Onafhankelijk Voorzitter voor de Centrale Cliëntenraad van Careyn

Natuurlijk gezag, visie, respect en bestuurlijk sensitief
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Careyn

Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van haar cliënten. De focus van Careyn ligt op verpleegzorg, thuis en in haar huizen, voornamelijk gericht op ouderen en kwetsbaren. Vakbekwame en betrokken medewerkers staan klaar om hulp en ondersteuning te bieden. Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners. Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt ‘t beter.

Careyn wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB). De RvB is integraal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid, de kwaliteit van de zorg en het functioneren van de organisatie in totaliteit. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op zowel het opstellen als de uitvoering van het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken binnen het gehele concern.

Het werkgebied van Careyn strekt zich uit van de Utrechtse Heuvelrug tot aan Zeeland. Het kernwerkgebied beslaat ca. 28 gemeenten. De zorg- en dienstverlening van Careyn is in dat totale werkgebied georganiseerd in vier districten: District Utrecht West, District Utrecht Stad, District Delft Westland Oostland – Nieuwe Waterweg Noord en District Zuid-Hollandse eilanden. De verschillende districten werken vanuit dezelfde missie en visie.

‘Careyn, samen nabij’ is de kortste samenvatting van de missie van Careyn. Careyn wil één van de meest gewaardeerde partners zijn in het optimaliseren van de ervaren kwaliteit van leven van ieder mens; altijd in nabijheid en zoveel mogelijk op de wijze én de plek die de mens zelf verkiest.

Functie

Onafhankelijk Voorzitter Centrale Cliëntenraad

Binnen deze visie is cliëntenmedezeggenschap voor Careyn een belangrijke waarde. Naast dat het werken aan en met de medezeggenschap van cliënten een wettelijk vereiste is, vindt Careyn het belangrijk dat haar cliënten meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad vertegenwoordigt hierbij de cliënten en komt op voor de belangen van de cliënten. Overkoepelend aan de lokale cliëntenraden functioneert een Centrale Cliëntenraad (CCR).

De CCR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor Careyn als concern en zaken die betrekking hebben op meerdere landelijke zorglijnen en/of meerdere districten. De CCR adviseert de RvB over bestuurlijke en beleidsmatige onderwerpen op concernniveau.

De CCR bestaat uit afgevaardigden van de lokale Cliëntenraden (17 vertegenwoordigers). Naast deze afvaardiging kent de CCR een kwaliteitszetel financiën en een onafhankelijke zetel voor de voorzitter. De voorzitter is geen lid van een lokale cliëntenraad binnen Careyn en is geen cliënt, partner of familielid van een cliënt. De onafhankelijk voorzitter CCR zit de cliëntenraadsvergaderingen voor en draagt zorg voor een effectieve samenwerking van de CCR als team.

De CCR vergadert 10 – 12 keer per jaar. Daarnaast heeft de voorzitter in de agendacommissie overleg met de voorzitter RvB van Careyn. De CCR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De cliëntenmedezeggenschap vindt haar basis in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

2018 en de Governance code Zorg. De zittingsduur is vastgesteld op 3 jaar. Een lid of voorzitter kan maximaal twee keer herbenoemd worden.

Careyn is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter die een vervolg geeft aan de ingezette professionalisering van de CCR .Deze functie is op vrijwillige basis en de tijdsbesteding wordt geschat op ongeveer 3 à 4 dagen per maand.

Bestuurlijke sensitiviteit overzicht overwicht autonoom inspirerend relativerend voorsorterend schakelend

Profiel

 • Academisch werk -en denkniveau;
 • Ervaring met het optimaliseren van het samenspel tussen de medezeggenschap van clienten en bestuur;
 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring binnen de zorg of het publieke domein;
 • Visie op zorg en kennis van de velden waarin Careyn opereert;
 • Gemotiveerd om mede zorg te dragen voor verdere professionalisering van de medezeggenschap door cliënten;
 • Financieel inzicht;
 • Kennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz).

Persoonlijkheidskenmerken

 • Affiniteit met de doelstellingen van de organisatie in het algemeen en het cliëntenbelang in het bijzonder;
 • Onafhankelijke opstelling zonder binding met andere inspraakorganen;
 • In staat om inzicht te verwerven op de hoofdlijnen van het organisatiebeleid;
 • Kan leiding geven op basis van consensus aan discussies binnen de CCR;
 • Vermogen tot samenwerken met in- en externe belanghebbenden;
 • In staat tot het hanteren van een verbindende stijl;
 • Kunnen omgaan met en overbruggen van tegengestelde belangen;
 • Vermogen om alle ‘stakeholders’ op gelijkwaardige wijze te betrekken in het medezeggenschapsproces;
 • Analytisch en vermogen tot overzicht en prioritering;
 • Betrouwbaar en integer.

Aanbod

De functie is onbezoldigd. De onafhankelijk voorzitter ontvangt de maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding plus een vergoeding voor onkosten.

Procedure

De gesprekken met de CCR en het bestuur van Careyn vinden medio maart plaats. In de weken daarvoor zullen de voorgesprekken plaatsvinden bij K+V.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd in deze rol? We verzoeken je uiterlijk zondag 26 februari te reageren door bij “solliciteer direct” cv en motivatie te uploaden. Bij voldoende geschikte kandidaten kan de vacature eerder gesloten worden! Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Frank Snethlage (06-5131 0178).

 Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk-profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.