Lid Raad van Toezicht - lid van de Auditcommissie voor de Consumentenbond

Positief kritische verbinder
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taak het uitoefenen van toezicht op het beleid van de directie, de uitvoering van de strategie en op het goed functioneren van de organisatie. De Raad van Toezicht vervult daarnaast de rol van werkgever en fungeert ook als adviseur en sparringpartner voor de algemeen directeur. De Raad van Toezicht stelt de strategienota, het jaarverslag, het bestuursverslag en de jaarbegroting vast inclusief de onderliggende plannen. Lousewies van der Laan is voorzitter Raad van Toezicht.

Lousewies: “Het is een eer om namens de leden van een van de grootste en meest invloedrijke consumentenorganisaties ter wereld toezicht te houden op het reilen en zeilen van deze mooie vereniging. Naast toezichthouder wil de Raad van Toezicht ook sparringpartner voor de directie zijn. Er ligt een ambitieuze strategie en we kijken uit naar de nieuwe collega die ons team complementeert in deze belangrijke periode.”

De Raad van Toezicht bestaat uit een zestal leden die in alle wezenlijke onderdelen van hun werk gezamenlijk en als een team acteren. Een goede balans en samenkomst van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het gezamenlijk inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team. De Raad van Toezicht kent twee commissies, die de werkzaamheden voorbereiden en de Raad adviseren; de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie. Elk lid voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor het eigen functioneren en is bereid zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Recentelijk zijn drie nieuwe leden benoemd, ter vervanging van leden waarvan de termijn afloopt. Eén is begin van dit jaar van start gegaan en twee treden begin 2024 aan. Een van de huidige zittende leden vertrekt voortijdig en daarvoor werven we een nieuw lid die ook lid zal worden van de Auditcommissie.

Profiel

POSITIEF KRITISCHE VERBINDER

Het is van belang, dat je als toezichthouder rolbewust bent en begrijpt hoe de verhoudingen zijn in de driehoek Bondsraad, Raad van Toezicht en de directie. Als positief kritische verbinder kun je de juiste vragen stellen vanuit je oprechte betrokkenheid bij de organisatie waarbij je de anderen mag uitdagen. In de klankbordrol ondersteun je de directie vanuit je eigen expertise, met oog voor de rol van de Consumentenbond in een veranderende samenleving.

Criteria en kenmerken die gelden voor de individuele leden:

 • Aantoonbare affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van de Consumentenbond.
 • Aantoonbare affiniteit met het verenigingskarakter en de verenigingsstructuur van de Consumentenbond en met de Bondsraad als algemene ledenvergadering.
 • Aantoonbaar vermogen tot samenwerking in teamverband: als team kunnen optreden als één orgaan.
 • Aantoonbaar analytisch vermogen.
 • Onafhankelijk, geen onverenigbare belangen, posities of relaties; gekoppeld aan integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid.

Voor het nu te werven lid Raad van Toezicht Auditcommissie is de Consumentenbond op zoek naar:

 • Een ervaren toezichthouder en/of ervaren bestuurder met een governance structuur die lijkt op die van de Consumentenbond heeft de voorkeur, waarbij diverse stakeholders zijn betrokken.
 • Deskundigheid en/of ervaring op het gebied van:
  • lid van de Auditcommissie van een RvC/RvT
  • financieel eindverantwoordelijk als CFO
  • risicomanagement (bij voorkeur ook ten aanzien van IT)
  • treasury beleid
  • techniek/digitalisering/kunstmatige intelligentie
  • ondernemerszin en zakelijk inzicht
 • Je hebt cijfers doorleefd, je hebt ervaring met integrale strategische analyses en affiniteit met businessplannen.
 • Je denkt holistisch en je overziet de grotere samenhang.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je begrijpt de context van de Consumentenbond, je kunt goed luisteren, genuanceerd denken, je oordeelt niet te snel en je richt je op gezamenlijk resultaat.
 • Je begrijpt dat je met je vragen het inhoudelijke gesprek op een constructieve manier kunt voeren en daarmee waarde kunt toevoegen en als Raad van Toezicht de organisatie verder kunt brengen.
 • Je bent lid van de Consumentenbond of bereid lid te worden.
Strategisch Communicatief Analytisch Sensitief Rolvast Procesmatig Bestuurlijk Teamspeler Betrokken Netwerker Energiek Onafhankelijk Nieuwsgierig

Over de organisatie

Consumentenbond

De Consumentenbond bestaat dit jaar 70 jaar en heeft een unieke positie in de maatschappij. “Wij zijn van en voor consumenten. Samen zorgen we dat consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht op hebben. We maken markten eerlijk en veilig. Zonder winstoogmerk, onafhankelijk en zonder commerciële of politieke belangen“. Dat schept verantwoordelijkheden, voor de organisatie en iedereen die er werkt. De Consumentenbond is een maatschappelijke organisatie zonder aandeelhouder en ontvangt geen algemene subsidies, wel incidenteel om bijvoorbeeld een onderzoek kostendekkend te kunnen uitvoeren.

