(portefeuille kwaliteit en veiligheid en portefeuille financiën) natuurlijke sparringpartners; evenwichtig in verdieping en verbinding

Bosch en Duin
Organisatie |

Accolade Zorg

Accolade Zorg is een instelling voor wonen, zorg en welzijn voor ouderen en volwassenen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en heeft een herkenbare christelijke identiteit. Het aanbod varieert van verpleging, verzorging en thuiszorg tot verhuur van appartementen voor senioren, services en gemaksdiensten. Ook wordt zorg verleend op specifieke aandachtsgebieden, waaronder Eerstelijnsverblijf en bij langdurig bewustzijn stoornis (LBS). De activiteiten worden verricht in en rond een zestal locaties in Assen, Amersfoort, Bodegraven, Bilthoven, Bosch en Duin en Zeist. Bij Accolade Zorg zijn ruim 900 professionals en 450 vrijwilligers werkzaam; de omzet bedraagt circa € 35 miljoen.

Zorg – De naam Accolade staat voor omarming en verbinding; met die woorden drukt de organisatie uit dat ze liefdevol om bewoners en hun familie willen staan. Daarom wordt ingezet op liefdevolle persoonsgerichte zorg. Zij laat zich daarbij inspireren door de Bijbel. Van daaruit geven medewerkers liefdevolle zorg en aandacht aan mensen die dat nodig hebben. Dat wordt zichtbaar in het respect voor mensen, bijzondere aandacht voor het eigen levensverhaal, de persoonlijke levenssfeer, geestelijk welbevinden en in de betrokkenheid van medewerkers die werken vanuit die christelijke overtuiging. Zorgvragers die zich bij Accolade thuis voelen, zijn van harte welkom onafhankelijk van hun geloofsopvatting of levensovertuiging.

Koers ­– De wereld van en rond zorg is sterk in beweging. Accolade Zorg richt haar aandacht daarom op onderscheidende kwaliteit van de dagelijkse zorg én op de voorbereidende stappen om die zorg blijvend en passend aan de actuele zorgvraag te kunnen bieden. In de afgelopen periode is o.a. sterk geïnvesteerd in nieuw vastgoed, de interne organisatie en in een betrouwbare en eigentijdse ICT infrastructuur met een bijbehorend applicatielandschap, mede gericht op verdere digitalisering. De ingezette beweging naar een regieorganisatie wordt in de komende beleidsperiode (2020-2022) doorgezet met verscherpte accenten.

Inhoudelijk wordt ingezet op een breed zorg- en dienstenpakket met ambitie op specifieke aandachtgebieden als NAH en LBS. Naar buiten toe is het streven onderscheidende christelijke zorg te realiseren en met een brede maatschappelijke inbedding. Samenwerking met gemeenten, ketenpartners, kerken en opleidingsinstituten wordt daartoe verder uitgebouwd en versterkt. In termen van organisatie en sturing wordt het zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers speerpunt. Het bieden van goede zorg en het zijn van een aantrekkelijke werkgever krijgt nader vorm in het toepassen van de principes van de lerende organisatie. Randvoorwaardelijk zijn reële bedrijfseconomische ratio’s vastgesteld, die het realiseren van de ambities mogelijk maken en de huidige gezonde financiële situatie meerjarig borgen.

Klik hier voor meer informatie: Toezichtvisie RvT Accolade Zorg, Jaarverslag 2018 Accolade.

Zie voor meer informatie over de organisatie ook de LinkedIn-pagina van Accolade Zorg: https://www.linkedin.com/company/accolade-zorggroep/ 

Functie | Twee leden Raad van Toezicht

Raad van Toezicht – De RvT ziet toe dat de Bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Naast de werkgeversrol naar de bestuurder toe, vervult zij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Governancecode Zorg en heeft de Raad recentelijk verwoord in een moderne toezichtvisie.

De RvT heeft momenteel vijf leden en wordt uitgebreid met een zesde. De regulier vertrekkende voorzitter wordt intern opgevolgd. In lijn met moderne opvattingen over good governance kiest de RvT voor een onafhankelijke voorzittersrol, waardoor de RvT op zoek is nar twee leden, die ook plaats zullen nemen in de commissie financiën en vastgoed (financiële portefeuille) respectievelijk de commissie kwaliteit en veiligheid.

Bestuur en toezicht – In verband met regulier aftreden is de RvT in de afgelopen drie jaar geleden nagenoeg opnieuw bemenst. Met de komst van een nieuwe bestuurder is een nieuwe gemeenschappelijke basis gelegd onder de koers van de organisatie. Bovenal heeft het vertrouwen en openheid gegenereerd in de onderlinge relatie en in het gezamenlijk denken en spreken over de toekomst. Nadrukkelijk willen beide hierop verder bouwen en de dialoog verdiepen in de scherpte die voorliggende en uitdagende beleidsdossiers vragen, zoals o.a. personeelsformatie, kwaliteitskaders, digitalisering in de zorg en ontwikkeling van het zorgvastgoed. Bestuurder en Raad willen hun samenwerking voortzetten met een evenwichtige balans op inhoud en toon; vanuit vertrouwen, belangstellend, in een open dialoog over wat nodig en wat kansrijk is, met ruimte voor elkaars positie en rol.

Modern toezicht – Naast bovenstaande maken de bewegingen in de sector, markt en regio’s de taak van bestuurder en toezichthouders complexer. Steeds meer gaat het ook en vooral om het realiseren van de maatschappelijke ambitie en doelstellingen. Dat betekent een intensievere relatie met stakeholders, intern en extern. Ook op het gebied van kwaliteit en veiligheid is een verschuiving zichtbaar, naar andere vormen van verantwoording van kwaliteit, met meer aandacht voor de leefwereld van de cliënt. Dialoog en openheid worden ook daarbij als essentiële pijlers benoemd, zowel in de werkorganisatie als in de relatie bestuur en toezicht.

