Toezichthouder

HOORN
Organisatie |

Stichting Wilgaerden

Stichting Wilgaerden is een zorgaanbieder voor met name ouderenzorg, met West-Friesland als werkgebied. De organisatie levert zorg- en dienstverlening in en vanuit 17 woonzorglocaties. Zij heeft als missie geformuleerd: met uitstekende ouderenzorg een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen in West-Friesland. Door zorg en ondersteuning op maat, uitgaande van de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt en in goede samenwerking met alle betrokken partijen. De omvang van de organisatie is circa € 51 miljoen. 1.400 medewerkers en 750 vrijwilligers bieden zorg aan ruim 2.000 cliënten.

Vanwege het tussentijds vertrek eind 2017 van een van de leden zijn wij op zoek naar een ervaren lid dat de Raad van Toezicht helpt bij het realiseren van de volgende fase van professionalisering van het toezicht op het gebied van “cliënt- en ouderenzorg” bij Wilgaerden.

KV_Opdrachten_wilgaerden
Functie | Lid Raad van Toezicht

Continuïteit, dynamiek, kwaliteitsverbetering en heldere communicatie zijn vanzelfsprekend voor u. Uw inspirerende visie op de ouderenzorg in combinatie met sensitiviteit en respect voor de medemens creëert saamhorigheid, vertrouwen en openheid om de kwaliteit van Governance binnen het team en in relatie tot de organisatie en de bestuurder. U bent gemotiveerd om met elkaar het beste uit de RvT, de Bestuurder en de Cliëntenraad te halen en hen scherp in hun rollen te houden. Daarbij weet u ook zuiver om te gaan met uw rol als toezichthouder en werkgever.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Sturend, sensitief en koersvast

De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van expertise, kennis en ervaring van de leden en bestaat uit 5 leden. Zij wil graag een betrokken en multidisciplinair team zijn, dat in staat is om toezicht te houden vanuit brede ervaring en achtergrond en de bestuurder zo optimaal te begeleiden en te adviseren in de wereld van continu en snel veranderende zorg.

Algemene profieleisen:

 • Onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code; is sterk reflectief op eigen rol, invloed en gedrag.
 • Heeft een academisch of vergelijkbaar denk- en werkniveau en het analytisch vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren.
 • Heeft het sensitief vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de Bestuurder de benodigde handelingsruimte te geven en de noodzaak de Bestuurder de juiste vragen te stellen.
 • Heeft bij voorkeur ervaring in het toezicht houden of besturen van een (zorg)organisatie.
 • Heeft ervaring met het werken met medezeggenschapsorganen en betaalde en onbetaalde medewerkers.
 • Is in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Wilgaerden tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
 • Ondersteunt dat de visie, de strategie en het beleid van Wilgaerden op een goede manier tot stand komen.
 • Overzicht om over de complexe strategische vraagstukken van Wilgaerden een oordeel te vormen.
 • Heeft oog voor sociale, economische, financiële, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, die relevant zijn voor Wilgaerden, met het oog op de continuïteit van de organisatie.
 • Bij voorkeur woonachtig in West-Friesland. In ieder geval heeft u affiniteit en kennis van deze mooie regio.

Naast de algemene functiekenmerken van een Lid Raad van Toezicht beschikt u over:

 • Bestuurlijke, leidinggevende en toezichthoudende kennis en ervaring.
 • Visie op de ouderenzorg in een veranderende zorgwereld en aantoonbare affiniteit met het cliënten perspectief.
 • Het vermogen om binnen de RvT de continue aandacht voor het cliëntenperspectief te borgen en vanuit de RvT als eerste aanspreekpunt te fungeren voor stakeholders vanuit het cliëntenperspectief, met name de cliëntenraad.
 • Inzicht over de relevante politieke en maatschappelijke context en complexiteit van de zorgmarkt
 • Een breed netwerk en bereid zijn dit netwerk zo nodig in te zetten.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.