Oorspronkelijk, verbindend en relativerend

Naarden
Organisatie |

Stichting Grote Kerk Naarden

Grote Kerk Naarden is een rijksmonument en is van grote cultuurhistorische én maatschappelijke waarde voor Naarden-Vesting, het Gooi en Nederland. De stichting Grote Kerk Naarden zorgt voor duurzame instandhouding van het monument door middel van maatregelen op het gebied van restauratie, toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid. Ook stelt de stichting het monument open voor de samenleving, door middel van programmering, verlevendiging en educatie i.s.m. partners, en door commerciële exploitatie van het gebouw voor activiteiten passend bij de positionering.

In 2019 heeft de stichting een nieuwe positionering ontwikkeld als onderdeel van een meerjarenplan voor verdere ontwikkeling en professionalisering. Community vorming, inclusiviteit en (meerjarige) partnerschappen zijn daarin kernbegrippen.

Organisatie

De stichting is in 1993 opgericht door de toenmalige Hervormde Gemeente en de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden. Zij is volgens haar statuten een gemengde stichting in de zin van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dat betekent dat zij niet is onderworpen aan het (financieel) toezicht van de PKN, maar dat voor statutenwijziging wel de toestemming van de PKN nodig is. De stichting onderhoudt het kerkgebouw en draagt alle daaraan verbonden kosten.

De toenmalige Hervormde Gemeente heeft in 1997 het kerkgebouw in voortdurende erfpacht gegeven aan de stichting tegen een symbolische canon. Hoewel de stichting erfpachter is van het kerkgebouw, is de realiteit dat zij als enige zeggenschap heeft over het gebouw en dit onderhoudt, exploiteert en openstelt voor de samenleving op de wijze die het bestuur bepaalt. Met dien verstande dat de stichting verplicht is het gebouw ter beschikking te stellen aan de Protestantse Gemeente voor de zondagse en andere kerkdiensten.

Naast de stichting bestaat een Vereniging Vrienden van de Grote Kerk die draagvlak wil scheppen voor het werk van de stichting en inkomsten genereert waaruit jaarlijks een donatie aan de stichting wordt gedaan, tot nu toe steeds voor een bijzonder project.

Exploitatie-inkomsten komen uit programmering in samenwerking met partners, toerisme en verhuur van het gebouw. De SGKN doet dit op zodanige wijze dat er recht gedaan wordt aan de Grote Kerk als cultureel erfgoed en aan de positionering. De exploitatie door verhuur bepaalt op dit moment voor het grootste deel de dagelijkse activiteiten van de stichting en de inkomstenstroom. Belangrijke evenementen zijn de jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus-Passion van Bach door de Nederlandse Bachvereniging en beurzen zoals Naarden The Art Fair. Daarnaast dient de kerk als trouwlocatie voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk en als locatie voor bijzondere diners, bijeenkomsten en evenementen.

In lijn met het meerjarenplan ligt de komende jaren het accent op het aangaan van (commerciële en culturele) partnerships en het ontwikkelen van educatief en participatief aanbod in samenwerking met landelijke, regionale en lokale partners.

De structurele inkomsten van de Stichting bestaan uit een jaarlijkse vergoeding van de Protestantse Gemeente voor de terbeschikkingstelling van de kerk aan de Protestantse Gemeente, een meerjarige subsidie van de Gemeente Gooise Meren, subsidie van de rijksoverheid voor een deel van de kosten van instandhouding van het kerkgebouw in het kader van de Subsidieregeling instandhouding monumentensubsidie (‘BRIM’). Incidentele subsidies en giften van overheden en particuliere instanties  ontvangt de stichting voor projecten en andere activiteiten van tijdelijke aard. Zo is in 2018 een subsidie verleend van € 1,9 miljoen door het Ministerie van OCW voor de restauratie van het dak van de Grote Kerk. Tot najaar 2020 zal de kerk in de steigers staan om de leien op het 2700m2 dak te vervangen. In het kader daarvan zal in 2020 een groot project starten onder de naam “Hemelbestormers” waarbij een publiekssteiger toegang zal verlenen aan een breed publiek voor de bezichtiging van de ambachtelijke werkzaamheden op het dak met daaromheen programmering.

Bureau en vrijwilligers

Het werk van de stichting wordt geleid en gecoördineerd door een bureau dat bestaat uit een directeur (4 dagen), een office manager (3,5 dagen), een administrateur (2 dagen) en een producer (2,5 dagen). De directeur is het gezicht naar buiten en is verantwoordelijk voor de branding, het relatiemanagement en draagt samen met het bestuur bij aan beleidsontwikkeling en voert dat uit. Het werk ‘op de werkvloer’ wordt uitgevoerd door een team van vaste (betaalde) coördinatoren en een groep van ca. 75 vrijwilligers.

