Lid Raad van Toezicht (portefeuille zorg) voor Amaris Zorggroep

Moderne zorgexpert: open, nieuwsgierig en vernieuwingsgericht
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Lid Raad van Toezicht (portefeuille zorg)

Amaris zoekt
een lid Raad van Toezicht (portefeuille zorg) die vanuit waardegedreven toezicht een bijdrage wil leveren aan de vooruitstrevende koers van Amaris.

Context
Ambitie en visie – Amaris heeft met overtuiging gekozen voor een herdefinitie van wat goede zorgverlening in de nabije toekomst is. Want met minder financiële middelen en schaarste aan zorgprofessionals moet het anders, zodat de zorg voor zoveel mogelijk senioren in de regio’s Gooi & Vecht en Eemland toegankelijk kan worden gehouden. Amaris gelooft dat het ook anders kan; via de weg van vernieuwing en in verbinding en met de volgende drie speerpunten in de visie;

 1. we helpen senioren zo lang als mogelijk zelfstandig te blijven en met zoveel mogelijk eigen regie; inzet op preventie, vroegtijdige signalering en andersoortige interventies;
 2. we organiseren onze zorg niet langs de productlijnen van thuiszorg en intramurale zorg, maar vanuit samenhang, startend in de woon- en leefomgeving van de cliënt en opbouwend naar het netwerk daaromheen;
 3. we werken intensief samen met anderen om de opgave te realiseren; met mantelzorgers, vrijwilligers, kerken, gemeentes en woningbouwstichtingen, collega zorg- en welzijnsorganisaties, en maatschappelijke initiatieven.

Opgave – Om deze speerpunten te realiseren moeten we intensief samenwerken, binnen en buiten de organisatie. Amaris positioneert zich als strategisch samenwerkingspartner in het regionale netwerk van (ouderen)zorgorganisaties. Er is recent een innovatief vijfjarig contract gesloten door Amaris samen met drie collega instellingen en de zorgverzekeraar. Met dit innovatieve contract nemen zorgaanbieders en zorgverzekeraar samen de verantwoordelijkheid voor het opvangen van de demografische groei en de daarmee gepaard gaande groeiende zorgvraag van ouderen. Amaris sluit met deze nieuwe weg naadloos aan bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Profiel

Voor elke toezichthouder gelden generieke functie-eisen en per aandachtsveld specifieke kwalificaties. De RvT hecht aan een intrinsieke verbinding met de missie, visie, en koers van Amaris, waarbij de RvT ook nadrukkelijk waarde hecht aan inclusiviteit. Bij deze vacature zoeken wij een toezichthouder die thuis is op het brede terrein van de portefeuille zorg, met kennis en ervaring van kwaliteit van zorg, van zorgvrager tot zorgprofessional en zorgarrangementen. Naast zorgexpertise zoeken we een moderne toezichthouder; een evenwichtige en onafhankelijke denker, nauw verbonden aan de missie van organisatie, laagdrempelig in omgang met stakeholders, die altijd vanuit een open dialoog inhoud en mogelijkheden verkent. Iemand die vanuit karakter en ervaring veranderingen, onzekerheid, dynamiek en kwetsbaarheid kan verdragen; die reflecteert op eigen functioneren en de Governancecode Zorg en de toezichtvisie van Amaris onderschrijft.

Generieke profieleisen

 • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door voorgelegde vraagstukken en beleid op hoofdlijnen, intentie en effecten te toetsen en te beoordelen en in een open gesprek te bespreken en van advies te voorzien;
 • Evenwichtig in het geven van vertrouwen en handelingsruimte aan de raad van bestuur; wijs en constructief in de verhouding bestuur – toezicht;
 • Zicht op wensen en behoeften van de verschillende typen cliënten en cliëntengroepen en de relatie tot de wensen en behoeften van andere stakeholders;
 • Een goed begrip van dit type uitvoeringsorganisatie met zicht op het besturen van een professionele zorgorganisatie;
 • Actueel begrip van de ontwikkelingen in de zorg en de VVT-sector in het bijzonder;
 • Onderschrijft de visie van Amaris en de daarop overtuigend ingezette koers op regionale en organisatie overstijgende samenwerking met ketenpartners en diverse maatschappelijke spelers. Bewust van en bij voorkeur ervaring met uitdagingen en vraagstukken van inter-organisationele governance;
 • Herkent in de eigen persoonlijkheid de kernwaarde ‘samenwerken’ uit de Amaris besturingsfilosofie. Kan goed met de RvB en binnen de RvT in teamverband werken;
 • Ruime en flexibele beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie;
 • Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Amaris (regio Gooi en Vechtstreek of regio Eemland) of betrokken bij deze regio’s;
 • Eventuele (neven)functie(s) zijn niet conflicterend met de positie en doelstelling van Amaris.

