Portefeuille maatschappelijk ondernemen

Doorn
Organisatie |

Stichting Quarijn

Stichting Quarijn is een solide en dynamische organisatie in de ouderenzorg. Onder het motto ‘elke dag van waarde’ levert QuaRijn een breed pakket van wonen, welzijn en zorg: van lichte huishoudelijke zorg thuis tot zware residentiële zorg in een verpleeghuis-omgeving met specialistische kennis en behandelmogelijkheden. Het werkgebied omvat de gemeenten Bunnik, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede.

QuaRijn biedt haar zorg- en dienstverlening zoveel als mogelijk integraal aan, met aandacht voor kwaliteit, gepassioneerde medewerkers en een zo soepel mogelijke overgang tussen diensten. De wens van de cliënt is uitgangspunt bij de zorg- en dienstverlening. QuaRijn staat als ouderenzorgaanbieder dicht bij haar cliënten, waarbij levenskwaliteit en menselijke waardigheid sleutelbegrippen zijn. Bij QuaRijn zijn ongeveer 1700 medewerkers werkzaam. Daarnaast helpen 600 vrijwilligers bij allerlei welzijnsactiviteiten. De jaarbegroting bedraagt € 75 miljoen. De organisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur.

QuaRijn opereert in een dynamische en complexe omgeving van marktwerking, veranderende financiering en wet- en regelgeving en differentiatie in cliëntbehoeften. In het meerjarenplan staan de klantreis en de reis van de medewerker centraal, naast het innoveren van de dienstverlening samen met partners in de regio. Het is zaak om de ontwikkeldynamiek en de core business in balans te houden. Belangrijke thema’s zijn verder de arbeidsmarkt, vastgoed en de versterking van regionale samenwerkingsverbanden met ketenpartners.

Functie | Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter. De Raad van Toezicht functioneert volgens de Governancecode Zorg en is actief betrokken bij vernieuwingen op het gebied van goed bestuur en intern toezicht. De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

 • Werkgever van de Raad van Bestuur met de daarbij behorende reguliere werkgeverstaken;
 • Waken over het belang van de organisatie in relatie tot het maatschappelijke doel;
 • Toezicht of en hoe de Raad van Bestuur handelt in lijn met de inhoud van het strategische beleid van de organisatie en volgens vaststaande (wetten, overeenkomsten) of overeengekomen (interne procedures, principes van behoorlijk bestuur) normen;
 • Goedkeuren van relevante besluiten van de Raad van Bestuur;
 • Functioneren als adviseur en sparringpartner voor de Raad van Bestuur;
 • Voorzien in de kwaliteit en de continuïteit van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht werkt met verschillende commissies. De commissies hebben een voorbereidende taak en geen besluitvormende taak. Zij brengen hun bevindingen in bij vergaderingen en delen deze met de totale Raad van Toezicht. Het betreft de volgende commissies:

 • De audit/vastgoed commissie;
 • De commissie kwaliteit en veiligheid;
 • De remuneratie commissie.

Om invulling te geven aan goed toezicht is de Raad van Toezicht zodanig samengesteld dat in gezamenlijkheid sprake is van een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines. De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om qua samenstelling een breed spectrum van persoonlijkheden en karakters te bestrijken. Hierbij wordt gezocht naar een gebalanceerde combinatie tussen aan de ene kant een zakelijke, rationele insteek en anderzijds de verbindende kwaliteiten. De leden van de Raad opereren ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch.

Klankbord voor ontwikkeling en nieuw denken Reflectief in attitude
Profiel

Wij zoeken een lid Raad van Toezicht die de wereld van buiten naar binnen haalt, uiteraard vanuit de positie van de betrokken toezichthouder. Een kandidaat met een goed overzicht van de voor de (ouderen)zorg relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de kansen en risico’s die daaruit voortvloeien. Een senior in kennis en ervaring die daarover een inhoudsvol debat kan voeren binnen de Raad en met de Bestuurder.

In aanvulling op de hierna beschreven eisen voor alle individuele leden van de Raad van Toezicht geldt voor dit lid Raad van Toezicht specifiek het volgende:

 • Is lid van de audit/vastgoed commissie en draagt expertise daaraan bij;
 • Bedrijfskundig profiel met inzicht in de nieuwe eisen die worden gesteld aan het bedrijfsmodel van zorgorganisaties, gegeven de toenemende schaarste aan personeel en de druk op overhead;
 • Specifieke affiniteit met vastgoed, digitale transformatie en de inzet van zorgtechnologie;
 • Commercieel denken en handelen vanuit maatschappelijke ontwikkelingen, marktpositie en profilering;
 • Zakelijke insteek gericht op ontwikkeling en verandering;
 • Stimulerend in het maken van strategische keuzes op deze onderwerpen;
 • Binding met de regio is een pre.

Voor ieder lid is vereist:

 • Algemene toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • Het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en advies terzijde te staan;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand;
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Is in staat de voorliggende informatie te duiden, om eisen te verwoorden die de Raad van Toezicht aan de informatievoorziening stelt en vergaart zowel binnen als rondom de organisatie informatie, dit alles met het oog op optimale kwaliteit van de informatie, die nodig is voor goed intern toezicht;
 • Is in staat te reflecteren op het functioneren van de Raad van Bestuur en als zodanig bij te dragen aan het werkgeverschap van de raad;
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Kennis van en affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de VVT-sector in het bijzonder;
 • Heeft integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en welzijn in het algemeen en de zorgfunctie van de organisatie in het bijzonder. Tevens wordt van leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij zelf maatschappelijk actief zijn en beschikken over een breed functioneel netwerk.

Aanbod

Deelname aan een team van toezichthouders voor een organisatie met een belangrijke maatschappelijke functie. Een team dat veel waarde hecht aan de onderlinge samenwerking en de match van persoonlijkheden. Bezoldiging vindt plaats in overeenstemming met Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Quarijn valt onder de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp, en is ingedeeld in klasse IV.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V Management Search en is erop gericht om de benoeming in de maand december 2022 af te ronden. De procedure start met een gesprek bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van uw kandidatuur, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de vereiste onafhankelijkheid. Hierna volgen gesprekken bij Quarijn, waarvan de data zo spoedig mogelijk volgen. Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het nemen van referenties is standaard onderdeel van de selectieprocedure.

Gelet op de gewenste diversiteit in de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een mannelijke kandidaat.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie u aanspreekt zien wij uit naar uw reactie. U heeft tot en met vrijdag 2 december a.s. de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘SOLLICITEER DIRECT’ te klikken. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken. De uitkomsten daarvan worden bij de kennismaking besproken en in het vervolg van de procedure ingepast in het teamprofiel van de voltallige Raad van Toezicht.

Lid Raad van Toezicht
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.