K+V werving selectie interim management

Inspirerende Regisseur Verbindend Organisatiesensitief Oplossingsgericht

Utrecht
Organisatie |

Slachtofferhulp Nederland

Organisatie – Slachtofferhulp Nederland helpt burgers bij het vinden van herstel en recht nadat zij slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeval, een ramp of calamiteit. Met dienstverlening op maat en als krachtige ketenpartner op psychosociaal, juridisch en praktisch terrein, zet Slachtofferhulp Nederland zich in voor de behoeften en belangen van slachtoffers. Jaarlijks helpen ruim 1.100 vrijwilligers, 100 stagiairs en 460 betaalde krachten zo’n 200.000 mensen. Hulp varieert van opvang en verlenen van emotionele steun en begeleiding, tot het ondersteunen in het strafproces en het helpen om schade vergoed te krijgen.

Ambitie en uitdaging – Slachtofferhulp Nederland wil dé slachtofferorganisatie in Nederland zijn; voor iedereen zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar als de beste op het gebied van emotionele, praktische en juridische hulpverlening aan slachtoffers. De afgelopen jaren wisten steeds meer burgers de organisatie te vinden met hulpvragen, en in netwerken en de strafrechtketen is de organisatie een vaste waarde en onmisbare partner geworden. Het toekomstbestendig maken van de organisatie en het blijven verbeteren vraagt een lerende organisatie waarin expertise en dienstverlening steeds wordt doorontwikkeld en breder beschikbaar komt voor iedereen die met en voor slachtoffers werkt. Belangrijk hierin is de inzet op sterke groei van hulp via digitale portalen en diensten.

Structuur – Slachtofferhulp Nederland is georganiseerd in zes regio’s die zijn gelijkgeschakeld met de politieregio’s, waardoor de organisatie nauw is verweven met de strafrechtketen. Elke regio van Slachtofferhulp Nederland heeft een eigen hoofdlocatie en regiomanager. Het landelijk kantoor staat in Utrecht waar door bestuur, directie en staf het beleid wordt ontwikkeld en het werk in de regio’s vanuit verschillende vakgebieden wordt ondersteund.

Bestuursbureau en kwaliteit – Het bestuur wordt ondersteund vanuit het Bestuursbureau, dat onder verantwoordelijkheid van de bestuurssecretaris gevormd wordt door afdeling Kwaliteit (bestaande uit een medewerker kwaliteit en een senior adviseur kwaliteit), bedrijfsjuristen en een beleidsadviseur bescherming persoonsgegevens en beleidsadviseurs data-analyse. De afdeling Kwaliteit is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitsmanagement en de kennisoverdracht vanuit het cyclisch werken.

Voor meer informatie bezoek de website of lees hier het Kwaliteitsverslag 2018.

Functie | Senior Adviseur Kwaliteit

Functie – Je bent het onmiskenbare aanspreekpunt inzake kwaliteit, vormt de brug tussen beleid en uitvoering en bent zowel inhoudelijk als procesmatig de spin in het web. Je kent de vraag en de ervaringen van onze cliënten, weet wat er speelt in de teams en regio’s, en je hebt scherp in beeld wat aandacht, borging en verbetering vraagt. Vanzelfsprekend zorg je dat beleid en systemen actueel en op orde zijn en functioneel voor de gebruikers. Je voert risicoanalyses uit en zet audits uit en signaleert dilemma’s en knelpunten, van waaruit je beleid en werkprocessen opstelt, en een realistische verbeteragenda.

Je bent bovenal de drijvende kracht in het cyclisch handelen waardoor een intrinsieke verbetercultuur ontstaat en alle medewerkers binnen Slachtofferhulp Nederland hun kwaliteitsbewustzijn verhogen en daarnaar handelen.

