Financieel deskundige

LAREN
Organisatie |

Amaris Zorggroep

In de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland is Amaris Zorggroep (Amaris) een belangrijke speler in ouderenzorg. Met circa 2.300 medewerkers wordt aan ruim 3.000 cliënten zorg en ondersteuning verleend. De omzet bedraagt ruim € 90 mio. Zorginhoudelijk positioneert Amaris zich als een integrale zorgaanbieder die alle vormen van zorg en dienstverlening voor ouderen wil aanbieden, van huishoudelijke diensten en thuiszorg tot specialistische verpleging en revalidatie. Uitgangspunt is: ‘Zorg met aandacht, thuis bij u en thuis bij ons’. Gebaseerd op een algemeen christelijke grondslag hanteert Amaris als kernwaarden: respectvol – betrouwbaar – betrokken – professioneel – gedreven (www.amaris.nl).

Koers – In het strategisch beleidsplan 2017-2019 wordt gesteld dat relaties belangrijker zijn dan regels. Ruimte voor noodzakelijke verandering zit volgens Amaris in samenwerking. Samen bouwen = samen doen, is het devies. Samen bouwen aan een toekomstbestendige organisatie waar samenredzaamheid en co-creatie hoog in het vaandel staan, met als basis dialoog en wederzijds vertrouwen op gelijkwaardig niveau.

KV_Opdrachten_Amaris-zorggroep
Functie | Lid Raad van Toezicht

Governance

Raad van Toezicht – Amaris heeft een Raad van Toezicht (RvT), waarvan de samenstelling met ingang van 2019 wordt teruggebracht naar vijf leden. De RvT ziet toe dat de Raad van Bestuur de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult zij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Zorgbrede Governancecode.

Bestuur en toezicht – De wisselwerking tussen bestuur en toezichthouders wordt ervaren als rolvast en positief. Rolvast in de zin dat de RvT toezicht houdt en bewust afstand bewaakt tot bestuur en besturen. Positief omdat wederzijds vertrouwen wordt ervaren en uitgesproken en veel bespreekbaar is. Niettemin legt de complexiteit en dynamiek in zorg een extra accent op de klankbordfunctie van de RvT. Dit vraagt nieuw evenwicht en extra scherpte en vaardigheden. In de huidige RvT wordt die al geproefd in de behoefte aan meer open dialoog en de wens om de balansdynamiek verder en scherper te verkennen in bijvoorbeeld het verder naar buiten steken van de eigen antennes.

Modern toezicht – De taak van bestuurders en toezichthouders is complexer geworden. Tegenwoordig gaat het ook en vooral om het realiseren van de maatschappelijke ambitie en doelstellingen. Dat betekent ook een intensievere relatie met stakeholders. Ook op het gebied van kwaliteit en veiligheid is een verschuiving zichtbaar, waarin de leefwereld van de cliënt belangrijker is dan de systeemwereld van regels en control. In lijn hiermee heeft de RvT in 2017 haar rol voorzien van het devies: ‘van regel naar relatie’. Dialoog en openheid naar elkaar zijn daarbij als dragende pijlers benoemd.

Context

In de loop van 2018 vindt een wijziging plaats in de topstructuur. Het vertrek van één van de huidige bestuurders wordt opgevangen door de Raad van Bestuur terug te brengen tot een éénhoofdig bestuur. Gelijktijdig wordt in 2018 binnen de intramurale tak van de organisatie zelforganisatie verder vormgegeven. Beide bewegingen stuwen de ontwikkeling dat verantwoordelijkheid lager in de organisatie en met meer eigen regelruimte wordt ingevuld. Aan de voorkant van de P&C-cyclus (begroting) vraagt dat ook uitwerking van scenario’s (forecasting) en is inzicht en aandacht nodig voor onderliggende processen en achterliggende effecten. In monitoring en bijsturing dienen voortgang en resultaten naast output ook op impact beoordeeld te worden. In het verlengde hiervan wil de Raad van Toezicht aspecten van cultuur en organisatieontwikkeling meer doordenken bij de inrichting van sturingsprincipes. In de uitoefening van haar functies (besluiten, controleren en klankborden) nodigt dit uit tot meer aandacht voor de context van voorgelegde vraagstukken, kwaliteit van onderliggende processen, en interesse in hoe het op de werkvloer wordt beleefd. Daarbij geeft de ingezette transitie van regel naar relatie, in de vertaling naar governance, extra focus op de ‘goede dingen doen’, waar denken vanuit het systeem meer gericht was op ’de dingen goed doen’. ‘Goed’ is daarmee veel minder dan voorheen een krul op de systeemvereisten en veel meer een score op de gerealiseerde ambitie. 

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Financieel deskundige die verder kijkt dan de cijfers

Aan de leden van de Raad worden verschillende eisen gesteld. Een aantal functie-eisen geldt voor alle leden. Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering. 

Algemene profieleisen

 • vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen;
 • evenwichtig in het geven van de benodigde handelingsruimte aan de Raad van Bestuur en het stellen van de juiste en scherpe vragen; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een juiste mix van verdieping;
 • werkervaring en/of aantoonbare affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en doelen van Amaris;
 • een realistische kijk op dit type uitvoeringsorganisatie: zicht op het management van professionele zorgorganisaties en oog voor de relatie tussen management en zorgprofessie, en een scherpe blik op de spanning van afnemende budgetten en verantwoorde zorg voor kwaliteit van leven van ouderen;
 • vermogen om cultuuraspecten en organisatieontwikkelingen te duiden op hun betekenis voor het sturingsvermogen en de sturingsfilosofie van de organisatie;
 • een onafhankelijke denker die kan reflecteren op eigen functioneren en bereid is eigen gedrag en functioneren te evalueren; onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code;
 • vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken, en vanuit karakter en ervaring om kunnen gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek;
 • voldoende beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie;
 • eventuele (neven)functie(s) zijn niet conflicterend met de positie en doelstelling van Amaris;
 • van nieuwe toezichthouders wordt verwacht dat zij intrinsiek aansluiten op de algemeen christelijke identiteit van Amaris en waarderend bijdragen aan het vertalen daarvan in strategie en handelen;
 • woonachtig in of nabij het verzorgingsgebied van Amaris.

Specifieke profieleisen portefeuille financiën

 • financieel deskundig door opleiding en ervaring, gewend te werken met begrotingssystematiek, periodieke verantwoording; ervaring met risicobeheersings- en monitoringssystemen en forecasting;
 • inhoudelijk bekend met de financiering van de gezondheidszorg, zowel kosten als opbrengstgericht (Wlz, WMO, Zvw), en in staat ontwikkelingen te vertalen in mogelijke doorwerking op de organisatie;
 • leest financiële gegevens meerdimensionaal: ziet wat het is, herkent de betekenis, doorziet causaliteit, mogelijkheden en risico’s en beziet scherp de implicaties voor langere termijn; kijkt door cijfers heen en vraagt door naar kritische factoren in onderliggende processen en/of relevante omgevingsvariabelen;
 • toont naast cijfers en output interesse in het verhaal en de impact op de kwaliteit van leven van ouderen;
 • kennis van de vastgoedfinanciering in de zorg;
 • academisch opleiding- en denkniveau op financieel gebied.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Lid Raad van Toezicht
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.