Lid Raad van Commissarissen (financial) Circulus

Streekeigen en maatschappelijk betrokken sterke financial
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Circulus BV

Circulus is een non-profit dienstverlenende, overheidsgedomineerde besloten vennootschap, gevestigd in Apeldoorn. Circulus richt zich op de verduurzaming van de leefomgeving van de bewoners in negen deelnemende gemeenten in Oost-Nederland*.

De organisatie verzorgt het beheer van afval en grondstoffen en voert taken uit in de openbare ruimte. Daarnaast heeft ze een stevige rol in sociale arbeidsactivering. Het coherente verzorgingsgebied telt ongeveer 500.000 inwoners.

De activiteiten van Circulus bestaan uit het verlenen van diensten en adviezen aan de deelnemende gemeenten op het gebied van:

 • het actief inzamelen, scheiden en verwerken van (particuliere) afvalstoffen, reiniging en gladheidsbestrijding, inclusief projecten ter verbetering van scheiding van afvalstoffen en recycling;
 • het actief vormgeven/uitvoeren van bepaalde openbare ruimte taken van gemeenten;
 • een grote sociale arbeidsactivering voor bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt om een meer inclusieve samenleving na te streven.

Verduurzaming van de leefomgeving is kenmerkend voor de oriëntatie van Circulus. Vanuit een breed en duurzaam perspectief worden strategische keuzes gemaakt in nauwe afstemming met de opdrachtgevende gemeenten. Het overkoepelend en gemeenschappelijk doel is een duurzame regio, aantrekkelijk, prettig leefbaar en waar iedereen naar vermogen meedoet, waar beschikbare bronnen optimaal worden benut en waar geen plaats meer is voor verspilling. Circulus wil de wereld beter achterlaten.

(*) Negen gemeenten- Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen – zijn zowel opdrachtgever als aandeelhouder van Circulus

Een uitdagende, relevante opdracht waarbij als organisatie goed geluisterd wordt naar de gemeentelijke bestuurders, tevens aandeelhouders, gemeenteraden en inwoners.

Om haar taken adequaat te kunnen uitvoeren werkt Circulus de afgelopen jaren meer en meer in netwerkverband in wisselende allianties. Zo participeert Circulus actief in de regio Stedendriehoek en heeft enkele jaren geleden met AVU en ROVA het samenwerkingsverband Cirkelwaarde opgericht.

Bij Circulus werken – verspreid over zeven locaties – meer dan 700 medewerkers, waarvan de helft in vaste dienst; de andere helft bestaat uit medewerkers die in het kader van sociale werkgelegenheid (tijdelijk) bij Circulus werkzaam zijn.

De met gemeenten gecontracteerde omzet 2022 bedroeg ongeveer € 60 miljoen. Circulus kent een balans van bijna € 60 miljoen, met een eigen vermogen van ruim 25%. Beoogd is dat Circulus een structuurvennootschap gaat worden.

Circulus opereert binnen een door de aandeelhouders goedgekeurd financieel budget en strategisch meerjarenplan (2021 – 2024). Financiële winst is geen doel, maar realisatie van het budget en doelen zijn van belang.  Het gaat om de belangrijke winst voor milieu en samenleving.

Organisatie

De negen gemeenten zijn zowel opdrachtgever als aandeelhouder van het regionale bedrijf; een structuur die het maatschappelijk belang wil dienen. De stakeholders zijn de negen deelnemende gemeenten alsmede ook publieke en private partners in de regio, bewoners en medewerkers. Circulus is een Besloten Vennootschap met een eigen Raad van Commissarissen. De leiding is in handen van de algemeen directeur, ondersteund door een managementteam. Daarnaast is er een zeer betrokken Ondernemingsraad.

Functie

Lid Raad van Commissarissen (financial)

Streekeigen en maatschappelijk betrokken sterke financial

Het nieuwe lid draagt met een duidelijk financieel en maatschappelijk betrokken profiel bij aan de diversiteit van de RvC.

De RvC houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en richt zich daarbij op de continuïteit en belang van de vennootschap alsmede op haar maatschappelijke doelstelling. Zij weegt de belangen, behoeften en wensen van alle betrokken partijen zoals aandeelhouders, personeel en klanten/ inwoners/ gebruikers.

Meer specifiek vervult de RvC een aantal belangrijke taken zoals:

 • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de algemeen directeur
 • Het toezicht houden op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaglegging en de effectiviteit van de interne risicobeheersing
 • Het bespreken en goedkeuren van strategische besluitvorming met de algemeen directeur
 • Het toezicht houden op de naleving van de relevant wet- en regelgeving
 • Het proactief informeren en regelmatig overleg voeren met de aandeelhouders
 • Het bewaken van een goed relatiepatroon met alle stakeholders en de externe reputatie

De leden van de RvC vormen gezamenlijk een multidisciplinair team, gebalanceerd samengesteld met de benodigde deskundigheid, competenties, achtergrond & ervaring én onafhankelijkheid om de realisatie van haar functie en verantwoordelijkheden te waarborgen.

