K+V werving selectie interim management

Een vakkundig financial en een nieuwsgierige pragmaticus

Papendrecht
Organisatie |

SPON

SPON is een onderwijsorganisatie bestaande uit 9 scholen (11 locaties), gevestigd in de regio Drechtsteden en Gorinchem. Ca. 390 medewerkers verzorgen het onderwijs en de begeleiding van ca. 1440 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar. SPON omvat vijf typen scholen binnen drie onderwijswetten. In 2017 is de intentie uitgesproken om bestuurlijk te fuseren met Griendencollege, een school voor VMBO in Sliedrecht. Deze besturenfusie is per 1 januari 2019 gerealiseerd.

De Stichting kent een bestuurlijk model, waarin een tweehoofdig College van Bestuur de organisatie bestuurt en een Raad van Toezicht toezicht houdt.

Goed bestuur is van groot belang voor de organisatie en draagt bij aan goed onderwijs voor ieder kind.

De besturingsfilosofie kenmerkt zich door:
Vertrouwen Werken op basis van vertrouwen met als gezamenlijk doel het verzorgen van goed onderwijs.
Eigenaarschap Ruimte bieden om verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes te maken, zowel voor schoolleiding, schoolteams als individuele medewerkers.
Transparantie Open, duidelijk en eerlijk communiceren. Solidariteit Het bevorderen van samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Faciliteren Gericht op het primaire proces; het onderwijs aan onze leerlingen.
Ambitie Voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering, met nadrukkelijk aandacht voor kwaliteitszorg.

SPON is een platte organisatie met korte communicatielijnen. Het decentrale beleid biedt de scholen ruimte om (binnen de gestelde kaders) eigen keuzes te maken, passend bij de specifieke situatie van de afzonderlijke scholen. Centraal beleid richt zich op het faciliteren en ontzorgen van de scholen, schoolleiding en schoolteams, door de focus op solidariteit en de voordelen van samenwerking en schaalgrootte. Dit zorgt ervoor dat de scholen zich zo veel mogelijk kunnen richten op het verzorgen van het onderwijs aan onze leerlingen.

Door de toegenomen verantwoordingsverplichting en het gewijzigde toezichtkader van de inspectie (met de focus op kwaliteitszorg) wordt van besturen verwacht dat zij op een aantal gebieden een meer controlerende en stimulerende functie vervullen richting de scholen. Ook hierbij gaat het bestuur van SPON uit van samenwerking met en het eigenaarschap van schoolleiding en schoolteams, zonder zich te onttrekken aan haar verantwoordelijkheden en het ‘in control zijn’.

Missie
Ieder kind en iedere jongere verdient een volwaardige plaats in de maatschappij, met recht op leren, wonen, werken en een zinvolle besteding van de vrije tijd. In nauwe samenwerking met de leerlingen, hun ouders/verzorgers en samenwerkingspartners verzorgen de SPON-scholen hiertoe passend en gespecialiseerd onderwijs.

Alles met het missie statement: Samen werken aan jouw toekomst!

Functie | Lid Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
De Raad van toezicht van SPON is het orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van het College van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Zij opereert, vanuit een maatschappelijk betrokken positie bij het onderwijs en ondersteuning die door SPON wordt geboden, onafhankelijk ten opzichte van het College van bestuur.

De werkwijze van de Raad van toezicht is in overeenstemming met de Code goed bestuur voor het voortgezet onderwijs, zoals die door de VO-Raad is vastgesteld.

De Raad van toezicht heeft vier hoofdverantwoordelijkheden:

  1. zij houdt toezicht op de stichting, het College van bestuur van de stichting en de scholen;
  2. zij geeft – gevraagd en ongevraagd – advies aan het College van bestuur;
  3. zij is werkgever van het College van bestuur;
  4. zij is ambassadeur van de stichting, de scholen en het onderwijs en de ondersteuning die wordt geboden.

De Raad van toezicht kent vijf portefeuilles:

  • Onderwijs en ondersteuning;
  • Bedrijfsvoering (met specifieke aandacht voor financiën);
  • Personeel en medezeggenschap;
  • Maatschappelijke ontwikkeling;
  • Communicatie.

In haar samenstelling is de Raad van toezicht een multidisciplinair team. Zij is maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid cq. specifieke achtergrond. Dit ter verhoging van de kwaliteit als geheel.

De huidige raad heeft onderling haar drijfveren gedeeld en dit is de samenhangende drijfveer:

Wij handelen gewetensvol, kritisch, open en in samenwerking met elkaar en anderen. Altijd in verbinding met elkaar en onze omgeving. Zeker niet vrijblijvend, wel consistent én toekomstgericht!

De huidige vacature betreft de portefeuille Bedrijfsvoering.

Objectief Communiceren Samenwerken Pragmatist Snapkracht Nieuwsgierig Strateeg Lay back Inlevend Objectief Prettig

Profiel

Een vakkundig financial
Je bent thuis in de financiële huishouding van een maatschappelijke organisatie. Je snapt het en je kunt de hoofdlijnen makkelijk volgen en duiden. Je maakt moeilijke zaken eenvoudig en helpt je collega’s en sparringpartners de essentie te bespreken. Je overziet het totaal en de samenhang. Je stelt de goede vragen die de organisatie en het bestuur verder helpen. Daarin zoek je de samenwerking en maak je de organisatie en de ander sterker.

Nieuwsgierige pragmaticus
Je bent communicatief goed en hebt een waarderende en onderzoekende houding. Je bent open in het contact en nodigt uit tot gesprek. Nieuwsgierigheid, luisteren en invoelend vermogen zijn natuurlijke eigenschappen van jou. Je bent niet van de poespas, je gaat praktisch naar de kern van de bedrijfsvoering en bent daarvoor een prettige sparingspartner voor het CvB en je collega RvT leden.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau met een bedrijfskundig/financiële achtergrond, hebt affiniteit met het onderwijs en de doelgroep van SPON en kunt dat laten zien in je sollicitatie. Je bent bekend met alle aspecten van Good Governance en je beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Je bent bekend met de regio en natuurlijk heb je tijd en ruimte voor de functie.

Aanbod

Een mooie rol in een maatschappelijk uitermate interessant en relevante organisatie. Vergoeding is conform de VTOI vergoeding Raden van Toezicht onderwijs.

Procedure

De begeleiding van de wervingsprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een gesprek bij K+V. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met twee kennismakingsgesprekken bij SPON. Alles ingericht voor een benoeming per 1 januari 2020.

Geïnteresseerd

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk 24 november door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Johannes Arets, directeur, 06 1026 0480 die deze procedure begeleid.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid Raad van Toezicht
Toezichthoudend

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.