Zorginhoudelijk gedreven leider; boegbeeld die inspireert, structureert en borgt

Utrecht
Organisatie |

AxionContinu

Gepassioneerd werken aan het bieden van waardevolle zorg door te denken in kansen en mogelijkheden. Dat kenmerkt hoe we bij AxionContinu kijken naar werk, de organisatie en naar de zorg als geheel. Daarbij is het glas altijd halfvol, ook in situaties waarin het perspectief beperkt is. Niet voor niets is het motto: AxionContinu. Optimisten in de zorg.

AxionContinu is een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie en biedt hoogwaardige zorg en behandeling aan (met name) ouderen met een complexe zorgvraag; thuis of in een van de twaalf locaties in Utrecht en omgeving. We hanteren daarbij drie kernwaarden; Vakmanschap, Aandacht en Plezier. Als echte vakmensen zijn we trots op ons beroep, willen erin uitblinken en vinden het belangrijk om onszelf voortdurend te ontwikkelen. We willen topzorg bieden en continu verbeteren, omwille van de cliënt. Zorg kan daarnaast niet zonder aandacht; voor de vraag wat mensen willen en wat ze fijn vinden. Wie met ons te maken heeft, merkt dat we ons werk ook leuk vinden. We hebben vooral plezier in wat we bereiken en in samen de verantwoordelijkheid nemen, intern én extern.

­­Visie en koers – AxionContinu verschuift het gangbare zorgvizier van ziekte naar gezondheid. De zorg moet mensen in staat stellen zo lang en goed mogelijk zelfstandig te functioneren. De sterke toename van zorgvragers en beperkte beschikbaarheid van zorgprofessionals vereist ook anders organiseren. AxionContinu wil nieuwe, slimme technieken en methoden omarmen gebruiken en aanleren, zowel technologische als sociale innovatie. Kennis(deling) en innovatie zijn tevens onmisbaar om de beoogde expertrol te vervullen, en ons werk iedere dag een beetje beter te doen. De samenwerking met keten- en netwerkpartners wordt geïntensiveerd om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te leveren, waarbij de cliënt zich in een vloeiend klantreis door de hele zorgketen kan bewegen. Samengevat kiest AxionContinu als speerpunten ‘expert in de zorg’, dé werkgever en dé samenwerkingspartner.

Structuur en kengetallen – De zorguitvoering is georganiseerd in drie divisies: Verzorgd Wonen, Revalidatie & Herstel, en Thuis, en wordt ondersteund door afzonderlijke stafdiensten (F&C, HRM, I&A en Vastgoed). Het geheel staat onder leiding van een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het MT wordt gevormd door de divisiedirecteuren en de stafmanagers en de secretaris RvB.

Binnen de divisie Verzorgd Wonen (VW) werken in de 12 locaties (waaronder een Zorghotel en een Hospice) circa 1.400 medewerkers en 300 vrijwilligers. In 2020 hadden de divisies gezamenlijk ruim 4.500 cliënten in zorg, bedroeg de omzet € 133 mio. en telde AxionContinu 2.300 medewerkers (1.374 fte) en 1.000 vrijwilligers.

Meer informatie vind je op de website en in de publicaties.

Functie | Divisiedirecteur Verzorgd Wonen

Als divisiedirecteur Verzorgd Wonen (VW) ben je integraal verantwoordelijk voor deze divisie. De uitvoering wordt aangestuurd door vier zorgmanagers, drie facilitair managers, drie projectleiders en een tijdelijke programmamanager kwaliteit (tot maart 2022), aan wie je direct leiding geeft, evenals aan de behandeldienst en enkele kwaliteitsfunctionarissen.

Als directeur van de veruit grootste divisie, vervul je in het MT een actieve voortrekkersrol in het realiseren van gestelde doelen en het op koers houden van de organisatie, en draag je actief bij het strategisch meerjarenbeleid. De functie kent daarmee zowel een duidelijk verticale als horizontale dimensie. Verticaal; een herkenbare en stevige lijnpositie, van waaruit je het management de benodigde ruimte en richting geeft en de doelrealisatie organiseert, bewaakt en borgt en waar nodig bijstuurt. Horizontaal sta je als lid van het MT voor een samenhangende en inspirerende koers met hoogwaardige persoonsgerichte zorg, breng je zorginhoudelijke vernieuwing en ontwikkeling en bied je in het samenspel met andere MT-leden samenwerking én tegenkracht.