Specifieke profieleisen aandachtsveld zorg

 • Inhoudelijke zorgexpertise en ervaring, bij voorkeur in de langdurige (ouderen)zorg; is goed op de hoogte van ontwikkelingen in de sector en van vraagstukken, oplossingsrichtingen en innovaties;
 • Naast een natuurlijke focus op de cliënt, ook sterke waardering voor de relevante woon- en leefomgeving van zorgvragers in relatie tot het hernieuwen van de zorg;
 • Visie op wat kwaliteit betekent vanuit de verschillende perspectieven van betrokkenen;
 • Actueel inzicht in overheidsbeleid, en van externe toezichthouders en financiers zoals IGJ, NZa, verzekeraars. Kennis van de inhoud en impact van relevante kwaliteitskaders en -kompas en de verantwoording van kwaliteit;
 • Kent uit ervaring dynamiek en dilemma’s in zorguitvoering en heeft inzicht in de aard, aansturing en borging van de dagelijkse kwaliteit van zorgverlening. Is goed in staat uitvoeringsvraagstukken op een hoger abstractieniveau te beschouwen en te relateren aan de visie van Amaris en de ontwikkelingen in de (ouderen)zorg.
Cliëntgericht Zorgdeskundig Vernieuwend Overzicht Dialooggericht Visie-gedreven Koersvast Ontwikkelgericht Verkennend Samenwerken Evenwichtig Organisatiesensitief Humor

Over de organisatie

Amaris Zorggroep

Amaris is een organisatie met een geïntegreerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen, sinds kort georganiseerd in zes regio’s, met achttien wijkteams, dertien woon-zorglocaties, een locatie voor revalidatie & herstelzorg en ambulante dienstverlening, waaronder twee hospices. De organisatie is financieel gezond, heeft een goed en integer imago en is een belangrijke werkgever in het werkgebied. Christelijke waarden zijn voor ons een inspiratie. Onze medewerkers zijn betrokken, betrouwbaar en werken vanuit een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan een waardevol leven van ouderen. Het verzorgingsgebied van Amaris is Gooi & Vechtstreek en Eemland. Er werken ongeveer 2.000 collega’s bij Amaris en op dit moment bieden we aan ruim 3.000 ouderen zorg; bij mensen thuis of bij ons in huis. In lijn met de herijkte koers is dit jaar het organisatiemodel van een directiemodel met focus op producten gewijzigd naar een integraal regiomodel. Met de recente start van een nieuwe tweede bestuurder op 1 september jl. heeft Amaris in korte tijd met een hernieuwde visie, ambitie en topstructuur een omvangrijke vernieuwingsslag afgerond. Voor meer informatie klik verder op website.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Amaris (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid en functioneren van de organisatie en haar bestuurders. Daarnaast vervult zij de klankbord- en werkgeversfunctie naar de Raad van Bestuur (RvB). De RvT bestaat uit vijf leden. Elk lid is volledig betrokken bij het toezicht. De raad kent drie commissies: de auditcommissie kwaliteit en veiligheid, de auditcommissie financiën en vastgoed en de remuneratiecommissie. Naast de overleggen met de RvB onderhoudt de RvT ook de verbinding met de medezeggenschapsraden en andere betrokkenen, om te weten wat er leeft en hoe de zorg en de organisatie daarvan beleefd wordt; vanuit zowel het perspectief van de cliënt én van de medewerker. Hiervoor worden themabijeenkomsten georganiseerd en werkbezoeken afgelegd.

Portefeuille zorg – De RvT zoekt een nieuwe toezichthouder specifiek op zorginhoud, maar met een brede scope. Dit nieuwe lid kan vanuit toezicht op kwaliteit en veiligheid ook de inrichting van de zorguitvoering beoordelen, en is organisatie- en omgevingssensitief. De toenemende samenwerking en sterkere keten- en netwerkdynamiek vraagt ook van de nieuwe toezichthouder aandacht en deskundigheid voor inter-organisationele samenwerking, het omgaan met diverse overlegtafels en met belangenverschillen.

Modern toezicht – De nieuwe koers, met aandacht voor preventie en toenemende samenwerking in de keten, inclusief mantelzorgers en professionals uit verschillende organisaties, brengen nieuwe dilemma’s en vragen met zich mee, ook op het gebied van kwaliteit van zorg en hoe daar effectief toezicht op te houden. Het vraagt om modern toezicht, dat wegblijft van conservatieve opvattingen over zekerheid, control en beheer. Het vraagt toezicht op afwegingen en keuzes, met reflectie op eigen en collectief functioneren, op zoeken naar hoe dan wel. In deze beweging wegen bestuurders en toezichthouders, voornemens en plannen op hun maatschappelijke meerwaarde en hoe deze bijdragen aan het realiseren van missie en strategische agenda. Dit met inachtneming van ieders rol en verantwoordelijkheid, in een open en onderzoekende dialoog.

Aanbod

Raad van Toezicht leden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden die past binnen de normen van de NVTZ en in lijn met de Governancecode Zorg.

Procedure

K+V ondersteunt Amaris in deze search. De planning is gericht op benoeming in de RvT-vergadering van 14 december 2023. De oriënterende gespreksronde bij K+V is tussen 25 oktober en 3 november. De gesprekken met de selectiecommissies zijn gepland in de tweede helft van november, gevolgd door een gespreksronde met stakeholders eind november/begin december. Een drijfverenmeting maakt onderdeel uit van de procedure.

Geïnteresseerd

Als je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor deze positie, nodigen we je van harte uit om uiterlijk 22 oktober 2023 te reageren. Dit doe je door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Chris Boven (adviseur K+V; boven@kv.nl; 06 – 1074 3267).

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.