Het is één van de grootste consumentenor­ganisaties met 414.688 leden, 38 miljoen omzet per jaar en ongeveer 200 medewerkers (meetmoment 2022). De kernwaarden zijn: eerlijk, samenwerkend en ondernemend.

Bij alles wat de Consumentenbond doet, staat de organisatie onvoorwaardelijk naast en achter de consument. Iedereen moet met gemak en zekerheid producten en diensten kunnen kopen en gebruiken in een eerlijke en veilige markt. De Consumentenbond helpt ook door moeilijke keuzes makkelijker te maken. De Consumentenbond beïnvloedt regelgeving, ziet toe op de naleving daarvan, stelt misstanden aan de kaak, voorkomt problemen en lost ze op. En biedt informatie en complete dienstverlening in alle fasen van het koopproces.

De Consumentenbond is een vereniging met een getrapte vertegenwoordiging van leden naar de algemene vergadering van de Bondsraad (maximaal 75 leden, nu 50 leden). De Bondsraad benoemt op voordracht van de Raad van Toezicht de leden Raad van Toezicht en de directie. Daarnaast stelt ze de hoofdlijnen van het beleid vast via de strategienota en van het financiële beleid via de meerjarenraming en jaarbegroting.

Strategie
De Consumentenbond wil de onmisbare en waardevolle organisatie zijn die het verschil maakt voor consumenten. In de afgelopen periode is het aanbod van de activiteiten opnieuw tegen het licht gehouden. Er is een strategische keuze gemaakt om het lidmaatschap als de belangrijkste toekomstige relatievorm te blijven zien en er is gekozen voor verbreding om in de toekomst toenemend relevant te zijn en te blijven. Een nieuwe lidmaatschapsstructuur is geïntroduceerd, gedifferentieerd in prijs en inhoud, laagdrempelig en relevant. Ontworpen vanuit voorspellingen over behoeften van toekomstige (jonge) leden en met als doel om een grotere doelgroep te kunnen bereiken.

Dit is vertaald naar de volgende strategische prioriteiten:

 1. Integrale profilering vanuit de purpose. Merk ondersteunende campagnes zullen de betekenis van het merk opnieuw voelbaar en zichtbaar maken.
 2. Meer persoonlijke, directe en terugkerende waarde creëren voor de huidige leden. Relevant blijven.
 3. Inzetten op duurzame groei onder millennials.
 4. Focus op kansrijke diensten: innoveren en die implementeren.
 5. Versterking van de organisatie: zorgen voor het aantrekken van de juiste mensen op de juiste plek met oog voor benodigde competenties.

 

Aanbod

TOEZICHTHOUDENDE ROL MET ONDERNEMENDE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol in deze maatschappelijke onderneming met impact? Dan nodigen we je uit te reageren. Het streven is om meer diversiteit binnen de Raad van Toezicht te hebben in culturele achtergrond, leeftijd en gender. De benoemingstermijn is voor vier jaar, die éénmaal verlengd kan worden.

De Raad vergadert volgens een vastgesteld schema minimaal vijf keer per jaar; voorafgaand aan iedere vergadering van de Raad vergadert de Auditcommissie. Je neemt daarnaast deel aan de vergaderingen van de Bondsraad (twee maal per jaar). De gemiddelde tijdsbesteding is vier uur per week. De vaste jaarlijkse vergoeding bedroeg in 2022 € 10.826,-.

Procedure

DE PROCEDURE IS GERICHT OP EEN GOEDE SAMENWERKING

De procedure wordt begeleid door K+V en start met het insturen van je motivatie en cv en een oriënterend gesprek bij K+V (in week 17). De selectiecommissie bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht en twee leden van de Bondsraad. De algemeen directeur is adviserend lid.

Het streven is om tot een benoeming te komen in de Bondsraad van 24 juni aanstaande.

Geïnteresseerd

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze positie? Reageer snel maar uiterlijk 23 april door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Micha van Aart (06-4639 0312) en Helga Bijker (06-2269 8599) die deze procedure vanuit K+V begeleiden.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.