Lid Raad van Toezicht

Toezichthouder met zorginhoudelijk profiel en accent op zorginnovatie en ICT

Gouda
Organisatie |

Gemiva-SVG Groep

Zorginstelling Gemiva-SVG helpt mensen die – tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben bij hun leven. Veelal vanwege een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Samen met 3.400 ambitieuze medewerkers en 1.700 vrijwilligers biedt zij in Zuid-Holland ondersteuning aan ongeveer 5.200 mensen met een beperking.

Functie | Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en is een betrokken en multidisciplinair team en houdt toezicht vanuit brede ervaring en achtergrond om zo de bestuurders optimaal te begeleiden en te adviseren. De Raad van Toezicht brengt met enige regelmaat werkbezoeken binnen de organisatie en de leden houden zichzelf scherp via o.a. scholing in het eigen functioneren als toezichthouder. De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar (meestal ’s avonds). Daarnaast heeft de Raad van Toezicht eenmaal per jaar overleg met de centrale medezeggenschapsorganen van cliënten (vertegenwoordigers) en medewerkers. Bij deze overlegsituaties is de uit twee personen bestaande Raad van Bestuur betrokken. De Raad van Toezicht kent drie commissies: een commissie werkgeverszaken, een commissie kwaliteit & veiligheid en een auditcommissie. Deze commissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden, maar bereiden met de Raad van Toezicht onderwerpen voor die in de RvT vergadering op de agenda staan en aandacht vragen.

K+V is namens de Raad van Toezicht van de Gemiva-SVG Groep op zoek naar nieuw teamlid met een zorginhoudelijk profiel en accent op zorginnovatie en zorg-ICT. Een stevige en verbindende persoonlijkheid, die op een constructieve en positief kritische wijze met visie en kundigheid de Gemiva-SVG Groep helpt zich te positioneren op weg naar een goede toekomst.

Maatschappelijk betrokken Inhoudsdeskundig Ondernemend Creatief Sterke-onafhankelijke-persoonlijkheid

Profiel | visie op de zorg en toezicht

U beschikt over een visie op de (gehandicapten)zorg en op toezicht in combinatie met vertrouwen, respect en waardering. In een sfeer van openheid draagt u bij aan de kwaliteit van de Governance binnen de Raad van Toezicht en in de relatie met de organisatie en haar bestuurders. Uiteraard kunt u zich verplaatsen in de positie van cliënten, verwanten en medewerkers. U bent zeer betrokken en gemotiveerd om met elkaar het beste uit de Raad van Toezicht en de bestuurders te halen en hen scherp in hun rollen te houden. Daarbij weet u ook zuiver om te gaan met de uiteenlopende rollen die een toezichthouder dient te vervullen. U gaat tevens deel uitmaken van de commissie kwaliteit en veiligheid.

Als lid van de Raad van Toezicht toetst u het functioneren van de Gemiva-SVG Groep en de besturing door de Raad van Bestuur op hoofdlijnen. Dit doet u als lid én gezamenlijk als Raad van Toezicht:

 • Met het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • In staat om clientgebonden onderwerpen te agenderen.
 • Door samen met de collega-toezichthouders met de Raad van Bestuur heldere afspraken te maken over doelen en prestaties en handelend op te treden indien daaraan onvoldoende gevolg wordt gegeven.
 • Door in staat te zijn om in teamverband de toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheden uit te oefenen.
 • Door een onafhankelijke opstelling te koppelen aan integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Door bereid te zijn zich te (blijven) verdiepen in de ontwikkelingen in en rondom de gehandicaptenzorg.
 • Door naast de werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht maatschappelijk actief te zijn.
 • Met een stevige persoonlijkheid om zonodig tegenspel te kunnen bieden. Uiteraard blijft u daarbij in verbinding met de ander.

Als zorgprofessional weet u hoe de zorg functioneert en heeft u visie op de (gehandicapten)zorg. Maar vooral snapt u hoe de zorg werkt en weet daarmee aan te zetten tot vernieuwing vanuit uw rol als sparring partner en adviseur van de Raad van bestuur.

U heeft daarom ook:

 • Kennis van inhoudelijke vraagstukken in de gehandicaptenzorg, zowel op praktisch als op bestuurlijk of wetenschappelijk niveau en praktische ervaring met mensen met een beperking én hun vertegenwoordigers.
 • Ervaring in zorg op strategisch bestuurlijk niveau.
 • Een heldere – maar vooral pragmatische – visie op zorginnovatie en zorg-ICT en hoe innovatie praktisch kan bijdragen aan het leven van mensen met een beperking en de zorgmedewerkers.
 • Inzicht in de relevante politieke en maatschappelijke context en complexiteit van de zorgmarkt.
 • Overzicht om zich over de complexe strategische vraagstukken waar de Gemiva-SVG Groep voor staat een oordeel te vormen.
 • Ervaring in een toezichthoudende rol, of in ieder geval een opleiding/leergang voor toezichthouden afgerond in combinatie met ervaring met het werken met toezichthouders.
 • Dit alles met frisheid, humor en relativeringsvermogen.
Aanbod | Mooie functie in een maatschappelijk belangrijke organisatie

Een zeer mooie, interessante, stevige maar vooral ook leuke functie in een maatschappelijk belangrijke organisatie die ergens voor staat! Een organisatie met een hoge ambitie, die positief is en waar men open met elkaar om gaat.

Voor de honorering van de leden van de RvT volgt de Gemiva-SVG Groep het advies van toezichthouder vereniging NVTZ. Gegeven de omzet van de Gemiva-SVG groep betekent dit voor de leden een vergoeding van € 14.800,– op jaarbasis. Declarabele onkosten (‘kilometers’) worden aanvullend vergoed en er is een budget voor collectieve en individuele deskundigheidsbevordering beschikbaar. Voor de toezichthouders en bestuurders is er een zogenaamde bestuurders- en toezichthouder aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De RvT-leden zijn ook collectief lid van de NVTZ.

Procedure | Gesprekken in april

De procedure is er op gericht om voor 1 mei een kandidaat te kunnen aanstellen. Als eerste voert K+V digitaal de eerste gesprekken, daarna volgen gesprekken bij Gemiva-SVG vinden plaats in twee rondes. Zodra de data hiervan bekend zijn, zullen deze in dit profiel worden opgenomen.

Bij de gesprekken wordt uiteraard rekening gehouden met de maatregelen/ richtlijnen vanuit het RIVM inzake de 1,5 meter regel.

Geïnteresseerd | We zien uw reactie graag tegemoet voor maandag 29 maart

Bent u geïnteresseerd in deze functie? We vragen u vóór maandag 29 maart te reageren door bij “reageer direct” uw cv en motivatie te uploaden. Bij voldoende geschikte kandidaten kan de vacature eerder gesloten worden. Vragen kunnen worden gesteld aan Frank Snethlage (06 5131 0178) en Frank Wolff (06 1595 4079).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid Raad van Toezicht
Vast

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.