cliënten en ouders/verzorgers wordt bekeken en beoordeeld hoe en in welke mate invulling wordt gegeven aan de dienstverlening. In de omgang met cliënten staan respect, participatie en volwaardig burgerschap centraal.

De Bestuurder vormt de eenhoofdige Raad van Bestuur van de organisatie. De Bestuurder stuurt direct 12 teamhoofden en indirect 35 zelfregulerende teams in het primaire proces aan. De lijnorganisatie wordt daarbij gefaciliteerd door diverse adviseurs en een aantal systeemhouders voor de aansturing van de ondersteunende afdelingen. De Raad van Toezicht heeft een wervingstraject opgestart om de huidige a.i. Bestuurder op te volgen.

KV_Opdrachten_Stichting-de-Passerel
Functie | Bestuurder

De Bestuurder is integraal verantwoordelijk voor de koers, de prestaties en de ontwikkeling van De Passerel en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Bestuurder heeft een voorbeeldfunctie en werkt daarbij structurerend, planmatig en voorwaardenscheppend. In het dagelijks ritme opereert de Bestuurder dicht op de zorg- en ondersteunende processen. De Bestuurder leidt de organisatie met visie, overzicht en met gevoel voor verbinding en samenhang. Hij/zij zorgt voor eenheid, kan coachen en laten leren. In de samenwerking met adviesraden en toezichthouders vertaalt zich dat in een constructieve houding, gericht op maximale participatie en transparantie en op basis van vertrouwen en samenwerking.

De Bestuurder heeft de opdracht om De Passerel (verder) te ontwikkelen als een klantgerichte en innovatieve organisatie met up-to-date dienstverlening. Hij/zij pakt deze doelstelling op langs de hoofdlijnen van het kwaliteitskader, te weten persoonsgerichte zorg, vakbekwame medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering. De nieuwe Bestuurder werkt daarbij vanuit een vraag gestuurde toekomstvisie op basis van een herkenbare positie in de regionale zorgketen en een stabiel bedrijfsmodel met, waar mogelijk, beheerste groei in duurzame product/markt combinaties.

In aansluiting op de aanpak van de interim Bestuurder ligt er voor de komende jaren een belangrijke uitdaging om de zelfregulerende teams in ondernemerschap te versterken om a) de cliënten, in de volle breedte van de aangeboden dienstverlening, de meerwaarde daarvan te laten ervaren en b) aspecten van bedrijfsvoering en de financiële randvoorwaarden daarbij scherper te bewaken.

De organisatie heeft behoefte aan een vorm van leiderschap in een (bestuurs)stijl die kan worden omschreven in de kenmerken:

 • Bevlogen (optimaal inspelend op de wensen van cliënten en verwanten).
 • Koersbewust (op realisatie van de strategie, met herkenbare keuzes).
 • Toegankelijk (en zichtbaar, zowel intern als in de externe netwerken).
 • Stimulerend (op samenwerking en (persoonlijke) ontwikkeling).

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Bestuurder met de juiste mix van bevlogenheid en zakelijkheid

Voor deze functie wordt gezocht naar een kandidaat, die beschikt over een academisch werk- en denkniveau met veel leiderschapservaring in een mensgerichte organisatie met professionals. De kandidaat beschikt over actuele kennis van en een duidelijke visie op de langdurige zorg en is in staat om strategisch te denken en te handelen vanuit cliënt, keten & markt.

De kandidaat van keuze voldoet (verder) aan de volgende eisen:

 • Heeft een doorleefde en belevingsgerichte visie op kwaliteit van zorg vanuit cliënt perspectief en heeft in zijn/haar carrière laten zien hier concreet vorm en uiting aan te hebben gegeven.
 • Heeft een bewezen trackrecord in de zorg, kent de dagelijkse praktijk van zorg en dienstverlening en is betrokken op de werkvloer.
 • Heeft het natuurlijke vermogen om op een actieve en toegankelijke wijze contact met de cliënten te houden en geeft daar goed inhoud aan.
 • Beschikt over relevante kennis van de (specialistische en complexe) zorg in de sector en combineert verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen met elkaar tot een geïntegreerd toekomstbeeld van kansen en openingen voor de eigen organisatie.
 • Beschikt over een netwerk op zorginhoudelijk terrein (regionale ketenpartners en andere aanbieders in de zorg) en heeft bewezen snel relevante netwerken en relaties voor de organisatie op te bouwen; participeert actief en vanuit een open houding in de zorgketen in de regio en aan de verschillende overlegtafels.
 • Ervaring met (het vormen van) zelfregulerende teams en de cultuur- en gedragsverandering, die daarbij van belang is; tegelijk sturing op zakelijkheid en bedrijfsvoering.
 • Gericht op de ontwikkeling van teams en managers, samenwerken en het aanbrengen van verbinding; hierbij wordt accent gegeven aan ondernemerszin.
 • Voldoende kennis van bedrijfsvoering om de verantwoordelijkheid daarvoor in een relatief kleine organisatie te kunnen waarborgen.
 • Heeft voldoende ervaring met gebouwbeheer en strategisch vastgoed keuzes.

Persoonskenmerken 

 • Beschikt over ondernemerschap en innoverend vermogen.
 • Straalt enthousiasme en flair uit, is communicatief en verbindend.
 • Heeft overtuigingskracht in het overbrengen van ideeën en standpunten om draagvlak te creëren en een boegbeeld van De Passerel te zijn.
 • Staat voor zijn/haar rol en taak, is een rolmodel voor anderen qua betrouwbaarheid, integriteit en is gezaghebbend.
 • Kan delegeren, taken en verantwoordelijkheden doorgeven, daarbij rekening houdend met de ontwikkeling en competenties van de medewerkers.
 • Neemt en legt verantwoordelijkheid af voor acties van zichzelf, medewerkers en organisatie.
 • Maakt zijn/haar motieven voor belangrijke beslissingen inzichtelijk, is sensitief en reflectief.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.