Creatieve omdenker en aansprekende leider

Tilburg
Organisatie |

Ons Middelbaar Onderwijs

“Ons Middelbaar Onderwijs is goed onderwijs, goed mens zijn, goed leven en goed handelen. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs leveren ook ruim honderd jaar na oprichting hun bijdrage aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming van leerlingen. Samen bouwen we vanuit onze waarden aan een vreedzame en veilige samenleving.

Als vereniging van ruim 70 scholen in Brabant is dat heel passend in de huidige netwerkmaatschappij. Dat is ook voor OMO een stap naar slimmer samenwerken, open staan voor elkaar en samen de waarden nog meer leven. Vanuit de besturingsfilosofie van OMO die uit gaat van scholen met een groot mandaat (met name op onderwijs) en een dienstverlenend ondersteunend bureau. OMO is als onderwijsorganisatie decentraal georganiseerd, waarbij een aantal schooloverstijgende processen gezamenlijk, in verenigingsverband, worden vormgegeven. Het OMO-bureau heeft hierin een uitvoerende rol en ondersteunt daarnaast de scholen en de verenigingsorganen met expertise. OMO-scholen geven, vanuit de verenigingskaders, ieder op hun eigen wijze invulling aan goed onderwijs voor de leerlingen. Dat kan alleen gerealiseerd worden als de ondersteunende processen op de scholen optimaal verlopen. Het OMO-bureau verleent hierbij waar nodig en mogelijk maatwerk. Zo kunnen de scholen zich maximaal concentreren op waar het allemaal om draait: het onderwijs aan de leerlingen.

De vereniging OMO kent een Ledenraad, een Raad van Toezicht en een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft direct contact met en geeft sturing aan de 32 schoolleiders, de ambtelijk secretaris Raad van Bestuur en de directeur van het OMO-bureau.

Het bureau helpt de schoolleiders door inzet van haar deskundigheid en door onafhankelijk te adviseren over en te helpen bij de onderwijsondersteunende processen: HRM, planning & control, kwaliteitszorg, juridische zaken, ICT, huisvesting, communicatie en begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het bureau verbindt de scholen/schoolleiders en bureaucollega’s door het organiseren en faciliteren van kennisdeling. Het bureau zet haar expertise in voor de Raad van Bestuur, het bevoegd gezag van de scholen van de vereniging, zodat de ambities van de vereniging gerealiseerd en verantwoord kunnen worden. Het bureau faciliteert de Raad van Bestuur bij uiteenlopende zaken, zoals compliance, secretariële/ ondersteunende werkzaamheden, beheer van verenigingscontracten, juridische zaken, bestuurlijke evenementen en communicatie/ persvragen.

Binnen het bureau werken ongeveer 115 medewerkers, verdeeld over 4 teams: Onderwijs, Financiën, HR en Beheer. Elk team heeft een teamleider en meerdere coördinatoren. De teamleiders vormen samen met de directeur en de adviseurs het MT van het bureau. De teamleider Financiën is tevens de concerncontroller.

Functie | Directeur Bureau

Jouw hoofdopdracht ligt inhoudelijk op het sturing geven aan de toekomstgerichte inrichting van het bureau en aan de samenwerking met de scholen daarin. Je hoofdtaak als leidinggevende is om zorg te dragen dat jouw team voldoende capaciteit heeft en de juiste competenties en expertise heeft om zowel de ontwikkel- en veranderopgaven als de continuïteitsvraagstukken tot een goed eindresultaat te brengen. Je zou ook kunnen zeggen dat de opdracht nog niet echt is geformuleerd omdat OMO kiest om samen met elkaar in de netwerkorganisatie de ontwikkeling op te pakken. Aan jou om in deze ontwikkelingsgerichte opgave ook de lopende organisatie goed te blijven faciliteren.

Het werken binnen (financiële) kaders en het continue afwegen van prioriteiten behoort dus tot je verantwoordelijkheid. Binnen het managementteam draag je mede zorg voor een opbouwende samenwerkende sfeer. Je stimuleert de integraliteit binnen het bureau, waaronder de samenwerking tussen de teams. Binnen het bureau zorg je voor het behoud van de vertrouwensbasis en veiligheid en daag je uit om de vernieuwing op te zoeken.

Je bent een faciliterend leidinggevende:
Jij moedigt samenwerken en het nemen van eigen verantwoordelijkheid aan. Je stuurt consequent en eenduidig het personeel van het bureau aan. Je verantwoordt je over en bewaakt continu de kwaliteit van de dienstverlening. Dit doe je naar de Raad van Bestuur en naar de schoolleiders. Je neemt de medewerkers mee in relevante ontwikkelingen voor de medewerker. Je bouwt ook een voor het bureau relevant netwerk op. Je stelt vragen, geeft antwoorden en licht toe. Je bent het boegbeeld van het bureau, een aanspreekpunt en vertegenwoordiger. Je investeert in een goede relatie met de Ondernemingsraad van het bureau en betrekt de leden vroegtijdig bij plannen.

