Natuurlijke sparringpartner; evenwichtig in verdieping en verbinding

Amsterdam
Organisatie |

Pro Senectute

Stichting Pro Senectute, een organisatie die zich inzet voor wonen en zorg voor ouderen, kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis waarvan de echo nog steeds doorklinkt in de huidige tijd. Pro Senectute biedt, zonder winstoogmerk, op persoonlijke wijze zorg in een stijlvolle woonomgeving voor gelijkgestemde senioren, waarbij kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy vanzelfsprekende elementen zijn. Deze aandacht voor de achtergrond, leefstijl en interesses zorgt ervoor dat de bewoners zich snel thuis voelen, contacten leggen en zich in de nieuwe omgeving kunnen verbinden. De bewoners zijn over het algemeen zeer ontwikkeld en hebben brede maatschappelijke en culturele interesses.

 Pro Senectute voorziet in twee typen locaties. Woonlocaties voor zelfstandig wonen met dienst- en zorgverlening naar wens (Amsterdam – Den Haag – Lochem – Soest – Bloemendaal (per 1-1-2021)) en zorglocaties (Doorn – Haarlem – Lochem – Overveen (t/m 30-11-2020) – Bloemendaal (per 1-12-2020)). Op twee locaties (Lochem en Bloemendaal) wordt op dit moment nieuwbouw gerealiseerd. Voor één andere locatie worden plannen onderzocht.

De uitdagingen van Pro Senectute voor de komende jaren zijn voor een belangrijk deel organisatie-specifiek, maar komen vanzelfsprekend ook overeen met de uitdagingen en ontwikkelingen in de VVT-sector als geheel.

Pro Senectute bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Stichting Pro Senectute, de zorgorganisatie en exploitant van de woon- en zorglocaties.
 • Pro Senectute Vastgoed B.V. die het vastgoed beheert.
 • Vereniging Pro Senectute, waar de identiteit van Pro Senectute wordt bewaakt.
Functie | Lid Raad van Toezicht (Portefeuille Zorg)

Pro Senectute kent een verantwoordelijkheid als zorgverlener, als werkgever en als partner. De toezichthouders zien vanuit de samenleving toe op de invulling van de maatschappelijke functie, de (maatschappelijke) resultaten en de daaraan verbonden risico’s. De Raad van Toezicht gaat na of de beschikbare middelen op een verantwoorde wijze worden ingezet, ziet toe op het bestuur en de besturing van de Stichting en de Vastgoed B.V. en treedt op als werkgever en adviseur van de éénhoofdige Raad van Bestuur. Daarbij let de RvT integraal op de belangen van alle in- en externe stakeholders, waarbij die van cliënten/ bewoners en medewerkers bijzondere aandacht krijgen. De RvT werkt vanuit een wederkerige vertrouwensrelatie met de Raad van Bestuur en ziet veiligheid, vertrouwen, continu ontwikkelen en een open cultuur als belangrijke waarden. In de RvT is het afgelopen jaar, met name vanwege einde termijn, een aantal toezichthouders nieuw toegetreden. De voorzitter en de twee leden van de auditcommissie zijn in de tweede helft van 2019 toegetreden. De huidige vacature ontstaat vanwege einde termijn.

De RvT kent drie commissies, de Governance/Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Maatschappelijk betrokken, inhoudsdeskundig op ouderenzorg, ondernemend en creatief

Profiel

Voor de Raad van Toezicht zoekt K+V een toezichthouder voor de portefeuille kwaliteit van zorg, tevens lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Aan de leden van de RvT worden verschillende functie-eisen gesteld: algemene en per portefeuille specifieke kwalificaties. Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke verbinding met de identiteit en kernwaarden van Pro Senectute.

Profieleisen:

 • Managementervaring of anderszins ervaring met complexe organisaties en/ of ervaring met organisatieontwikkelingsvraagstukken.
 • Op tactisch/strategisch niveau kunnen acteren.
 • Evenwichtig in het geven van de benodigde handelingsruimte aan de bestuurder en het stellen van de juiste vragen; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een juiste mix van verdieping en verbinding.
 • Begrijpt rol van toezichthouder en kan omgaan met de verschillende rollen (toezichthouder van de stichting, bestuurslid van de Vereniging en aandeelhouder binnen de Vastgoed B.V.).
 • Werkervaring en/of aantoonbare affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en doelen van Pro Senectute.
 • Aantoonbare kennis en ervaring in de zorg, bij voorkeur in de langdurige zorg en/ of met een medische achtergrond.
 • Aandacht voor een goede invulling van het cliëntperspectief en de positie van de groep kwetsbare senioren.
 • Inzicht in de werking van een zorguitvoeringsorganisatie, met begrip van de diverse beroepsgroepen, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars en vrijwilligers.
 • Op basis van relatief beperkte informatie zich een oordeel kunnen vormen over de kwaliteit van zorg en op basis hiervan kunnen adviseren over eventuele verbeteringen of wijzigingen.
 • Beschikt over een meerjarenperspectief om kwaliteit structureel op de agenda van de RvT te borgen en heeft daarbij zicht op kansen en risico’s.
 • Organisatiesensitief; bij zorginhoudelijke of beleidsmatige dossiers de condities en impact kunnen duiden en van betekenis voorzien op cliënten, zorgkwaliteit en medewerkers en organisatie.
 • Inzicht in de aard, de aansturing en de borging van de dagelijkse kwaliteit van zorgverlening en het continu verbeteren daarvan.
 • In staat tot het kritisch afwegen van het aspect kwaliteit in relatie tot onder meer financiële belangen.
 • Kennis van de relevante regelgeving voor zover deze betrekking heeft op zorgconcepten.
 • Kennis van de inhoud en impact van Kwaliteitskaders en de verantwoording betreffende kwaliteit (HKZ, inspectie, audits, cliënttevredenheid).
 • Sparring partner van de Raad van Bestuur.
 • Beschikt over een relevant netwerk.
Aanbod

De RvT-leden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden, die marktconform is en past binnen de normen van de NVTZ en in lijn met de Governancecode Zorg.

Het is goed om te weten dat deze bijzondere organisatie, die zich aan het herijken is gezien de huidige omvang van de zorgportefeuille. Dit betekent dat er een meer dan gemiddelde tijdsbesteding aan de orde is. Dit geldt ook voor de nieuwe collega.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij K+V. Hierna vinden de selectiegesprekken bij Pro Senectute plaats via Microsoft Teams op maandag 16 november tussen 08:00 en 12:00. De tweede gesprekken vinden fysiek plaats bij Pro Senectute in Amsterdam op woensdag 18 november tussen 13:00 en 16:00 uur.

Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de maatregelen/ richtlijnen vanuit het RIVM inzake de 1,5 meter regel.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel maar uiterlijk zondag 25 oktober aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff, Partner (06-1595 4079) of aan Maartje Peters, Partner (06-1008 5811)

Kandidaten die worden uitgenodigd worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid Raad van Toezicht (Portefeuille Zorg)
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.