Organisator

EDE
Organisatie |

Maanderzand

Woon- en Zorgcentrum Het Maanderzand (Het Maanderzand) in Ede biedt zorg, welzijn en wonen aan ouderen. Zij doet dat vanuit een christelijke identiteit, maar alle gezindten zijn welkom. Het Maanderzand levert zorg aan 70 cliënten in de intramurale setting en aan ongeveer een even groot aantal cliënten in de extramurale zorg (thuiszorg, dagopvang, etc.). De organisatie heeft bijna 90 FTE in dienst, werkt met 150 vrijwilligers en heeft een jaaromzet van ruim € 5 miljoen.

De kernactiviteit van Het Maanderzand is het verlenen van zorg en ondersteuning aan ouderen die dat nodig hebben. Het Maanderzand is de vertrouwde plek voor ouderen, ongeacht of zij intramuraal wonen, of wonen in de belendende appartementencomplexen of elders in het Beatrixpark. In de visie van Het Maanderzand wordt uitgegaan van de eigen regie van de cliënt, belevingsgerichte zorg en het belang van welzijn. Het Maanderzand wordt gekenmerkt door een familiecultuur; de afstand tussen medewerkers en bewoners is van oudsher klein, de betrokkenheid is groot. De kracht van de organisatie is de kleinschaligheid.

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de transformatie in de ouderenzorg. Er ligt nu een stabiele basis om verder te werken aan de toekomst van de organisatie vanuit de wijkfunctie. Onderdeel van die plannen is modernisering van de woningen en uitbreiding van de verpleeghuis capaciteit.

Het Maanderzand werkt met het Raad van Toezichtmodel. Hierbij heeft de Raad van Toezicht (RvT) tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting overeenkomstig de uitgangspunten van de zorgbrede Governance Code. Daarnaast staat de RvT de Bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent zij een aantal specifieke bevoegdheden uit. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.

Wegens het bereiken van het einde van de zittingstermijn is de Raad van Toezicht op zoek naar kandidaten voor het profiel Organisatieontwikkeling, dienstverlening en ondernemen in de zorg.

KV_Opdrachten_het-maanderzand
Functie | Lid Raad van Toezicht

Algemene profieleisen voor elke toezichthouder:

 • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te kunnen toetsen;
 • Vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de Bestuurder de benodigde handelingsruimte te geven en de noodzaak de Bestuurder de juiste vragen te stellen.
 • Onderschrijft expliciet de zorgbrede Governance Code; sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en bereidheid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot governance;
 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder – Toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een gewaardeerde balans in de mix van distantie en betrokkenheid;
 • Werkervaring/affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en strategie van Het Maanderzand;
 • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken;
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Onafhankelijk en in staat om zonder ruggespraak met derden te kunnen optreden.

Het Maanderzand beschouwt haar protestants-christelijke karakter als belangrijke waarde in het functioneren. Gegeven de nauwe verbondenheid met de wijken, kerkelijke gemeenschappen en achterban, ziet de RvT erop toe dat de identiteit geborgd wordt en bijdraagt aan het positieve imago van de stichting. De RvT beschouwt dit als een collectieve verantwoordelijkheid van de gehele Raad, om welke reden geen afzonderlijk aandachtsgebied of portefeuillehouder hiervoor wordt benoemd. Van nieuwe toezichthouders wordt verwacht dat zij intrinsiek hierop aansluiten en waarderend en actief bijdragen aan het vertalen van deze waarden in strategie en handelen.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Aanvullend op bovenstaande algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar kandidaten die aansluiten op de profielkenmerken voor de portefeuille Organisatieontwikkeling, dienstverlening en ondernemen in de zorg, tevens lid commissie Kwaliteit en Veiligheid.

 Voor de externe kant betreft dit het (politiek) strategisch inzicht in en inhoudelijke kennis van marktwerking, overheidsbeleid en dienstverlening. Voor de interne kant gaat het om inzicht in de menselijke kracht van het zorgbedrijf, alsook organisatiesensitiviteit om te beoordelen wat nodig is voor een gezonde ontwikkeling van de organisatie in sterk veranderende omgevingen.

 • Aantoonbare kennis en ervaring met organisatieontwikkeling, dienstverlening en ondernemen in de zorg;
 • Vanuit een helikopter-‘view’ ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie kunnen duiden en betekenis kunnen geven voor de strategische richting en ontwikkeling van de organisatie;
 • Sterk geworteld in de protestants-christelijke grondslagen en stromingen om daar vanuit te ondersteunen bij het verbinden van deze waarden aan de positionering van de organisatie;
 • Ervaring met leiderschap, het stimuleren van veranderingsprocessen en het omgaan met de spanning tussen strategische veranderingen en het borgen van de continuïteit in de dagelijkse zorg;
 • Sensitiviteit voor de menselijke factor in het betekenisvol vormgeven aan de missie en identiteit van de organisatie.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.