Natuurlijk gezag, visie, respect en inlevingsvermogen

Amsterdam
Organisatie |

Amsta

Amsta biedt persoonlijk gerichte en professionele ouderen- en gehandicaptenzorg op 30 mooie locaties in Amsterdam met hun eigen charme en accenten. De medewerkers zijn praktisch en liefdevol en zijn net zoals haar cliënten zeer divers qua cultuur, leefstijl en achtergrond. Haar expertise richt zich op bijzondere doelgroepen, zoals jonge mensen met een dementie, mensen met Korsakov en ouderen met een gerontopsychiatrische achtergrond. Amsta wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB). De RvB is integraal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid, de kwaliteit van de zorg en het functioneren van de organisatie in totaliteit. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op zowel het opstellen als de uitvoering van het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken binnen het gehele concern. Amsta richt zich de komende jaren op versteviging, verbreding en versnelling van de noodzakelijke organisatiebrede en zorginhoudelijke kwaliteitsontwikkelingen. Door intensieve ondersteuning neemt de deskundigheidsontwikkeling van medewerkers toe en is er focus op het sturen van kwaliteit en veiligheid.

Functie | Onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad

Binnen de visie van Amsta is cliëntenmedezeggenschap een belangrijke waarde. Naast dat het werken aan en met de (cliënt)medezeggenschap een wettelijk vereiste is, vindt Amsta het belangrijk dat haar cliënten/vertegenwoordigers meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad vertegenwoordigt hierbij de cliënten en komt op voor de belangen van de cliënten. Amsta kent 7 cliëntenraden voor verschillende locaties en woonvormen. Daarnaast is er een Centrale cliëntenraad (CCR). De CCR bespreekt onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn en die de locaties overstijgen. De CCR adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over bestuurlijke en beleidsmatige onderwerpen. Dialoog en afstemming met de Raad van Bestuur vinden plaats in de maandelijkse overlegvergaderingen. Bovendien is er tweemaal per jaar overleg tussen de CCR, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

De CCR bestaat uit afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. De voorzitter is geen lid van een lokale cliëntenraad binnen Amsta. De onafhankelijk voorzitter CCR zit de cliëntenraadsvergaderingen voor en draagt zorg voor een effectieve samenwerking van de CCR als team. De voorzitter van de CCR leidt tien maal per jaar de onderlinge (autonome) vergadering van de CCR en aansluitend bij toerbeurt de overlegvergadering met de voorzitter Raad van Bestuur. De agenda ten behoeve van de autonome CCR-vergaderingen wordt in gezamenlijkheid door de voorzitter, de Agendacommissie CCR en de Ambtelijk secretaris CCR  opgesteld.

De voorzitter vertegenwoordigt de CCR in en buiten rechte en in het Amsterdamse overlegveld cliëntenraden en neemt deel aan (interne) scholingen, themabijeenkomsten en bijeenkomsten in het kader van beleidsontwikkelingen. De voorzitter van de centrale cliëntenraad wordt voor drie jaar benoemd met twee keer de mogelijkheid van herbenoeming voor drie jaar.

De huidige voorzitter van de CCR heeft de afgelopen twee jaar een “crisissituatie”  weten te managen en te stabiliseren. Er staat nu een CCR dat  goed en constructief samenwerkt en daarbij ondersteund wordt door een ervaren ambtelijk secretaris. Hij wil na deze intensieve periode zijn voorzittersrol graag overdragen aan een inspirerende voorzitter die het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en de zichtbaarheid van de CCR verder weet uit te bouwen. De tijdsbesteding wordt geschat op gemiddeld 4 tot 5 dagen per maand.

Overzicht Overwicht Overtuiging Autonoom Inspirerend Relativerend Voorsorterend Schakelend

Profiel

Profiel

 • Academisch werk -en denkniveau.
 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring binnen de zorg of het publieke domein.
 • Visie op zorg en kennis van de velden waarin Amsta opereert.
 • Intrinsieke motivatie om mede zorg te dragen voor verdere professionalisering van de medezeggenschap door cliënten.
 • Financieel inzicht.
 • Kennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz).
 • Sterk Amsterdams netwerk en daarbij behorende diversiteit.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Affiniteit met de doelstellingen van de organisatie in het algemeen en het cliëntenbelang in het bijzonder.
 • Voelt zich thuis in een diverse samenleving met verschillende culturen, leefstijlen en achtergronden.
 • Een onafhankelijke opstelling zonder binding met andere inspraakorganen.
 • In staat om inzicht te verwerven op de hoofdlijnen van het organisatiebeleid.
 • Kan leiding geven op basis van consensus aan discussies binnen de Raad.
 • Vermogen tot samenwerken met in- en externe belanghebbenden.
 • Weet verschillende visies en invalshoeken van de leden, dan wel de lokale raden te verbinden.
 • Kan omgaan met en overbruggen van tegengestelde belangen.
 • Vermogen om alle ‘stakeholders’ op gelijkwaardige wijze te betrekken in het medezeggenschapsproces.
 • Analytisch en vermogen tot overzicht en prioritering.
 • Betrouwbaar en integer.
Aanbod

Een boeiende en afwisselende functie binnen een dynamische zorgaanbieder in Amsterdam. Amsta faciliteert ambtelijke ondersteuning aan zowel de lokale cliëntenraden als aan de centrale cliëntenraad. Deze (onbezoldigde) functie kent een marktconforme onkostenvergoeding.

Procedure

De gesprekken met de CCR en het bestuur van Amsta vinden begin oktober plaats. In de weken daarvoor zullen de voorgesprekken plaatsvinden bij K+V.

Geïnteresseerd

Bent u geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken u uiterlijk zondag 19 september te reageren door bij “solliciteer direct” uw cv en motivatie te uploaden. Bij voldoende geschikte kandidaten kan de vacature eerder gesloten worden! Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Frank Snethlage (06-5131 0178).

Kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad
Onbezoldigd
4 tot 5 dagen per maand

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.