Je werkt nauw samen met de ambtelijk secretaris van de Raad van Bestuur/Raad van Toezicht. De ambtelijk secretaris bewaakt en adviseert integraal over de strategische afspraken (Koers) en de procedures en processen die te maken hebben met de bestuurlijke verantwoordelijkheden en de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, de Ledenraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De nieuwe organisatieontwikkeling van OMO vergt van alle leiders een permanent onderzoekend karakter. De professionele dialoog met iedereen zorgt voor een open uitnodiging in de netwerkorganisatie, die de vereniging en haar omgeving is, om in deze zoektocht samen de rollen goed in te vullen.

Jouw werkzaamheden vinden plaats binnen het bureau van de Stichting Ons Middelbaar Onderwijs. De Raad van Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vormt tevens het bestuur van deze Stichting. Het bureau is de ondersteunende eenheid van de Raad van Bestuur (RvB) en de scholen bij de uitvoering of voorbereiding van het verenigingsbeleid en levert dienstverlening op het terrein van administraties, ondersteuning, advisering en training. Het bureau is een zelfstandige resultaatgerichte stichting geleid door de directeur.
De RvB wordt direct ondersteund door de concerncontroller, de ambtelijk secretaris RvB en de directeur bureau. Daarnaast is er het bestuurssecretariaat dat vanuit het OMO-bureau de RvB ondersteunt.

Onderscheiden resultaatgebieden
1. je bent verantwoordelijk voor het vertalen van het OMO-brede (strategische) beleid naar een ondernemingsplan voor het bureau, voor een jaar(capaciteits)planning onder meer door het opstellen van een jaaragenda en voor de bijbehorende ontwikkeling van de medewerkers van het OMO bureau.
2. je bent verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuning, beleidsontwikkeling en -advisering op de bestuurlijke portefeuilles.
3. je bent verantwoordelijk voor een organisatie met de juiste capaciteit (kwantitatief en kwalitatief).
4. je bent verantwoordelijk voor het aan de wettelijke en OMO eisen voldoen van de externe en interne verantwoording en voor de uitvoering van een passende planning & control cyclus.
5. je bent verantwoordelijk voor het systeem van kwaliteitszorg, gericht op de dienstverlening door het bureau en op de gezamenlijke bedrijfsvoeringsprocessen.
6. je geeft consequent en eenduidig leiding aan het bureau.

Wendbaar Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Slim Vernieuwend Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend Waardengedreven Onderzoekend Ondernemend

Profiel | Creatieve omdenker en aansprekende leider

Creatieve omdenker

Jij bent in staat om, samen met de betrokken medewerkers én scholen, een sterk team naar een volgende vernieuwende fase te brengen. Je durft anders te kijken en met respect voor wat er is, samen te bouwen aan wat er nu en straks nodig is. De vernieuwde vereniging is een prachtige uitdaging naar de netwerkorganisatie van morgen. Als leider van het bureau sta je voor en leef je voor dat dat kan en breng je ervaring mee die vertrouwen geeft dat dat kan. Met soms kleine stappen en soms grote sprongen kan jij je team én je omgeving uitnodigen om de sprong te maken. Veilig maar wel spannend. Niemand heeft het antwoord maar jij hebt wel de goede vraag en de nieuwsgierigheid om door te vragen. Slim organiseren, integraal kijken en vooral ook verder kijken, op zoek naar succesvolle voorbeelden die ook in het onderwijs werken.

Aansprekende leider

Om dit allemaal te kunnen doen heb je iets waardoor je makkelijk verbinding maakt, mensen graag met je samenwerken en optrekken. Je zoekt de ander op, spreekt aan zonder af te stoten en daagt uit en daagt jezelf uit. Als mens ben je aansprekend en spreek je dus ook aan. Als leidinggevende neem je vernieuwingsvaardigheden mee én samenwerkingsvaardigheden. Jij bent zelf ook lid van de netwerkorganisatie, een schakel in het succes. Dat mag stevig maar altijd als teamspeler. Jij werk met de bedoeling voorop passend bij de waarden van OMO; goed onderwijs, goed mens zijn, goed leven en goed handelen.

Wij verwachten van jou een academisch werk en denk niveau met een stevige ervaring in (veranderingsgerichtheid van) ondersteunende diensten in een professionele dienstverlenende organisatie.

Aanbod

Voor deze topfunctie bij Ons Middelbaar Onderwijs is er een inschaling in CAO VO schaal 15 (maximaal € 7.563,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Je komt in dienst van het bureau van de stichting Ons Middelbaar Onderwijs. Het bureau kent goede en eigentijdse arbeidsvoorwaarden.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern aangeboden. De procedure is er op gericht om aan te stellen voor 1 juni 2022. De online gesprekken bij K+V vinden plaats in week 14/15. Gesprekken bij Ons Middelbaar Onderwijs met een selectie- en adviescommissie zijn gepland op 20 april (ronde 1), 9 mei (ronde 2) en 19 mei (ronde 3).

Geïnteresseerd

Ben jij deze toekomstige directeur die creatief, besluitvaardig is en graag integraal en in verbinding werkt? Dan zien wij graag uiterlijk 3 april jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480). Natuurlijk is Johannes bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur Bureau
Vast
32-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.