Ontwikkelaar

TOLBERT
Organisatie |

De Zijlen

De Zijlen is een organisatie die zich vol overtuiging inzet voor mensen (kinderen, jongeren en volwassenen) met een verstandelijke beperking. De Zijlen is actief in de stad en provincie Groningen en begeleidt zo’n 1.000 mensen. De dienstverlening van De Zijlen bestaat uit zorg en ondersteuning voornamelijk op het gebied van Wlz, en daarbij ook Wmo en Jeugdwet. Bij De Zijlen werken ongeveer 1.230 professionele en betrokken medewerkers.

Betekenis boven beperking is het uitgangspunt van de dienstverlening. De zorgvisie is daarop uitgewerkt in de uitgangspunten:

 • Gedeelde waarden: menswaardigheid, veiligheid, gelijkwaardigheid
 • Uitgaan van menselijke behoeften
 • Zorgen voor een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie
 • Ruimte bieden aan leren en ontwikkelen
 • Gericht op datgene dat bijdraagt aan een betekenisvol leven

De Zijlen is een zelfstandige stichting. De Raad van Toezicht heeft vanwege de pensionering van de huidige bestuurder een wervingstraject opgestart voor een zorgvuldige bestuurswisseling.

De Raad van Toezicht heeft – in verband met de strategische opgaven – besloten om tijdelijk, voor een periode van twee tot vier jaar, een tweehoofdige Raad van Bestuur aan te stellen. De nieuwe Voorzitter Raad van Bestuur is inmiddels geselecteerd, start per 1 januari 2018 en neemt deel aan de selectie van het Lid Raad van Bestuur.

KV_Opdrachten_de-zijlen
Functie | Lid Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de zorg en dienstverlening aan cliënten. De Raad van Bestuur dient ervoor te zorgen dat kwaliteit van zorg hand in hand gaan met medezeggenschap, betrokkenheid en financieel gezond functioneren.

De Raad van Bestuur is een collegiaal werkend bestuur dat samen besluiten neemt en individueel besluiten neemt die binnen het beleid en de afspraken van de RvB als collegiaal team passen. De zorginhoudelijke portefeuille heeft – meer in het bijzonder op toenemende zorgzwaarte en complexe zorg – een strategische focus bij De Zijlen, reden waarom deze portefeuille primair wordt gekoppeld aan de Voorzitter Raad van Bestuur. Het Lid Raad van Bestuur heeft als specifieke opdracht de verdere ontwikkeling van de organisatie en medewerkers vanuit de inhoud, de besturingsfilosofie en de strategische koers, en meer concreet, het doorvoeren van organisatieveranderingen, het meenemen daarin van medewerkers en leidinggevenden, het verbeteren van werkprocessen en overlegvormen in de diverse lagen van de organisatie en in de samenwerking tussen teams, locatiehoofden, (gedrags)deskundigen en managers. Ook hier staat de zorginhoud centraal.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Bestuurder & Ontwikkelaar

U heeft een zorginhoudelijke achtergrond en bestuurlijke ervaring of u bent toe aan de stap naar een eindverantwoordelijke functie.

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau en heeft opleiding en werkervaring die passen bij de zorginhoud van De Zijlen, bijvoorbeeld psychologie, orthopedagogiek, in combinatie met gezondheidswetenschappen en/of een aanvullende managementopleiding.
 • Heeft ervaring op bestuurlijk of directieniveau in complexe organisaties, bij voorkeur in de verstandelijke gehandicaptenzorg.
 • Heeft binding met de besturingsfilosofie, de missie, visie en strategie van De Zijlen.
 • Heeft een bewezen trackrecord in de zorg, kent de dagelijkse praktijk van zorg en dienstverlening en is betrokken op de werkvloer.
 • Heeft een doorleefde en belevingsgerichte visie op kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief en heeft in zijn/haar carrière laten zien hier concreet vorm en uiting aan te hebben gegeven.
 • Heeft het natuurlijke vermogen om op een actieve en toegankelijke wijze contact met de cliënten te houden en geeft daar goed inhoud aan.
 • Beschikt over relevante kennis van de (specialistische en complexe) zorg in de sector en combineert verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen met elkaar tot een geïntegreerd toekomstbeeld van kansen en openingen voor de eigen organisatie.
 • Is in het bezit van een NVDZ-accreditatie of is bereid deze te halen.
 • Beschikt over een netwerk op zorginhoudelijk terrein (ketenpartners en andere aanbieders in de zorg) en heeft bewezen snel relevante netwerken en relaties voor de organisatie op te bouwen.
 • Heeft brede ervaring met project- en verandermanagement en weet veranderingen te borgen.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.