Context

Als nieuwe directeur word je medeverantwoordelijk voor een ambitieuze koers en een omvangrijk ontwikkelprogramma. Beide zijn volop in uitvoering en uitvloeisel van een in 2020 ingezette herijking, organisatie breed. Daarin is de zorginhoudelijke agenda scherp gesteld en getoetst op ambitie en haalbaarheid en zijn op de verschillende stafterreinen diverse verbeter- en ontwikkeltrajecten gestart, gericht op gezonde bedrijfsvoering en gewaardeerd businesspartnerschap. Belangrijke hoekstenen zijn een vloeiende klantreis voor alle zorgvragers gebaseerd op waardevolle zorg en zo lang mogelijk thuis kunnen wonen; aandacht voor eigenaarschap en ontwikkeling van medewerkers, ingebed in de cultuur van een lerende organisatie, innovatie en nieuwe doelgroepenbeleid, interne samenhang die voor klant en organisatie synergie geeft, en een gezonde bedrijfsvoering.

Door meervoudige nieuwe bemensing in 2020 en 2021 op zowel bestuurlijk als MT niveau is de sprake van vernieuwd team wat de uitdaging zowel uitdagend als kansrijk maakt. Als je die uitdaging oppakt verwachten we van jou volledig commitment, inspirerende bijdragen en een instelling die er blijk van geeft te begrijpen wat nodig is om samen een succesvol team te worden.

Uitdaging en ambitie

Van jou als nieuwe divisiedirecteur VW wordt een stuwende rol verwacht in het strategisch positioneren van deze divisie en in het realiseren van de beoogde doelen. De divisie zoekt daarom een natuurlijke en zorginhoudelijk gedreven leider die de managers en medewerkers een duidelijk handelings- en toetsingsperspectief verschaft door een inspirerende visie op zorg en een heldere koers. Je vertaalt die samen met betrokkenen in duidelijke kaders, waarbij je het management uitdaagt tot leiderschap en eigenaarschap en jij het voorbeeldgedrag toont als drager van de bijbehorende cultuur. Waar nodig zorg je voor duidelijke keuzes, zowel op wat wel, als nadrukkelijk ook op wat (nog) niet te doen. In de veelheid van uitdagingen houdt je goed overzicht, blijf je aandachtig en betrokken op je mensen en organiseer je je eigen sturing zodanig dat je de voortgang kan bewaken en doelen kan realiseren.

Met de eerder benoemde herijking is binnen de divisie VW veel in gang gezet. Het divisie-MT is gegroeid naar een team dat veel sterker vanuit een gemeenschappelijk koers en meer gezamenlijk de uitdagingen oppakt. Kwaliteitszorg staat sterker op de radar en de Waardigheid & Trots programma’s hebben sterk bijgedragen in het herwaarderen van cliënt en zorg als dé bedoeling. Naast het verder stuwen van deze ontwikkeling met aandacht voor kwaliteit & veiligheid en voor persoonsgerichte zorg, vraagt de integrale scope in leiderschap blijvende aandacht, met name op aspecten van arbeidsmarkt en medewerkers, bedrijfsvoering en het borgen van verbeterslagen.

Naast een inspirerende zorginhoudelijke boegbeeld ben je dus ook een leider die met duidelijk kaders en kwaliteitsindicatoren structureert en stuurt, en waar nodig scherpe keuzes maakt.

Naast je interne boegbeeldrol geef je ook actieve invulling aan het externe stakeholdermanagement en ben je duidelijk zichtbaar in zorgnetwerken en -ketens. De grote uitdagingen waarvoor de sector staat vraagt van jou als directeur VW een aansprekende visie waarin intramurale en extramurale partners elkaar vinden en versterken in een samenhangende en transmurale aanpak. Je onderhoudt en versterkt de relaties met financiers (zorgverzekeraars en gemeenten), ketenpartners en cliënten gremia, en je schakelt continu tussen extern en intern. Dat betekent ook een actieve rol naar interne stakeholders (CCR, OR en VVAR). Je doet dat vanuit verbinding, gericht op samenwerking en met een duidelijke inspirerende visie en koers op zorg. Het dilemma van een beperkte arbeidsmarkt bij een groeiende zorgvraag vereist een krachtige beweging naar voren in het toepassen en benutten van ICT en technologie. Je zorgt ervoor dat die vertaald worden in gedragen oplossingen en innovatie waardoor je nadrukkelijk bijdraagt aan het verder ontwikkelen van AxionContinu.

