K+V werving selectie interim management

Deskundig op inhoud, expert in toepassing

Laren
Organisatie |

Amaris Zorggroep (Gooi & Vechtstreek en Eemland)

In de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland is Amaris Zorggroep (Amaris) een belangrijke speler in ouderenzorg. Met ca. 2.300 medewerkers wordt aan ruim 3.000 cliënten zorg en ondersteuning verleend. De omzet bedraagt ca. € 100 mio. Zorginhoudelijk positioneert Amaris zich als een integrale zorgaanbieder die alle vormen van zorg en dienstverlening voor ouderen wil aanbieden, van huishoudelijke diensten en thuiszorg tot specialistische verpleging en revalidatie. Uitgangspunt is: ‘Zorg met aandacht, thuis bij u en thuis bij ons’. Gebaseerd op een algemeen christelijke grondslag hanteert Amaris als kernwaarden: respectvol – betrouwbaar – betrokken – professioneel – gedreven.

Koers – In het strategisch beleidsplan wordt gesteld dat relaties belangrijker zijn dan regels. Ruimte voor noodzakelijke verandering zit volgens Amaris in samenwerking. Samen bouwen = samen doen, is het devies. Samen bouwen aan een toekomstbestendige organisatie waar samenredzaamheid en co-creatie hoog in het vaandel staan, met als basis dialoog en wederzijds vertrouwen op gelijkwaardig niveau.

Cliënt centraal – Amaris stelt de cliënt centraal en houdt graag de regie bij de cliënt en het omringende netwerk. Amaris ondersteunt deze netwerken en maakt heldere afspraken. Uitgangspunt van de zorgverlening is: Iedereen is waardevol en dat is zichtbaar in wat wij doen. Een goede relatie met haar cliënten is voor Amaris het allerbelangrijkste. Wij luisteren goed naar de wensen en mogelijkheden van elke cliënt. Met (huis)artsen, behandelaars en andere professionals organiseren wij zorg met aandacht.

GOVERNANCE
Raad van Toezicht – Amaris heeft een Raad van Toezicht (RvT), waarvan de samenstelling met ingang van 2019 is teruggebracht naar vijf leden. De RvT ziet toe dat de Raad van Bestuur de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult zij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Zorgbrede Governancecode.

Bestuur en toezicht – De wisselwerking tussen bestuur en toezichthouders wordt gekenmerkt door ruimte en dialoog voor gemeenschappelijke ambitie en onderscheiden verantwoordelijkheden. De complexiteit en dynamiek in zorg legt daarnaast ook accent op de klankbordfunctie van de RvT. Dit vraagt nieuw evenwicht en extra scherpte en vaardigheden. In de huidige relatie wordt die geproefd in de behoefte aan meer open uitwisseling van ideeën en opinies en de wens om de balansdynamiek scherper te verkennen in o.a. het verder naar buiten steken van de eigen antennes.

Modern toezicht – De taak van bestuurders en toezichthouders is complexer geworden. Tegenwoordig gaat het ook en vooral om het realiseren van de maatschappelijke ambitie en doelstellingen. Dat betekent ook een intensievere relatie met stakeholders. Ook op het gebied van kwaliteit en veiligheid is een verschuiving zichtbaar, waarin de leefwereld van de cliënt belangrijker is dan de systeemwereld van regels en control. In lijn hiermee heeft de RvT haar rol voorzien van het devies: ‘van regel naar relatie’. Dialoog en openheid naar elkaar zijn daarbij als dragende pijlers benoemd.

De nieuw benoemde toezichthouder is tevens lid van de auditcommissie.

KV_Opdrachten_Amaris-Zorggroep
Functie | Lid Raad van Toezicht (portefeuille vastgoed en financiën)

CONTEXT
In 2018 is de inrichting van de besturingsvorm overgegaan naar die van een éénhoofdig bestuur. Gelijktijdig is de ontwikkeling van zelforganisatie verder vorm en inhoud gegeven. Beide bewegingen stuwen de ontwikkeling dat verantwoordelijkheid lager in de organisatie en met meer eigen regelruimte wordt ingevuld. Aan de voorkant van de P&C-cyclus (planvorming en begroting) vraagt dat meer uitwerking van scenario’s (forecasting) en meer inzicht en aandacht voor onderliggende processen en achterliggende effecten. In monitoring en bijsturing dienen voortgang en resultaten naast output ook op impact beoordeeld te worden. In het verlengde hiervan wil de Raad van Toezicht aspecten van cultuur en organisatieontwikkeling meer doordenken bij de inrichting van sturingsprincipes. In de uitoefening van haar functies (toetsen, besluiten en klankborden) nodigt dit uit tot meer aandacht voor de context van voorgelegde vraagstukken, kwaliteit van onderliggende processen, en interesse in de uitwerking op de werkvloer. Daarbij geeft de ingezette transitie van regel naar relatie, in de vertaling naar governance, extra focus op de ‘goede dingen doen’, waar denken vanuit het systeem meer gericht was op ’de dingen goed doen’. ‘Goed’ is daarmee veel minder dan voorheen een krul op de systeemvereisten en veel meer een score op de gerealiseerde ambitie.

