Co-creatie, inspiratie en realisatie

Heerlen
Organisatie |

SWV VO Maastricht Heuvelland en Parkstad

De ambitie is om voor elke leerling optimale ontplooiingskansen te creëren en op maat te voorzien van een passend onderwijsaanbod. De ervaringen die de afgelopen vijf jaar zijn opgedaan, leert dat een aantal uitgangspunten onveranderd belangrijk zijn. Zo zijn competente docenten en een hoge kwaliteit van de ondersteuningsstructuur van cruciaal belang om elke leerling op het juiste moment passende ondersteuning te bieden. Het wordt de komende vier jaar de uitdaging om deze missie en visie in gezamenlijkheid nog meer uit te dragen en herkenbaar te laten zijn in het handelen van alle betrokkenen.

Om deze ambitie te realiseren werken de besturen van de twee samenwerkingsverbanden intensief samen. De besturen vergaderen samen, het ondersteuningsplan van beide verbanden is de facto gelijk, de directeur en de ambtelijke staf werken voor beide verbanden. Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen de regio’s Parkstad en Maastricht-Heuvelland. De sociale infrastructuur van Parkstad draagt in aanzienlijke mate bij aan de grotere vraag naar Passend Onderwijs in deze regio. Dat stelt hoge eisen aan de samenwerking in het licht van de vereveningstaakstelling.

De ondersteuningsorganisatie van de samenwerkingsverbanden Maastricht Heuvelland en Parkstad vormen een personele unie. Voor alle (gedetacheerde) personeelsleden geldt dat zij 50/50 voor hun kosten verrekend worden.

De organisatie is klein. Naast de directeur werken twee beleidsmedewerkers, management ondersteuning en een 20-tal experts.

Functie | Directeur

De organisatie is klein, maar de impact van het samenwerkingsverband is daarentegen groot. De directeur heeft een zeer prominente rol in het realiseren van de doelstelling:

Een dekkend en kwalitatief hoogstaand sluitend netwerk van onderwijs en een ondersteuningsstructuur op maat voor elke leerling. Er is daarmee een passende plek en een doorgaande schoolloopbaan voor iedere leerling in ons/onze samenwerkingsverband(en). Leidend uitgangspunt is: zo licht mogelijk, zo snel mogelijk, zo thuisnabij mogelijk, van goede kwaliteit en uitgaande van eigen kracht van ouders en leerling. Een sluitende bedrijfsvoering op samenwerkingsverbandniveau met betrekking tot de inzet van de beschikbare ondersteuningsmiddelen, waarbij de toewijzingsprocedure voor ondersteuningsmiddelen plaatsvindt op basis van een transparante en praktische systematiek.

Context

De huidige directeur gaat met pensioen. De directeur opereert in een complex en uitdagend netwerk en rapporteert aan het bestuur waarin de voorzitter als onafhankelijk bestuurder optreedt. Daarnaast is er het directieoverleg met de schooldirecties (de Beleidsadviesraad) en het OPR (de Ondersteuningsplanraad, ouders en medewerkers). Dan is er directe invloed via diverse netwerkoverleggen (begeleiders passend onderwijs/zorgcoördinatoren). De contacten met de gemeenten, beleidsambtenaren en wethouders geven ruimte voor initiatief dat school of bestuur overstijgend is of zou kunnen zijn. Er is veel invloed, maar dat zal als vakman/-vrouw ook verdiend moeten worden. Het vereist samenwerking, sensitiviteit, charme en tact om in dit complexe netwerk mooie zaken voor de leerlingen voor elkaar te krijgen.

Van de directeur wordt een heldere visie op onderwijs verwacht, maar vooral ook creativiteit in beleid en oplossingen zodat elke leerling er echt toe doet.

Samen samenwerken voor echt inclusief onderwijs

Link naar ondersteuningsplan.

Samen Creatief Vasthoudend Verbonden Communicatief Prettig Praktisch Inspirerend Integer

Profiel

Co-creatie

Dit is een functie met veel invloed en veel mogelijkheden, maar dat kan uitsluitend in samenwerking met anderen. In verbinding met het netwerk, actief, stimulerend en realiserend. Je zult de ander moeten winnen, meekrijgen en in hun kracht zetten. Je bent intermediair, kennisdeler, verbinder. Geeft duwtjes, schouderkloppen en kunt uitstekend timen om op het juiste moment te handelen. Zo ontstaat ruimte voor creatie en initiatieven waar de ander graag een bijdrage aan levert. Communicatief ben je transparant en eerlijk.

Inspiratie

Je bent een inspirerende gesprekspartner. Je brengt en haalt nieuwe gezichtspunten binnen en verfrist samen met je partners het onderwijs. Je creëert mogelijkheden, reële mogelijkheden. Je zet de ander aan het denken en aan het werk. Altijd met de bedoeling voorop: het belang van het kind. Luistert goed en durft de moeilijke vragen te stellen. Integer, prettig, voelbaar gecommitteerd en deskundig.

Realisatie

Je weet dat vandaag de vraag moet worden ingevuld en morgen weer nieuwe uitdagingen brengt. Je organiseert slim en handig. Geen luchtfietsen maar daadwerkelijk stappen maken. Soms met een kleine omweg maar altijd gericht op realiseren, samen met je partners. Binnen de kaders, creatief, met partners die met je mee willen werken. Je snapt het onderwijs en wat er nodig is om verandering en vernieuwing te realiseren. Geeft kop en staart aan zaken, hebt oog voor het proces, de logische stappen en het tempo waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt.

Je bent academisch geschoold. Kunt bogen op een stevige ervaring als leidinggevende (directie, bestuur) in het hart van het onderwijs, jeugdzorg of sociaal domein. In ieder geval is jouw passie voor kind en jeugd duidelijk zichtbaar.

Aanbod

Als je je aangesproken voelt voor deze belangrijke positie in het onderwijs in Zuid-Limburg dan hebben wij een uitstekend aanbod voor je klaar. Mooie arbeidsvoorwaarden in een goede cao, waarin je wordt ingeschaald in schaal 14 cao VO.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie en van de besturen. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen:

  • Speed op vrijdag 29 november waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en bestuur en organisatie kennismaakt met jou.
  • Slow op dinsdag 3 december waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op dinsdag 10 december waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt in het realiseren van de ambitie.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Ben jij geïnteresseerd in en gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag uiterlijk 24 november jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets, directeur (06-1026 0480) en Martine van der Velpen, partner (06-5060 3351). Natuurlijk zijn Johannes en Martine bereikbaar voor nadere informatie en een toelichting op de procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.