Inspirerend Leider Boegbeeld Verbinder Overzicht Visie-gedreven Vernieuwend Uitnodigend Stuwend Structurerend Organiserend Vertrouwen Samenwerkend Evenwichtig Borgen Humor & plezier

Profiel
 • meerjarige ervaring in integrale managementfunctie in de langdurige zorg; kent de zorgsector vanbinnen en vanbuiten;
 • betrokken op ouderenzorg: gedegen en actuele kennis van sector, keten en markt, uitdagingen en ontwikkelingen, en met een kloppend hart voor de doelgroep;
 • duidelijke visie op ouderenzorg; inspireert en nodigt anderen uit zich daaraan te verbinden; in staat de vertaalslag te maken naar inhoud en uitvoering;
 • maatschappelijke ondernemend; opportunity gedreven, initiatiefrijk, echte co-producer, denkt en handelt in samenhang van cliënt, keten & markt; legt makkelijk contacten en bouwt duurzame relaties;
 • vernieuwend: type innovator, in de combinatie van technologische en sociale innovatie, ontwikkelingen en andere moderniteiten; innoveert en ontwikkelt met participatie en draagvlak;
 • Je leiderschapsstijl is verbindend en vertrouwenwekkend: uitnodigend en uitdagend, niet overnemend maar faciliterend, stuwend en versterkend; een leider die geniet van groei en succes van managers en medewerkers en daarin aantoonbaar resultaten heeft geboekt;
 • communiceert makkelijk en helder met betrokkenen en partijen op alle niveaus;
 • omgevingssensitief: is zich bewust van wat zich op intern en extern werkveld afspeelt en doorziet de samenhang daarvan in processen en relaties;
 • organisatiesensitief; snapt de sturingsmechanismes van een grotere organisatie en weet balans te houden tussen wat daarin hoort en wat werkt;
 • in je uitstraling ben je senior, evenwichtig en positief ingesteld; onder druk blijf je in positie, dialoog en balans; als nodig geef je tegengas of beweeg je mee; altijd open, in verbinding en met humor;
 • minimaal HBO+ opgeleid en academisch denkniveau; strategisch en bedrijfsmatig sterk onderlegd; analytisch inzicht en vermogen om een gezonde bedrijfsvoering te realiseren;

Last but not least: in persoonlijkheid en gedrag ben je echt een boegbeeld van AxionContinu: je leeft de kernwaarden Aandacht, Vakmanschap en Plezier; je bent toegankelijk en mensgericht, opgewekt en positief ingesteld. Je denkt en handelt in wat wél mogelijk is; bij jou is het glas altijd half vol!

Aanbod

Het betreft een fulltime functie, eerst voor een jaar maar gericht op vaste aanstelling bij wederzijdse tevredenheid; de functie is ingeschaald in FWG75 en kent uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Het selectietraject bestaat uit de volgende vier onderdelen;

 • Speedronde (donderdag 18 november van 13:30-17:30 uur, Utrecht); drie korte kennismakingsgesprekken van 15 minuten met verschillende mensen uit de organisatie, aan de hand van key-issues in de functie.
 • Slowronde (maandag 22 november van 11:00-15:00 uur, Utrecht); gesprek met de Raad van Bestuur, met meer ruimte voor persoonlijke aandacht en diepgang.
 • Showronde (maandag 29 november van 13:00-15:00 uur, Utrecht); workshop setting waarin je alle eerder betrokken commissieleden aan de hand van een casus laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij werkt.
 • Adviesronde (Maandag 29 november, direct aansluitend op showronde): gesprek met vertegenwoordigers van de Cliëntenraad (CCR), de Ondernemingsraad (OR) en de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR).

Na de speed- en na de slowronde maken we steeds de keuze met welke kandidaten we verder gaan. Na de adviesronde besluit de Raad van Bestuur. Het is de bedoeling om de procedure voor 1 december af te ronden; de eindkandidaat heeft daartoe op 30 november een arbeidsvoorwaardengesprek.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan verzoeken we je uiterlijk maandag 8 november 2021 te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen kun je in je reactie opnemen of stellen aan Chris Boven die de procedure begeleidt via 06-1074 3267.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Divisiedirecteur Verzorgd Wonen
Vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.