Maatschappelijk betrokken, deskundig, overzicht, dialooggericht, pc-identiteit, belangstellend, ontwikkelgericht, teamspeler, evenwichtig, omgevingssensitief, explorerend

Profiel

Aan de leden van de Raad worden verschillende functie-eisen gesteld: algemene en per portefeuille specifieke kwalificaties. Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke verbinding met de identiteit en kernwaarden van Accolade Zorg.

Algemene profieleisen:

 • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen;
 • Evenwichtig in het geven van de benodigde handelingsruimte aan de bestuurder en het stellen van de juiste vragen; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een juiste mix van verdieping;
 • Werkervaring en/of aantoonbare affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en doelen van Accolade Zorg;
 • Van toezichthouders wordt verwacht dat zij meelevend lid zijn van een kerk of geloofsgemeenschap die de Bijbel als fundament aanvaard. Gezien de huidige samenstelling van de RvT en om recht te doen aan de ontstaansgeschiedenis van Accolade Zorg worden leden uit de Gereformeerde Kerken (GVK, NGK en CGK) nadrukkelijk uitgenodigd te reageren op de vacatures;
 • Een realistische kijk op dit type uitvoeringsorganisatie: zicht op het management van professionele zorgorganisaties en oog voor de relatie tussen management en zorgprofessie, en een scherpe blik op de spanning tussen afnemende budgetten en verantwoorde zorg voor kwaliteit van leven van zorgvragers;
 • Een onafhankelijke denker die kan reflecteren op eigen functioneren en bereid is eigen gedrag en functioneren te evalueren; onderschrijft expliciet de Governancecode Zorg en de toezichtvisie van Accolade Zorg;
 • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken, en vanuit karakter en ervaring om kunnen gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie;
 • Eventuele (neven)functie(s) zijn niet conflicterend met de positie en doelstelling van Accolade Zorg;

Specifieke profieleisen portefeuille kwaliteit en veiligheid:

 • Aantoonbare kennis en ervaring in de zorg, bij voorkeur in de langdurige zorg of met een medische achtergrond;
 • Kennis van de sector, het stelsel en de markt in en rondom ouderenzorg en het sociaal domein;
 • Kennis van en visie op de ontwikkelingen in de langdurige zorg inclusief extramurale zorg;
 • Inzicht in de werking van een zorguitvoeringsorganisatie, met begrip van de diverse beroepsgroepen, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars en vrijwilligers;
 • Op basis van relatief beperkte informatie zich een oordeel kunnen vormen over de kwaliteit van zorg en op basis hiervan kunnen adviseren over eventuele verbeteringen of wijzigingen;
 • Organisatiesensitief; bij zorginhoudelijke of beleidsmatige dossiers de condities en impact kunnen duiden en van betekenis voorzien op cliënten, zorgkwaliteit en medewerkers & organisatie.
 • Inzicht in de aard, de aansturing en de borging van de dagelijkse kwaliteit van zorgverlening en het continu verbeteren daarvan, met name in de vraagstukken rond voldoende gekwalificeerde formatie;
 • Kennis van de relevante regelgeving voor zover deze betrekking heeft op zorgconcepten;
 • Kennis van de inhoud en impact van Kwaliteitskaders en de verantwoording betreffende kwaliteit (HKZ, inspectie, audits, cliënttevredenheid).

Specifieke profieleisen portefeuille financiën:

 • Financieel deskundig door opleiding en ervaring, bij voorkeur breed ontwikkeld op bedrijfsvoering, gewend te werken met begrotingssystematiek, periodieke verantwoording; ervaring met risicobeheersings- en monitoringssystemen en forecasting;
 • Inhoudelijk bekend met de financiering van de gezondheidszorg, zowel kosten als opbrengstgericht (Wlz, WMO, Zvw), en in staat ontwikkelingen te vertalen in mogelijke doorwerking op de organisatie;
 • Leest en doorziet financiële gegevens meerdimensionaal: ziet wat het is, herkent de betekenis, doorziet causaliteit, mogelijkheden en risico’s en beziet scherp de implicaties voor de dagelijkse operatie en sturing; is in staat om bedrijfsvoering op hoger abstractieniveau te duiden in termen van sturing en systeemaspecten; vraagt door naar kritische factoren in onderliggende processen en/of relevante omgevingsvariabelen;
 • Toont naast cijfers en output interesse in het verhaal en de impact op de kwaliteit van leven van zorgvragers;
 • Academisch opleiding- en denkniveau op financieel gebied.
Aanbod

De RvT-leden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden, die marktconform is en past binnen de normen van de NVTZ en in lijn met de Governancecode Zorg.

Procedure

De procedure is gericht op afronding voor eind januari 2020 met benoeming in de daaropvolgende eerstvolgende RvT vergadering. De eerste oriënterende gesprekken bij K+V vinden plaats begin januari. Later in januari zijn de gesprekken gepland met de selectiecommissies van de Raad van Toezicht in Bosch en Duin. Deze data zijn nog niet bekend. Benoembare kandidaten hebben in de weken daarna een adviesgesprek met de Bestuurder en met vertegenwoordigers van de OR en CCR.

Geïnteresseerd

Ben jij geïnteresseerd in en gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag zo spoedig mogelijk jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Chris Boven, associé, 06-1074 3267.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Twee leden Raad van Toezicht
Toezichthoudend

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.