K+V werving selectie interim management

Met impact op de koers van de organisatie

Groesbeek
Organisatie |

ZZG zorggroep

ZZG zorggroep ondersteunt als het niet meer vanzelf gaat, waarbij wordt ingezet op het zelfvertrouwen van de (ouder wordende) cliënt. Door zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, een voorspoedig herstel of een prettig verblijf in een nieuwe woonomgeving. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere partijen, zoals huisartsen, woningcorporaties, gemeenten en ziekenhuizen.

ZZG zorggroep is een professionele en kerngezonde organisatie, met een voortrekkersrol in veel landelijke ontwikkelingen, en heeft 3.000 medewerkers, 900 vrijwilligers en een omzet van € 130 miljoen per jaar. De organisatie wordt langs inhoudelijke uitgangspunten en maatschappelijke relevantie gestuurd en vormgegeven en heeft de basis om zich ook in de toekomst stevig te blijven positioneren in de totale zorgketen en het topsegment van de care-sector. Belangrijk thema’s daarbij zijn voortdurende ontwikkeling, (ICT) innovatie en het behoud en aantrekken van personeel.

Omdat behoeften van cliënten, maar ook van medewerkers veranderen, is doorontwikkeling van de professionaliteit van elke medewerker binnen ZZG-zorggroep essentieel. Daarom is gekozen om te gaan werken in drie zorgstromen (Beschermd en beschut Wonen, Wijkverpleging en Revalidatie- en Herstelzorg) om zo de kwaliteit van zorg in zijn geheel nog verder te versterken. De drie zorgstromen van ZZG-zorggroep worden door een directie per zorgstroom aangestuurd, die samen met de twee Bestuurders, de Directeur HR en de Directeur Finance & Control het Directieoverleg vormen.

Functie | Directeur Finance & Control

Hieronder volgt een beschrijving van de huidige situatie en de inhoud van de functie. De Raad van Bestuur beschouwt dit als duiding van de essentiële kenmerken, maar geeft de nieuwe Directeur Finance & Control ruimte om de functie verder naar eigen inzicht vorm te geven, uiteraard voor zover zinvol voor de ontwikkeling van de financiële kolom en de organisatie als geheel. Het kan hierbij gaan om onderwerpen als de span of control, de inrichting van processen en verantwoordelijkheden en de invulling van de rol, als concerncontroller en als lid van het Directieoverleg.

De Directeur Finance & Control stuurt de afdeling Financiën (elf medewerkers) en de afdeling Planning & Control (twee business controllers, financial controller en een medewerker) aan, samen de dienst F&C. De bedrijfsmatige sturing op risico’s, feiten, cijfers en KPI’s vereist een kwalitatief hoogwaardige financiële functie, die juiste en accurate informatie oplevert en de organisatie van scherpe analyses en adviezen voorziet. De Directeur Finance & Control begeleidt en coacht de medewerkers F&C, stimuleert hun ontwikkeling, is proactief en structurerend, maakt daardoor ruimte en stuurt op de hoofdlijnen.

De Directeur Finance & Control overziet de samenhang van de financiële kolom en zet mede het strategisch financieel beleid uit en bewaakt de realisatie ervan, met een scherp oog voor de financiële positie en de continuïteit. Hij/zij is (mede)verantwoordelijk voor de financiële aansturing van de organisatie en voor alle in- en externe financiële rapportages, waaronder de jaarcijfers, managementinformatie, business cases en financiële analyses.

De Directeur Finance & Control is het financiële geweten van de organisatie, waarschuwt voor risico’s en signaleert kansen. Hij/zij treedt daarbij op als sparringpartner en adviseur voor de directeuren en managers in het primair proces, de Raad van Bestuur en (de auditcommissie van) de Raad van Toezicht. Samen met de Raad van Bestuur en de directeuren voert hij of zij onderhandelings- en verantwoordingsgesprekken met samenwerkingspartners zoals zorgkantoor, (zorg)verzekeraars, woningcorporaties, gemeenten, banken en externe accountant.

De Directeur Finance & Control is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur en is lid van het Directieoverleg, in een informerende en adviserende rol. Daardoor wordt kennis, verantwoordelijkheid en bevoegdheid optimaal geborgd. De rolverdeling schept ook functionele scheiding tussen de Directeur Finance & Control in de rol van concerncontroller en de overige leden van het Directieoverleg en ondersteunt de onafhankelijke positie van de concerncontroller.

De verantwoordelijkheidsgebieden zijn:

  • Financiën; financieel beleid en financieel administratieve processen,
  • Planning & Control; optimaliseren van bedrijfsvoering processen, monitoring risicogebieden en processen, administratieve organisatie en interne controle op wet- regelgeving;
  • Vermogensbeheer en Treasury;
  • Risicomanagement en compliance aan de wet- en regelgeving met betrekking tot processen, producten en systemen, met name als het gaat om de zorg- en productieregistratie;
  • Business Intelligence.

Strategisch Ondernemend Collegiaal

Profiel

Wij zijn op zoek naar een top financial, die gewend is om dicht op het bestuurlijk niveau te werken en financieel verantwoordelijk is (geweest) in een grote, complexe organisatie. In de ervaring kan hij/zij aantonen van invloed te zijn geweest op (verandering van) het bedrijfsmodel van de organisatie.

Kennis van en ervaring in de zorg kunnen een pré zijn bij de selectie maar gelden niet als voorwaarde om mee te doen aan de procedure. Van de kandidaat wordt wel verwacht dat hij/zij zich herkend en aansluiting voelt bij de maatschappelijk doelstelling en opdracht van ZZG zorggroep.

De nieuwe Directeur Finance & Control heeft een ondernemende en ontwikkelingsgerichte instelling en werkwijze, gecombineerd met een dienstverlenende houding ten opzichte van het primaire proces. Hij/zij is analytisch en kan complexe materie eenvoudig maken en beschikt daarnaast over sterk ontwikkelde sociale vaardigheden, geduld en doorzettingsvermogen. Toont in zijn of haar handelen integriteit, betrouwbaarheid en empathisch vermogen waarbij kan worden omgaan met tegenstrijdige belangen. Is no-nonsense en besluitvaardig op de toegewezen verantwoordelijkheden.

De kandidaat voldoet tevens aan de volgende eisen:

  • Een afgeronde academische opleiding in een voor de functie relevante richting, bijvoorbeeld bedrijfseconomie, accountancy of bedrijfskunde;
  • Kennis van en ervaring met programma- en projectmanagement binnen een complexe organisatie;
  • Specifieke ervaring met vastgoedfinanciering.
Aanbod

Werken in een hoog professionele en stimulerende werkomgeving, waarbij verantwoordelijkheid en vrijheid centraal staan, op een strategische positie waarin het verschil kan worden gemaakt.

Fulltime functie, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met de intentie tot verlenging. Salaris marktconform en verdere arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT; onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling.

Procedure

De procedure is gericht op benoeming van de nieuwe Directeur Finance & Control voor 1 maart aanstaande. De selectie- en adviesgesprekken bij ZZG zorggroep worden gepland in de tweede helft van de maand februari. Daaraan voorafgaand vindt een oriënterend gesprek bij K+V plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd heb je tot en met 15 februari aanstaande de mogelijkheid om te reageren door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij K+V worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur Finance & Control
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.