Leider

REGIO ALBLASSERWAARD
Organisatie |

Present

Present is ontstaan (2010) uit een fusie tussen Emma zorg & welzijn en Zorggroep Alblasserwaard. Vanuit de locaties Emma en Meesplein in Leerdam, Open Vensters in Ameide, Hof van Ammers in Groot-Ammers en Graafzicht in Bleskensgraaf biedt Present verzorging en verpleging. Daarnaast wordt een uitgebreid pakket aan thuiszorgdiensten geleverd, en welzijnsactiviteiten vanuit de locaties. Bij Present helpen ruim 500 medewerkers en 600 vrijwilligers oudere mensen met een ondersteuningsvraag hun eigen leefomgeving te behouden of indien nodig te creëren, met zoveel mogelijk continuering van eigen levensstijl en eigen levensbeschouwelijke waarden. Met het streven het beste voor de cliënt te regelen, is de uniciteit en zelfregie van de cliënt het uitgangspunt.

Present is sterk verweven en gehecht in de lokale leefgemeenschappen en beschikt over 256 intramurale zorgeenheden, bedient extramuraal ongeveer 200 cliënten, kent een jaaromzet van ca. € 22 mio., en is ISO gecertificeerd.

De locaties in Leerdam hebben een algemene identiteit. De identiteit van Graafzicht, Hof van Ammers en Open Vensters is protestants-christelijk. Elke cliënt is hartelijk welkom, ongeacht overtuiging of levensbeschouwelijke achtergrond. De kernwaarden naastenliefde en rentmeesterschap vormen de uitgangspunten voor de geboden zorg en begeleiding.

KV_Opdrachten_Present
Functie | Bestuurder

Als bestuurder bent u eindverantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse uitvoering van de zorg en dienstverlening aan cliënten vanuit Present. In het bijzonder geldt de opgave om de ingezette verbeter- en ontwikkelagenda samen te realiseren. Om de genoemde verbeterslagen te borgen en klaar te zijn voor volgende ontwikkelingsstadia, is consistent sturen op de ingezette koers essentieel. De invoering van nieuwe systemen, sturingsprincipes, projecten en functies vereist naast verdere uitwerking en toepassing vooral verankering in gedrag. Dat vraagt de komende tijd continue aandacht, sturing, dialoog, scherpte en verbinding. Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat hij/zij deze fase stuurt en stuwt, intrinsiek verbonden met alle betrokkenen en met de missie en het karakter van Present.

In de voorliggende jaren betekent dat een bestuurdersrol met wellicht ook nog kenmerken van die van een directeur. Dat betreft dan vooral de verdere inrichting van de organisatie; doorlopende professionalisering en het zorgdragen voor goed werkende PDCA-cycli, zowel op het terrein van zorg als van ondersteuning. In dagelijks functioneren vraagt het van de bestuurder zichtbaar en rolvast leiderschap, waarin het gewenste gedrag wordt voorgeleefd; toegankelijk en verbindend en vooral vertrouwenwekkend en uitnodigend.

Beleidsmatig is de opgave om voor de langere termijn een collectief gedragen en duidelijke visie te ontwikkelen voor Present als belangrijke en aantrekkelijke regionale partij voor cliënt & cliëntomgeving, medewerker & vrijwilliger, en partners in relevante ketens en netwerken. Als bestuurder scant en forecast u actief langere termijn scenario’s en vertaalt u die in een meerjarenperspectief.

Het robuuster vormgeven van Present, ook financieel, dient naast het toekomstbestendig maken van de organisatie, ook om het potentieel van Present en haar medewerkers te kunnen benutten. Gegrond in sterke lokale verbindingen, zichtbaar met een eigen karakter, een goede marktpositie en volop participerend in lokale en regionale ketens en netwerken is Present kansrijk om toegevoegde waarde te creëren voor cliënten, medewerkers, partners en andere betrokkenen. Intern dient daarvoor de sterke motivatie, intrinsieke betrokkenheid bij cliënt en werk benut te worden als vliegwiel om deze uitdaging te verwezenlijken: met trots en elan, en met hart voor zorg én zaak.

Present beschouwt het protestants-christelijke karakterdeel in haar identiteit als belangrijke waarde in haar functioneren. Van de nieuwe bestuurder wordt daarom verwacht dat hij/zij intrinsiek hierop aansluit en waarderend en actief bijdraagt aan het vertalen van deze waarden in strategie en handelen.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Aansluiting op deze functie en uitdaging vraagt een goede match met werkveld, regio en ontwikkelingsfases van Present. Vertaald naar profiel betekent dat een evenwichtige persoonlijkheid die consistent en transparant stuurt op de uitgezette koers en in nauwe verbinding met betrokkenen de beschreven uitdaging aangaat en realiseert.

Samengevat:

 • Natuurlijk leider: evenwichtig, consistent sturend, ontspannen en met natuurlijk gezag
 • Leiderschapservaring in mensgerichte uitvoeringsorganisatie van professionals
 • Scherpe visie op ouderenzorg en ervaring met inrichting uitvoeringsorganisatie; ervaring of aanwijsbare affiniteit met de zorgsector
 • Strategisch en consistent denkend/handelend vanuit positie en waarden van Present; inzicht in de sociale kaart in termen van karakteristieken, belangen, verbindingen en mogelijkheden, en daarin effectief kunnen netwerken
 • Intrinsieke waardering van protestant-christelijke levensbeschouwing, blijkend uit actieve verbinding met een kerkgenootschap van pc-signatuur
 • Uitstraling: krachtig, open en vertrouwenwekkend
 • Duidelijk: helder en eenduidig in richting, koers en realisatie
 • Verbindend: interesse en ontmoeten; gericht op samenwerken en samenhang; binnen én buiten
 • Betrokken: belangstellend en omgevingssensitief; zichtbaar en toegankelijk
 • Wil delen: nieuwsgierig, waarderend alsook uitnodigend in de dialoog
 • Hart voor zorg én zaak, met aandacht en trots voor elke stap
 • Ontwikkelaar: gericht op leren, innovatie en vooruitgaan
 • Anker: overzicht, relativeringsvermogen en humor
 • Academisch werk- en denkniveau 
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.