Bestuur

Het bestuur telt statutair vijf leden. Het bestuurslidmaatschap duurt statutair maximaal tweemaal 5 jaar.

Het bestuur bestaat thans uit:

 • Evert Verhulp (voorzitter), jurist, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam;
 • Frans Pigeaud (penningmeester), directeur Piconsulting (advieswerk op het gebied van strategie, vernieuwing en bedrijfseconomische onderbouwing van groeiplannen; part time docent bij Nyenrode New Business School (Amsterdam);
 • Bob Custers (bouwzaken), architect en mede-eigenaar Vocus (Watertoren Bussum);
 • Trude Schermer (marketing en communicatie), Raad van Bestuur van de Stichting Nederlands Gebarencentrum, het landelijk expertisecentrum op het gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Het bestuur werkt nauw samen met de directeur van de SGKN die de dagelijkse leiding heeft. Het bestuur komt bijeen in zeswekelijkse bestuursvergaderingen. De agenda wordt bepaald door de voorzitter en de directeur. De bestuursleden hebben portefeuilles die meebrengen dat zij op gezette tijden actief en nauw betrokken zijn bij werkzaamheden van het bureau.

Vanwege het einde van de zittingsperiode van de huidige secretaris is het bestuur van SGKN op zoek naar een inhoudelijk en verbindend sterke opvolger.

Functie | Secretaris

Functie en taken van de Secretaris / Personeelsadviseur

Tot de specifieke taken van het bestuurslid Secretaris / Personeelsadviseur behoren:

Taken Secretaris

 • Het plannen van de bestuursvergaderingen;
 • Het opstellen van de agenda voor de bestuursvergadering in overleg met de voorzitter;
 • Het voorbereiden van de vergaderingen door middel van verzameling en verspreiding van relevante documenten en stukken;
 • Het notuleren van bestuursvergaderingen;
 • Het (online) archiveren van belangrijke documenten en stukken rondom vergaderingen;
 • Het onderhouden van contact met en voldoen aan verplichtingen richting Kamer van Koophandel;
 • Het plannen van de jaarlijkse vergaderingen met de Protestantse Gemeente en met het Bestuur van de Vereniging Vrienden.

Personeelsadviseur

 • Het opstellen van contracten voor (nieuwe) medewerkers van het bureau;
 • Het samen met de voorzitter voeren van jaarlijkse evaluatiegesprekken met de directeur;
 • Het beheer van de salarissen van de medewerkers van het bureau (voorstellen van wijzigingen gaan in nauw overleg met penningmeester en overige leden van het bestuur);
 • Het begeleiden van ziektetrajecten en in- en uitdiensttrajecten;
 • Het opstellen van alle functieprofielen, voor medewerkers van het bureau en voor leden van het bestuur;
 • Het toezien op juiste toepassing van wet- en regelgeving.

Oorspronkelijk, verbindend en relativerend

Profiel

De Secretaris/Personeelsadviseur heeft, naast de algemene competenties die vereist zijn in verband met hetgeen hierboven in het algemeen profiel is beschreven, de volgende specifieke competenties:

 • Is verbindend: in staat in belangen van anderen te denken en dit te tonen en tegelijk scherp te zijn op het eigen beleid en de doelstellingen van de stichting;
 • Heeft ervaring met alle facetten rondom personeelszaken;
 • Kan loyaal samenwerken met de directeur, de administrateur en in voorkomende gevallen met andere medewerkers van het bureau;
 • Staat positief tegenover de kerkelijke functie van de Grote Kerk en is op de hoogte, althans is bereid zich op de hoogte te stellen, van het werk van de protestantse gemeente;
 • Beschikt bij voorkeur over een netwerk van wat ingezet kan worden bij de ambities van de SGKN;
 • Heeft bestuurlijke ervaring bij voorkeur op het gebied van cultureel erfgoed.
Aanbod

Een stabiele, gepassioneerde stichting met een professionele ondersteuning.

Geïnteresseerd

Ben jij geïnteresseerd in en gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag voor zondag 1 december jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Frank Snethlage, partner 06-5131 0178. Natuurlijk is Frank Snethlage bereikbaar voor nadere informatie en een toelichting op de procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

 

Secretaris
Toezichthoudend, onbezoldig

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.