Generalist

HENGELO
Organisatie |

Humanitas onder Dak

Met 150 bevlogen medewerkers (circa 105 FTE) vangt Humanitas Onder Dak (HOD) mensen op die in de zijlijn van de samenleving functioneren en die een kwetsbare positie hebben binnen de samenleving. Zij zijn dakloos of dreigen dakloos te worden. HOD staat voor het verhogen van de zelfredzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven van haar cliënten, zodat zij zelf hun weg kunnen vinden in de samenleving. Aandacht voor een zinvolle dagbesteding en de ontwikkeling van een persoonlijk sociaal netwerk zijn hiervan belangrijke onderdelen.

HOD kent de volgende programmalijnen: opvang, wonen, maatschappelijk herstel en advies. De problematiek van dak- en thuislozen is ingewikkeld en veelomvattend. Zo is er regelmatig sprake van schulden, verslaving of psychiatrische moeilijkheden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met andere hulpverleningsorganisaties. HOD wordt gefinancierd via de volgende financieringsstromen:

 • Centrum Gemeentelijke subsidies voor Maatschappelijke Opvang
 • Gemeentelijke subsidies inzake inloopvoorzieningen
 • Eigen bijdragen vanuit cliënten in de 24-uurs voorzieningen
 • Financiering vanuit de WMO voor extramurale begeleiding en dagbesteding aan cliënten niet vallend onder de maatschappelijke Opvang
 • Overige financiering (WLZ, GGZ-C, Justitie e.d.)

HOD werkt vanuit de humanistische grondslag.

Als besturingsmodel hanteert HOD het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. HOD wordt bestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur. Bij het opstellen van statuten en reglementen is de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening als uitgangspunt gehanteerd. Kernelement hierin is een zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur, het zichtbaar maken van de branche en het verantwoorden van de werkzaamheden naar alle stakeholders, waaronder cliënten, financiers, medewerkers en samenwerkingspartners.

Om transparantie te behouden heeft HOD de Humanitas Onder Dak Groep opgericht. Hierin zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ondergebracht. Onder deze stichting zijn de lokale stichtingen gebracht, te weten: Humanitas Onder Dak Twente en Humanitas Onder Dak Groningen.

KV_Opdrachten_Humanitas
Functie | Lid Raad van Toezicht

De leden van de RvT zijn allen generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis van en ervaring met op één van de aandachtsgebieden van de stichting. Samen vormen de leden van de Raad een multidisciplinair team, waarbij integrale besluitvorming vanuit een helicopterview mogelijk is. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. De individuele kwaliteiten van de leden van de RvT dienen zodanig te zijn, dat één kwalitatief geheel wordt bereikt en de RvT een meerwaarde biedt aan de Raad van Bestuur van de Humanitas Onder Dak Groep.

 • Aantoonbare affiniteit met de Maatschappelijke Opvang in zijn algemeenheid en specifiek de dak- en thuislozenzorg in al haar facetten
 • Analytisch vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen met een positief kritische houding
 • Het vermogen tot oordeelsvorming op hoofdlijnen met betrekking tot door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden
 • Het vermogen tot het uitoefenen van de adviserende en toezichthoudende taak in teamverband
 • Het onderschrijven van het Humanistisch gedachtegoed
 • Het onderschrijven van de op de RvT van toepassing zijnde governancecode
 • Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en een functioneel netwerk

Voor deze portefeuille specifiek vragen wij de volgende aantoonbare ervaring en deskundigheid:

 • Personeel- en (vooral) Organisatiekunde
 • Inrichtingsvraagstukken en veranderingsprocessen
 • Sociale domein, transformaties en transities
 • Specifieke kennis en ervaring op het gebied van PR en communicatie (waaronder ook social media)

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

De leden van de RvT zijn allen generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis van en ervaring met op één van de aandachtsgebieden van de stichting. Samen vormen de leden van de Raad een multidisciplinair team, waarbij integrale besluitvorming vanuit een helicopterview mogelijk is. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. De individuele kwaliteiten van de leden van de RvT dienen zodanig te zijn, dat één kwalitatief geheel wordt bereikt en de RvT een meerwaarde biedt aan de Raad van Bestuur van de Humanitas Onder Dak Groep.

 • Aantoonbare affiniteit met de Maatschappelijke Opvang in zijn algemeenheid en specifiek de dak- en thuislozenzorg in al haar facetten
 • Analytisch vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen met een positief kritische houding
 • Het vermogen tot oordeelsvorming op hoofdlijnen met betrekking tot door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden
 • Het vermogen tot het uitoefenen van de adviserende en toezichthoudende taak in teamverband
 • Het onderschrijven van het Humanistisch gedachtegoed
 • Het onderschrijven van de op de RvT van toepassing zijnde governancecode
 • Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en een functioneel netwerk

Voor deze portefeuille specifiek vragen wij de volgende aantoonbare ervaring en deskundigheid:

 • Personeel- en (vooral) Organisatiekunde
 • Inrichtingsvraagstukken en veranderingsprocessen
 • Sociale domein, transformaties en transities
 • Specifieke kennis en ervaring op het gebied van PR en communicatie (waaronder ook social media)
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.