Inspirerend, natuurlijk gezag, respect en inlevingsvermogen

's-Hertogenbosch
Organisatie |

Van Neynsel Groep

Van Neynsel is een ouderenzorgorganisatie die alle vormen van wonen, zorg, welzijn en activiteiten biedt, zowel voor cliënten als (wijk)bewoners. Dat doet zij vanuit vijf locaties in ’s-Hertogenbosch. Bij hun zorg zetten de organisatie  zich steeds meer in op welbevinden, onder meer door efficiënt te werken, te innoveren en de samenwerking met andere (zorg)partijen aan te gaan. Zij hebben oog voor elkaar en zetten in op een goed leven voor ouderen én voor de eigen medewerkers en vrijwilligers. Welbevinden van de bewoners wordt immers alleen bereikt met tevreden en gelukkige mensen op de werkvloer.

Medezeggenschap:

Binnen de visie van Van Neynsel is cliëntenmedezeggenschap een belangrijke waarde. Naast dat het werken aan en met de (cliënt)medezeggenschap een wettelijk vereiste is, vindt Van Neynsel het belangrijk dat haar cliënten/vertegenwoordigers meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad vertegenwoordigt hierbij de cliënten en komt op voor de belangen van de cliënten.

Bij Van Neynsel kent elke locatie een lokale cliëntenraad. Elke raad vaardigt twee leden af naar de Centrale Cliëntenraad (CCR), onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

De cliëntenraad is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd, over bestuurlijke en beleidsmatige onderwerpen met betrekking tot de  cliënten van Van Neynsel.

Functie | Onafhankelijke Voorzitter CCR

Net als iedereen willen onze bewoners graag het gevoel hebben dat ze ertoe doen, erbij horen en dat ze een wezenlijk onderdeel uitmaken van de maatschappij. Als onafhankelijke voorzitter van de Centrale Cliëntenraad werk je met dit beeld voor ogen. Je leidt de vergadering van de CCR, met daarin de gevraagde en ongevraagde adviezen aan de Raad van Bestuur. Je stimuleert de leden en fungeert als klankbord om kritisch mee te denken over voorstellen van de organisatie, of om zelf verbeterideeën aan te dragen. Heel waardevol werk! Want jij stelt steeds het bewonersperspectief centraal en verliest de haalbaarheid voor de organisatie niet uit het oog.

De tien actieve en betrokken leden van de CCR kunnen altijd een beroep doen op jouw advies, dat je ook proactief geeft. Bovendien werk je goed samen met de ambtelijk secretaris van de CCR aan wie je functioneel leiding geeft. Naast maandelijks overleg met de CCR, zit je twee maal in de  zes weken met de raad van bestuur om tafel. Daar vindt middels overleg de afstemming plaats over procedures en processen. Het is ook de setting waarin je zaken aankaart en bespreekbaar maakt. Die boodschap breng je helder over, terwijl je continu inzet op behoud van de relatie. Ook onderhoud je contact met de portefeuillehouder van de CCR in de raad van toezicht. Daarnaast neem je op verzoek deel aan externe bijeenkomsten of netwerkbijeenkomsten waar cliëntenraden en relevante (wijzigingen in) wetgeving centraal staan.

Overzicht Overwicht Overtuiging Autonoom Inspirerend Relativerend Voorsorterend Schakelend

Profiel

Jij wilt graag de belangen van alle bewoners zo goed mogelijk behartigen én hebt er lol in om de medezeggenschapsprocessen soepel te helpen verlopen. Je hebt de drive om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de medezeggenschap en inspraak. Tactvol, kritisch, een verbinder en iemand die constructief optreedt: dat ben jij ten voeten uit. Je neemt voldoende afstand van persoonlijke belangen, hebt een open houding en gaat integer om met vertrouwelijke informatie. Samenwerken en netwerken met mensen van binnen en buiten de CCR en de organisatie vind je vanzelfsprekend. Daarbij hanteer je een collegiale en bindende stijl. Daarnaast ben je vasthoudend en besluitvaardig en ziet de urgentie van voortgang. De leden van de raad stimuleer je om met een inhoudelijke bijdrage te komen en uiteraard wil je daar voldoende tijd voor vrij maken. Je woont bij voorkeur in de regio van ’s-Hertogenbosch.

Verder heb je:
• Academisch werk -en denkniveau.
• Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring binnen de zorg of het publieke domein.
• Visie op zorg en kennis van de velden waarin Van Neynsel opereert.
• Intrinsieke motivatie om mede zorg te dragen voor verdere professionalisering van de medezeggenschap door bewoners en hun verwanten.
• Kennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz).
• Geen direct of indirect belang in Van Neynsel om belangenverstrengeling te voorkomen.

Persoonlijkheidskenmerken:
• Affiniteit met de doelstellingen van de organisatie in het algemeen en het cliëntenbelang in het bijzonder.
• Een onafhankelijke opstelling zonder binding met andere inspraakorganen.
• In staat om inzicht te verwerven op de hoofdlijnen van het organisatiebeleid.
• Kan leidinggeven op basis van consensus aan discussies binnen de Raad.
• Vermogen tot samenwerken met in- en externe belanghebbenden.
• Weet verschillende visies en invalshoeken van de leden, dan wel de lokale raden te verbinden.
• Kan omgaan met en overbruggen van tegengestelde belangen.
• Vermogen om alle ‘stakeholders’ op gelijkwaardige wijze te betrekken in het medezeggenschapsproces.
• Analytisch en vermogen tot overzicht en prioritering.
• Betrouwbaar en integer.

Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag van maximaal 3 maanden oud overleggen.

Aanbod

Voor Van Neynsel is K+V op zoek naar een inspirerende voorzitter die de effectiviteit  en de zichtbaarheid van de CCR verder weet uit te bouwen. De tijdsbesteding wordt geschat op gemiddeld 3 tot 5 dagen per maand.

Procedure

De gesprekken met de CCR en het bestuur van Van Neynsel vinden eind april plaats. In de weken daarvoor zullen de voorgesprekken plaatsvinden bij K+V.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken jou uiterlijk zondag 17 april te reageren door bij “solliciteer direct” uw cv en motivatie te uploaden. Bij voldoende geschikte kandidaten kan de vacature eerder gesloten worden! Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Frank Snethlage (06-5131 0178).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Onafhankelijke Voorzitter CCR
Vast
3-5 dagen per maand

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.