Op het terrein van vastgoed kent Amaris een omvangrijke bouwagenda. In de achterliggende jaren is veel nieuwbouw gerealiseerd en zijn bestaande locaties gemoderniseerd. Ook voor de komende jaren is de projectenkalender goed gevuld. In planvorming, realisatie en beheer trekt Amaris samen op met Habion (een woningcorporatie met focus op ouderenzorg).

Deskundig Expert Respectvol Betrouwbaar Betrokken Professioneel Gedreven

Profiel

Aan de leden van de Raad worden verschillende eisen gesteld. Een aantal functie-eisen geldt voor alle leden. Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit, en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

ALGEMENE PROFIELEISEN

 • vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen
 • evenwichtig in het geven van handelingsruimte aan het Bestuur en het stellen van de juiste en scherpe vragen; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, met een juiste mix van verdieping en betrokkenheid
 • werkervaring en/of aantoonbare affiniteit met maatschappelijke sectoren
 • binding met de missie, visie en doelen van Amaris
 • een realistische kijk op dit type uitvoeringsorganisatie: zicht op het management van professionele zorg en oog voor de rol van de zorgprofessie; sterk bewust van de kwetsbare relatie tussen personeelsinzet, zorgproductie en exploitatieresultaat en alert op de spanning die afnemende budgetten geeft op verantwoorde zorg voor en kwaliteit van leven van ouderen
 • U onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code; bent reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en toont bereidheid tot leren, evaluatie en transparantie met betrekking tot governance;
 • vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken, en vanuit karakter en ervaring om kunnen gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek
 • voldoende beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie
 • eventuele (neven)functie(s) zijn niet conflicterend met de positie en doelstelling van Amaris
 • vanuit de algemeen christelijke waarden die leidend zijn bij Amaris verwachten we van de toezichthouders dat zij bekend zijn met deze cultuurdragers en die positief waarderen
 • door wonen of werk op bekend met het verzorgingsgebied van Amaris.

SPECIFIEKE PROFIELEISEN PORTEFEUILLE VASTGOED/HUISVESTING

 • financieel deskundig door opleiding en ervaring, gewend te werken met begrotingssystematiek, periodieke verantwoording; ervaring met risicobeheersings- en monitoringssystemen en forecasting
 • brede expertise met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed, en inzicht in de vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen; bij voorkeur kennis van zorgvastgoed en zorgconcepten die van invloed zijn op de woonomgeving
 • kennis op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en assetmanagement en ervaring met de integrale aanpak van risicomanagement;inzicht in vastgoed financieringsvraagstukken om investeringsplannen adequaat te kunnen beoordelen; bij voorkeur ook inzicht in de financiering, uitdagingen en dilemma’s rond zorgvastgoed en huisvesting en in staat ontwikkelingen te vertalen in doorwerking op vastgoed, wonen en huisvesting
 • vermogen om cijfers in vastgoeddossiers en –scenario’s te doorzien; vraagt door naar kritische waarden en factoren in onderliggende processen en/of relevante omgevingsvariabelen
 • kennis op het gebied van vernieuwend (ver)bouwen, duurzaamheid en ontwikkelingen en innovatie in de bouw, met bij voorkeur affiniteit met ict, domotica en digitalisering
 • in staat om de bijzondere samenwerkingsconstructie van Amaris met Habion te kunnen duiden op aspecten van planvorming, contracten, gemeenschappelijke exploitatie en toezicht
 • toont, naast de focus op vakmatige content, oprechte interesse in de context en impact van huisvesting voor bewoners alsook medewerkers.
Aanbod

De RvT-leden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden van € 9.800,– per jaar.

Procedure

De procedure is ingericht op afronding voor de zomer, met een eerste oriënterende gespreksronde bij K+V vanaf 17 april. Medio mei juni volgen de gesprekken van geselecteerde kandidaten met de selectiecommissie, met kort aansluitend daarop de gesprekken met RvB en een vertegenwoordiging van CCR en OR. De nieuwe toezichthouder wordt deze zomer benoemd en doorloopt een inwerkperiode.

Geïnteresseerd

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor deze positie, vragen wij u voor maandag 15 april aanstaande te reageren door bij ‘solliciteer direct’ uw CV en motivatiebrief te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Chris Boven, associé, 06 10743267.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Uitgebreide informatie vindt u in het informatiedocument, het document is via deze link te downloaden.

Lid Raad van Toezicht (portefeuille vastgoed en financiën)
Vast

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.