Context – Om toekomstbestendig te zijn en mee te bewegen met de modernisering van de samenleving heeft Slachtofferhulp Nederland in de afgelopen tijd grote veranderingen doorgevoerd. Zo is de inrichting van de organisatie aangepast, zijn regiomanagers en nieuwe directeuren benoemd en is de staf anders en slagvaardiger ingericht. In deze vernieuwingsslag is o.a. de online hulpverlening sterk gegroeid en heeft de AVG nieuwe aandacht en actie gevraagd. Deze situatie, met nieuwe activiteiten en processen, andere structuren en veel nieuwe mensen op sleutelposities, geeft een natuurlijk momentum om na te denken over de inhoud van de ontwikkel- en verbeteragenda inzake kwaliteit. Ook omdat in de reorganisatie de afdeling Kwaliteit is teruggebracht van vijf naar twee functies. Gelijktijdig groeit de behoefte het kwaliteitsbeleid sterker te enten op de principes van de lerende organisatie en minder te vertalen in strakke systeemeisen en gedetailleerde procedures.

Uitdaging – Als nieuwe kwaliteitsadviseur wordt van jou een belangrijke bijdrage en regisserende rol verwacht in het in lijn brengen van het kwaliteitsdenken en handelen met de huidige stand en koers van de organisatie. Hoewel in de achterliggende jaren een stevig en uitgebreid kwaliteitssysteem is ontwikkeld, vraagt de huidige situatie en hernieuwde ambitie om een geactualiseerde agenda en wellicht ook enige herijking van kaders en invulling. Beleidsmatig dient aangesloten te worden bij de bestuurlijke inzet op een continue verbetercultuur en het hanteren van de principes van een lerende organisatie. In toepassing en uitvoering dient de beperkte tijd en menskracht gedoseerd te worden tussen kritische en belangrijke processen en vraagt het prioritering in de audit- en verbeteragenda. Daarbij is het de uitdaging om in de dagelijkse praktijk het toepassen van kwaliteitsbeleid en hanteren van kwaliteitsinstrumenten leuk, licht, modern en praktisch te houden of te maken. Op organisatieniveau vereist het een gevoelige balans tussen ambities en mogelijkheden, waarbij wel beoogde certificering- en accreditatiedoelen worden gerealiseerd.

Energiek Uitdagend Uitnodigend Daadkracht Inspirerend Vertrouwenwekkend Structurerend Verbindend Sensitief Evenwichtig Deskundig

Profiel
  • academisch werk- en denkniveau
  • ruime en aantoonbare werkervaring op het gebied van bedrijfsvoering en kwaliteit, bij voorkeur in een grote uitvoeringsorganisatie
  • ervaring met het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en het verkrijgen van certificering of accreditaties
  • stimulerende regisseur en verbinder; in staat om mensen te mobiliseren en blijft ook in verbinding als het schuurt
  • denker en doener: resultaatgericht en oplossingsgericht
  • analytisch, procesmatig en gestructureerd
  • energiek, enthousiast en flair; beweegt soepel op alle niveaus in de organisatie
Aanbod

Het betreft een fulltime functie (32-36 uur per week). De functie is ingeschaald in de CAO Sociaal Werk (afhankelijk van ervaring en niveau in schaal 9-10).

Je krijgt verder:

  • individueel loopbaanbudget
  • individueel keuzebudget (met de keuze om de 26 bovenwettelijke uren, 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering om te zetten naar geld, scholing of vrije tijd)
  • contract voor bepaalde tijd voor 1 jaar, met uitzicht op een vaste baan
Procedure

De selectierondes worden door Slachtofferhulp Nederland uitgevoerd. K+V ondersteunt de werving en de eerste selectie. De procedure is ingericht op zo spoedig mogelijke afronding en indiensttreding, waarbij de eerste gespreksronde is gepland op 29 augustus bij Slachtofferhulp Nederland in Utrecht.

Geïnteresseerd

Als je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor deze positie, vragen wij je uiterlijk zondag 25 augustus aanstaande te reageren door jouw CV en motivatiebrief te uploaden bij ‘Solliciteer direct’. Deze opdracht is in behandeling bij Chris Boven, associé, 06 10 743 267.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Senior Adviseur Kwaliteit
Vast
32 – 36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.