Voorzitter

LAREN
Organisatie |

Amaris Zorggroep

In de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland is Amaris Zorggroep (Amaris) een belangrijke speler in de ouderenzorg. Met ca. 2.300 medewerkers wordt aan ruim 3.000 cliënten zorg en ondersteuning verleend. De omzet bedraagt ruim € 90 mio. Uitgangspunt is: ‘Zorg met aandacht, thuis bij u en thuis bij ons’.

Amaris profileert zich als een algemeen christelijke organisatie, waar de pluriformiteit in levensbeschouwing tussen de locaties wordt erkend en gerespecteerd. Amaris zoekt daarom de eenheid vooral in de missie, visie en de gedeelde waarden die daar uit voort komen: respectvol – betrouwbaar – betrokken – professioneel gedreven. (Voor meer informatie: www.amaris.nl).

Cliënten en aanbod

Zorginhoudelijk positioneert Amaris zich als een integrale zorgaanbieder die alle vormen van zorg en dienstverlening voor ouderen wil aanbieden, van huishoudelijke diensten tot specialistische verpleging en revalidatie. Cliënten hoeven in principe niet over te stappen naar een andere zorgaanbieder als de zorgvraag wijzigt. Amaris wil excelleren in de dementiezorg, de geriatrische revalidatie en de palliatieve zorg en blijft het zorgvastgoed vernieuwen. In 2018/2019 worden nieuwbouwlocaties in gebruik genomen in Eemnes (Eemhof), Muiderberg (Florisberg), Hilversum (Nieuw Zuid) en Baarn (Schoonoord). Ook levert Amaris de professionele zorg in het nieuw geopende hospice te Huizen. Met het Zorgkantoor zijn ontwikkelprojecten afgesproken om de zorg voor cliënten dóór te ontwikkelen op de gebieden dementiezorg, palliatieve zorg, informele zorg en medicatieveiligheid. Deze projecten krijgen prioriteit op de projectenkalender 2018.

KV_Opdrachten_Amaris-zorggroep
Functie | Onafhankelijke voorzitter voor de CCR

Amaris beschikt over een actieve en betrokken Centrale Cliëntenraad (CCR) van 9 personen. Deze wordt gevormd door leden van de lokale cliëntenraden, verbonden aan de diverse zorglocaties. Naast de formele overlegvergaderingen schuift het dagelijks bestuur (DB) van de CCR elke maand aan tafel bij de Raad van Bestuur voor informeel overleg. Ook bestaat goed contact met de portefeuillehouder kwaliteit en veiligheid van de Raad van Toezicht die aanspreekpunt is voor de CCR.

In 2017 hield de CCR naast de reguliere jaardocumenten, zich actief bezig met het Advies Facilitaire Dienst / reorganisatie Horeca, met Beleid Klachten Verbetersuggesties, met voorstellen voor harmonisatie van de tarieven, met de diverse nieuwbouwprojecten van Amaris, met cliënttevredenheidsonderzoek en de ontwikkeling van het cliëntportaal. Voor de komende jaren blijven belangrijke thema’s: welzijn (thuisgevoel), kwaliteit; veiligheid; voeding en domotica.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel
 • Ervaring en vaardigheid om evenwichtig en op natuurlijke wijze het voorzitterschap te vervullen en, samen met het Dagelijks Bestuur, het gezicht van de CCR naar buiten te vormen.
 • Een open, verbindende en structurerende wijze van voorzitten, met maximale deelname van alle CR en CCR-leden, en met scherpte voor wat wanneer geagendeerd dient te worden.
 • Een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; beschouwend maar ook overtuigend met de juiste toon.
 • In staat om de CCR verder te ontwikkelen als team van betrokken en professionele belangenbehartigers vanuit alle zorgorganisaties van de Amaris Zorggroep.
 • Kennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en een heldere visie op medezeggenschap vanuit cliëntenperspectief.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, sociaal voelend en verbindend vermogen.
 • Werkervaring en/of aantoonbare affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en doelen van Amaris.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie; circa twee tot drie dagen per maand.
 • Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat hij/zij intrinsiek kan aansluiten op de algemeen christelijke identiteit van Amaris.
 • Woonachtig in of nabij het verzorgingsgebied van Amaris.
 • Eventuele (neven)functie(s) zijn niet conflicterend met de positie en doelstelling van Amaris.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Onafhankelijke voorzitter voor de CCR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.