Secretaris NADB

Verbindend en inspirerend
Locatie: Nieuwegein
Organisatie |

NADB

De Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) organiseert en ontwikkelt danssport binnen sportkoepel NOC*NSF. De NADB faciliteert de ontwikkeling van dans vanuit de basis in de breedte, alsook de wedstrijd- en topsport. Hierin werkt de organisatie samen met gespecialiseerde (dans) organisaties. Internationaal is de bond verbonden aan de World DanceSport Federation (WDSF). Via de NADB worden danssporters uitgezonden naar de officiële internationale titel events. Dit gebeurt in de verschillende danssport disciplines die onder auspiciën van het IOC of IPC door de WDSF georganiseerd worden. Denk hierbij aan Aerial & Poll, Ballroom, Breaking, Acrobatisch, Rock ’n Roll, Boogiewoogie, etcetera. De sportagenda voor Dans wordt de komende jaren binnen de WDSF en de NADB verder uitgebreid. Voor deze groeiende en tot wasdom komende en sinds kort, Olympische bond, zoeken wij een secretaris. Een daadkrachtig en bestuurlijk ervaren bestuurslid.

Functie | Secretaris

Het NADB bestuur behartigt de belangen van de NADB-leden in de meest brede zin van het woord en representeert de NADB naar buiten toe. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan, jaarplan en -begroting, jaarverslag en jaarrekening. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Bondsraad.

Het bestuur
Het NADB bestuur bestaat uit maximaal zeven personen. De samenstelling van het bestuur is idealiter als volgt: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 algemene leden van het bestuur, elk met eigen portefeuilles. Denk hierbij aan: Top-en wedstrijdsport, NADB Academy, Dansparticipatie, Communicatie & Marketing, ICT en andere dansvormen.

De leden van het bestuur worden conform de statuten benoemd door de bondsraad. De zittingstermijn van een bestuurslid is drie jaar. Een bestuurslid kan maximaal tweemaal voor een nieuwe termijn herbenoemd worden.

Samenwerking
Het bestuur bereidt het jaarplan en de bijbehorende begroting voor. Het bestuur bestuurt, dat wil zeggen: geeft richting aan de koers van de NADB en zorgt ervoor dat de activiteiten die zijn opgenomen in het jaarplan binnen de kaders van de opgestelde totaal begroting worden uitgevoerd. Het jaarplan en de bijbehorende begroting worden vastgesteld door de bondsraad. De bondsraad bestaat uit maximaal 24 gekozen leden van de NADB. De bondsraad stelt de jaarrekening vast en verleent ook decharge aan het bestuur over het gevoerde (financiële) beleid. De NADB bestuursleden werken samen met commissies die beleid uitvoeren. Commissies brengen ook advies uit en doen concrete voorstellen om de bond te versterken.

Binnen het NADB bestuur is de secretaris verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het bestuur en de commissies. De NADB werkt samen met service organisatie NederlandSport waar de dagelijkse operatie plaatsvindt.

Communicatief Daadkrachtig Energiek Inhoudelijk Professioneel Teamspeler Betrokken Governance Inspirerend
Profiel

De NADB is de afgelopen jaren gegroeid en heeft een goed fundament. De secretaris speelt in de komende periode een belangrijk rol in het zorgen voor een verdere professionalisering van de organisatie door onder andere te zorgen voor een heldere governance waarin de Minimale Kwaliteitseisen en de Code Goed Sportbestuur zijn geborgd.

Het bestuur kent een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur en als secretaris ben je uiteraard onderdeel van beiden. Het is overigens in alle opzichten een collegiaal bestuur.

De werkzaamheden van de secretaris bestaan o.a. uit:

 • het voorbereiden van de bestuursvergaderingen met de bijhorende stukken.
 • het maken van de verslagen van de bestuursvergadering en actiepuntenlijst.
 • het aansturen van het bondsbureau.
 • het voorbereiden van de bondsraadvergaderingen.
 • het samen maken van de opzet voor het meerjarenbeleidsplan en het jaarverslag.
 • het coördineren van het werk van de Reglementscommissie.
 • beantwoording van vragen met betrekking tot de ledenadministratie.
 • coördineren en bewaken van de interne en externe informatievoorziening/ informatiestroom.
 • het controleren en coördineren van de kwaliteit van de interne documentatie van de bond (zoals reglementen, besluiten van organen enz.).

Functie-eisen

 • Bij voorkeur juridische deskundigheid.
 • Ervaring in een (eind)verantwoordelijke bestuurlijke en/of managementfunctie.
 • Georganiseerd en taakgericht.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Goede schriftelijke vaardigheden in zowel Nederlands als Engels.
 • Interesse in en affiniteit met (dans)sport.

Vaardigheden

 • Een verbindende en inspirerende persoonlijkheid met niettemin duidelijke opvattingen en dito stijl.
 • Goed georganiseerd en met oog voor detail.
 • Oplossingsgericht kunnen denken en planmatig kunnen werken.
 • Draagt de NADB een warm hart toe.
Aanbod

Een prachtige rol in het hart van de Nederlandse danssport waar je samen met een gepassioneerd team werkt aan de verdere groei en ontwikkeling van de danssport. De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Uiteraard zijn alle reis-, verblijfs- en andere onkosten voor het uitvoeren van de functie declarabel.

Procedure

K+V begeleidt de werving en selectie van deze rol voor en bij de NADB. Het begint bij het insturen van je CV en korte motivatie. Met een aantal kandidaten gaan we graag het gesprek aan en hierna volgt bij geschiktheid voor de rol een voordracht aan de NADB. Hier zullen twee rondes plaatsvinden; een met de selectiecommissie die bestaat uit twee bestuursleden en een tweede met de klankbordgroep die bestaat uit een combinatie van bestuur en bondsraad. Na de keuze volgt een voordracht aan de bondsraad.

Geïnteresseerd

Heb je interesse? Reageer dan via “solliciteer direct”. We ontvangen graag je CV en korte motivatie. Je kunt tot en met 1 oktober reageren. Heb je vragen of wil je meer weten om te bepalen of dit iets voor je is? Bel of mail met Roel Roelfzema (06 43873326). Roel begeleidt deze opdracht.

SOLLICITEER DIRECT