Twee leden Raad van Toezicht - PC (V)SO Kampen

Nieuwsgierig, onderzoekend en betrokken
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

PC V(SO) Kampen

Kansrijk onderwijs voor ieder kind!

De Stichting Protestants Christelijk Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Kampen en omstreken verzorgt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 20 jaar. Onder de verantwoordelijkheid van deze stichting vallen de scholen Prisma, voor gespecialiseerd primair onderwijs en de Spanker, voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs.

Wij zijn een instelling voor gespecialiseerd onderwijs die kinderen op weg helpt om zo goed mogelijk hun plek in de samenleving te verkrijgen en ook te kunnen deelnemen aan die samenleving. Dat doen wij vanuit onze Christelijke waarden en identiteit. Omdat we onderkennen dat niet iedereen in een omgeving leeft waarin talenten worden onderkend en ruimte is voor kansen, gaan wij voor: Talent en kansoptimalisatie.

We benaderen de ontwikkeling van het kind vanuit een breed spectrum; didactisch, cognitief, pedagogisch, sociaal en zelfredzaamheid met oog voor zorg en welzijn; Vanuit het belang van het kind dragen we er zorg voor dat ouders/verzorgers zich actief betrokken voelen bij de ontwikkeling van het kind waardoor er ruimte ontstaat voor groei. Medewerkers krijgen volop ruimte voor kans en talentoptimalisatie in de meest brede zin. We doen dit samenwerkend vanuit integraliteit en partnerschap, waarbij kennis delen en expertise versterken centraal staat. We handelen vanuit verbinding met Zorg, Welzijn en Onderwijs.

Functie

Twee leden Raad van Toezicht

Stichting PC (V)SO Kampen heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De RvT ziet toe dat de Bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van onderwijs. De RvT is graag dichtbij en heeft een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. Zij is de kritische vriend die iedereen graag om zich heen heeft. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Governancecode.

Bestuur en toezicht

We zijn bij voorkeur in dialoog, handelen proactief en rolvast, zijn op professionele wijze betrokken en op gepaste afstand. De diverse kennis en ervaring van de leden wordt gebruikt om enerzijds te bevragen en om nieuwsgierig te zijn in het kader van het toezicht en om anderzijds invulling te geven aan de rol van adviseur en sparringpartner. We zijn een reflectief en lerend team. Ons toezicht is gebaseerd op openheid en vertrouwen.

De relatie tussen bestuurder en toezichthouders wordt ervaren als professioneel betrokken. Er heerst een open en ontspannen sfeer tussen RvT en bestuurder. Een sfeer waarin je elkaar goed kan bevragen, zonder daarbij de rolverdeling te vergeten.

Ontwikkelingen en doelstellingen

Het nieuwe strategische plan is ambitieus én realistisch. Er is een nadrukkelijke externe rol voor de regio Kampen als experts in het inclusieve onderwijs. Daarin gaat aandacht en inspanning naar de expertrol van de scholen en de medewerkers naar buiten toe, in de voorschoolse opvang, in het reguliere onderwijs. Hoe eerder betrokken, hoe beter. Dat vraagt een hele gedegen basis van de stichting en de scholen, organisatorisch en financieel. Dus het huis op orde (bijvoorbeeld ook letterlijk met aankomende nieuwbouw voor de Spanker). Dat vergt topmedewerkers die graag verbonden zijn. En dat vraagt een sterke, goede en prettige samenwerking met alle partners in de regio.

Het ondersteunen van deze ontwikkelingen vraagt een RvT die lef durft te tonen en altijd de kritische vraag stelt. Een RvT die ruimte geeft en betrokken is. Volgt en stimuleert. Onderling uitstekend samenwerkt en een echte sparringpartner is voor de bestuurder. Een RvT die zelf aan professionalisering werkt en daarin investeert.

De RvT neemt afscheid van twee leden waarvan de termijn verloopt. Als opvolgers zijn wij op zoek naar leden met een achtergrond in bestuur met vooral een integrale bril. Bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen, kwaliteitsdenken, financiën. Geen specialist, maar uitstekende generalisten en wel generalisten met een hart voor de doelgroep en een duidelijke verbinding met de doelgroep en de regio. Een van de nieuwe leden wordt straks voorgedragen door de GMR.

Communicatief Nieuwsgierig Toegankelijk Onderzoekend Professioneel Teamspeler Rolvast Betrokken

 

 

Profiel

Nieuwsgierig, onderzoekend en betrokken

Nieuwsgierig en betrokken

Van nature ben je geïnteresseerd in de ander. Medewerkers, leerlingen, jouw omgeving, de mensen om je heen, binnen en buiten de organisatie. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent voor de ander. Niemand is het zelfde en iedereen heeft talent en recht op kansoptimalisatie. Vanuit verbinding bespreek je de diverse standpunten. Je kijkt altijd verder dan de dag van vandaag en hebt oog voor het korte, maar zeker het langetermijnperspectief.

Onderzoekend

Als toezichthouder kies je er bewust voor om onderdeel te zijn van deze RvT. Door vragen te stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Onderzoekend haal je de feiten samen boven tafel. Daarbij scan je de omgeving en verzamel je relevante informatie om deze vervolgens te analyseren. Je vraagt naar samenhang, waarom, hoe en wat gaan we doen. Je helpt bij de concentratie op hoofdzaken en goed onderbouwde conclusies en besluitvorming. Dat versneld het handelen zonder de integraliteit uit het oog te verliezen.

We zoeken toezichthouders met besturings- en governance ervaring, met een mooie wijsheid. Je brengt ervaring en kennis van bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen, kwaliteitsdenken en financiën. Je bent geen specialist, maar een uitstekende generalist misschien wel een ondernemer. Een generalist met hart voor de doelgroep en een duidelijke verbinding met de doelgroep en de regio. Je onderschrijft de doelstellingen en de grondslag van protestants christelijk onderwijs.

Aanbod

Een mooie rol met een sterke maatschappelijke relevantie

Wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol met een echte maatschappelijke impact? Dan nodigt de RvT van PC (V)SO Kampen jou uit te reageren. Er wordt gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde in het team. Daarmee kan de RvT samen met het bestuur krachtig en vernieuwend sturen.

De RvT kent een vaste vergoeding van € 3.000,- per jaar en een persoonlijk opleidingsbudget dat het ene jaar individueel wordt gebruikt en het andere jaar als groep wordt ingezet.

Procedure

Eerst onbevangen ontmoeten en dan door

Het wervingstraject zal bestaan uit twee onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de RvT, de GMR en het bestuur zult ontmoeten.

We starten met korte ontmoetingen op maandag 22 mei namiddag/avond. Hierin maak je in twee korte gesprekken, in kleine commissies kennis met de organisatie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jou als persoon. Is er een goede eerste ontmoeting dan volgt een langere 2e ontmoeting op dinsdag 30 mei namiddag/avond. Hierin ga je in gesprek met de leden van de RvT en de voorzitter van de GMR en is er ruimte voor meer aandacht, diepgang en inhoud met je toekomstige collega’s.

Het streven is om in juni tot een benoeming te komen. Een van de benoembare kandidaten zal dan op voordracht van de GMR worden benoemd.

Geïnteresseerd

Wil je graag een bijdrage leveren aan PC (V)SO Kampen?

Herken jij jezelf in de functie en ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 15 mei 2023 door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Johannes Arets (06-1026 0480) die graag voor je klaar staat in deze procedure.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen.

 

 

 

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.