De Raad van Commissarissen van Circulus

Circulus is juridisch een besloten vennootschap met een eigen RvC.

De RvC bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen; het aantal personen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Aandeelhouders zijn de deelnemende gemeenten.

Op basis van de statuten gelden de navolgende voordrachtsrechten:

 • Twee commissarissen op voordracht van de AVA
 • Twee commissarissen op voordracht van de RvC
 • Een commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een termijn van twee jaar conform de vastgestelde governance code voor Circulus.

De commissarissen worden benoemd in de AVA.

De Raad van Commissarissen zorgt voor een plan voor opvolging van commissarissen dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit.

De Raad heeft een in functie benoemde voorzitter en bevat een financiële auditcommissie van twee leden en een remuneratiecommissie van twee leden, waarvan de commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad deel uitmaakt.

De huidige vacature is op voordracht van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Maatschappelijk politiek bestuurlijk-sensitief   financial samenwerkend streekeigen aansprekend wijs stevig sparring-partner

Profiel

Naast de hiernavolgende algemene profiel-omschrijving geldt voor het nieuwe lid dat wij zoeken, dat het iemand is met een stevig financieel profiel, met verstand van het bedrijfsmatig functioneren van een kapitaal- en mensintensieve organisatie. Een stevige financial met oog voor business development en affiniteit met data/IT. Het nieuwe lid is voorzitter van de Audit Commissie en daarmee sparring partner van de directie/CFO en de accountant. Een ervaren toezichthouder, die de governance van een publiek-private organisatie snapt. Met een stevige maatschappelijke betrokkenheid, die blijkt uit sturende activiteiten in bijvoorbeeld het bedrijfsleven (industrie) en openbaar bestuur. Maar ook als burger. Natuurlijk is affiniteit met het werkveld of breder in de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO voorheen sector Afval en Milieu) heel waardevol.

De Raad dient te beschikken over een met diversiteit gebalanceerde groep leden met de gebruikelijke vakinhoudelijke deskundigheden en bewezen competenties op academisch niveau (ook qua opleiding), die van belang zijn voor het realiseren van de ondernemingsdoelen, zoals financieel economisch en sociaal beleid, relevante wet- en regelgeving, strategische besluitvorming en duurzaamheidsontwikkelingen.

In competenties: teamspelers, gericht op kwalitatief goede besluitvorming, flexibel in denken en effectief in handelen, met een constructief kritische opstelling, stimulerende communicatieve vaardigheden en hart voor de publieke zaak, politiek – bestuurlijk sensitief.

In achtergrond met leden met brede maatschappelijke ervaring in bedrijfsleven, dienstverlening en/of openbaar bestuur alsmede beschikkend over een uitgebreid netwerk van relevante maatschappelijke context.

In diversiteit naast opleiding, beroepservaring en competenties eveneens divers in leeftijd en geslacht.

Het individueel profiel wordt tevens gekenmerkt door:

 • Een stevige persoonlijkheid, die zich soepel beweegt in het complexe (externe) krachtenveld
 • Een modern leider, dienend, motiverend en randvoorwaarden scheppend
 • In aanpak overtuigend, inspirerend en ondernemend, zakelijk
 • Een daadkrachtige houding; naast denken doen, gaat constructief eventuele confrontaties aan, kan uitdagende goede vragen stellen

Aanbod

Een dynamische en uitdagende rol, voor een organisatie met een duurzame inclusieve missie, die een weerspiegeling vormt van haar inwoners. De tijdsbesteding van de leden van de RvC is gemiddeld één dag per maand (vier RvC-vergaderingen en een jaarlijkse strategie dag, twee vergaderingen van de Audit Commissie en twee vergaderingen van de AVA per jaar). De vergoeding is marktconform.

Procedure

Eerst open ontmoeten en dan doorgaan

In week 40 en 41 worden de preselectie-gesprekken gevoerd bij K+V.
De twee selectierondes zijn in week 43 – 44: de eerste ronde op 23 oktober 2023 (vanaf 13.00 uur) zijn korte kennismakingen in twee commissies van 20 minuten; in de tweede ronde op 26 oktober 2023 (vanaf 15.00 uur) spreek je met leden van de RvC, twee AVA-wethouders en de Algemeen Directeur (als adviseur).

Benoeming door de aandeelhouders is gepland in de AVA van december 2023. Beoogde startdatum is 1 januari 2024.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd en voel je je aangesproken en passen in bovengenoemde functie dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22 698 599) en Johannes Arets (06 10 260 480).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.