Innemende visionair, ontwikkelingsgericht en solidair

Heerlen
Organisatie |

INNOVO Onderwijs Op Maat

INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 40 scholen voor basisonderwijs, sbo en (v)so in Zuid- en Midden-Limburg. Ruim 9.000 leerlingen bezoeken onze scholen. Wij hebben 1.100 medewerkers in dienst die voortbouwen op een onderwijstraditie van ruim 100 jaar goed onderwijs met een duidelijke visie. INNOVO staat voor gelijke kansen voor alle kinderen binnen de organisatie, waarbij aandacht is voor de specifieke sociale kenmerken van een deel van het verzorgingsgebied van de scholen. Er heerst een veilige en een open cultuur, waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Onze missie = inspireren om te leren

Onze missie luidt: `inspireren om te leren` en vloeit voort uit onze diepgewortelde overtuiging, dat iedereen het liefst zelf aan de slag wil met zijn eigen ontwikkeling. Het gaat dan om van ‘moeten leren’ naar ‘willen leren’, om open staan voor nieuwe dingen en het koesteren van nieuwsgierigheid, maar ook over steeds zelf blijven nadenken en veel werkplezier.
Onderwijs op maat en persoonlijk leren lukt het beste in een omgeving met veel eigen ruimte en daarbij passende ondersteuning.

Wie het weet, mag het zeggen

Onze missie, onderwijsvisie en besturingsfilosofie is gebaseerd op vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Wij creëren met elkaar een omgeving waarin eigenaarschap wordt gevoeld en zichtbaar is in gedrag. Iedere leerling en medewerker kan binnen INNOVO zichzelf zijn en zich verbonden voelen met anderen. Binnen (en ook buiten) helder gestelde kaders is er alle ruimte om eigenaarschap te laten groeien. Wij leren graag samen met elkaar en van elkaar.

De opdracht

INNOVO staat de komende tijd voor zowel interne als externe uitdagingen. Intern staan centraal:
– het welbevinden en de vitaliteit van medewerkers;
– onderwijsontwikkeling;
– het dreigend personeelstekort;
– de schoolunieke opgave.

Extern zijn het vooral de maatschappelijke en regionale ontwikkelingen die de aandacht vragen. Zoals bevordering van kansengelijkheid en het bieden van passend onderwijs aan elk kind in combinatie met de veranderende leerlingenpopulatie in de regio. Externe samenwerking blijft ook hoog op de agenda staan net als het steeds kunnen meebewegen met het wisselend beleid vanuit de landelijke politiek en ontwikkelen van toekomstbestendig onderwijs op maat.

Functie | Voorzitter College van Bestuur

INNOVO heeft een tweehoofdig collegiaal bestuur, waarin beide bestuurders gezamenlijk integraal verantwoordelijk zijn voor het geheel en beiden over een zelfstandige bevoegdheid beschikken. Er is sprake van een verdeling van aandachtsgebieden op basis van ervaring, expertise en persoonlijke affiniteit. De leden van het College van Bestuur opereren als collegiaal bestuur en hebben tegelijkertijd een autonoom profiel. Zij zijn aanvullend op elkaar, zichtbaar voor de organisatie en hebben een voorbeeldfunctie, zodat de medewerkers zien en ervaren hoe essentieel goede samenwerking is. De leden van het College van Bestuur benaderen problematieken vanuit verschillende perspectieven en dagen elkaar uit. Zij gaan consequenties, ook voor zichzelf, niet uit de weg. Ieder lid geeft leiding aan omstreeks 16 directeuren. De voorzitter is eerste verantwoordelijke om te zorgen dat de bestuurlijke lijnen richting toezicht en medezeggenschap goed blijven functioneren en een primus inter pares die goed aanvoelt wanneer het nodig is om een stap naar voren te doen, maar die ook een collegiale stap opzij en naar achter kan zetten.

Het College van Bestuur motiveert directeuren en medewerkers om professioneel te handelen en de kernwaarden van INNOVO actief uit te dragen. Daarnaast stelt het College van Bestuur duidelijke doelen op stichtingsniveau, maakt hierover afspraken en stuurt hierbij op samenwerken en resultaat. Daarbij is het College van Bestuur op de hoogte van wat er binnen de scholen van de stichting speelt, luistert goed  naar directeuren en medewerkers en werkt actief aan verbinding met en tussen hen. Uiteraard is een goede samenwerking binnen het College van Bestuur onderling, met de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad essentieel. Extern stemt het College van Bestuur de organisatiedoelen van INNOVO af met partners in de regio en netwerken. Door zicht te hebben hoe het veld om INNOVO zich beweegt en maximale toegevoegde waarde te willen bereiken voor het geheel. Het legt de focus daarbij op versterking van het primaire proces en beperkt bureaucratische structuren tot een minimum.

Sensitief Nabij Toegankelijk Energiek Vasthoudend Charismatisch Transparant Betrokken Reflectief

Profiel | Innemende visionair, ontwikkelingsgericht en solidair

Innemende visionair

Je bent een Rijnlands leider en mensen doen graag met je mee. Je brengt en haalt nieuwe gezichtspunten binnen en creëert mogelijkheden. Je zet de ander aan het denken en aan het werk. Je brengt daarbij scherpte door duidelijk te communiceren welke stappen worden genomen. Je bent alert op het leggen van verbindingen en stimuleert daarbij de dialoog. Samenwerken is de essentie van INNOVO. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Je bent je bewust van je rol in de organisatie, de keten en in de samenwerking met de verschillende (keten)partners. Vol trots deel je de onderwijskundige visie en de daarbij behorende keuzes van INNOVO. Deze draag je krachtig uit, intern en extern.

Ontwikkelingsgericht

Bij jou staat ontwikkeling voorop. Van het kind, van de organisatie, maar ook van jezelf. Je ontwikkelt en groeit zelf en zorgt dat anderen groeien. Daarbij is innovatie belangrijk. Anders durven kijken en goede ideeën omarmen. Je bezit implementatiekracht om het vervolgens ook echt te laten gebeuren. Wat je zegt dat je doet, doe je ook en goed. In het juiste tempo, zodat het kind en het onderwijs er beter van wordt. Dit sluit aan bij de missie van INNOVO: ‘inspireren om te leren’. Dat betekent dat INNOVO op zoek is naar een bestuurder die (persoonlijke) groei, innovatie en ‘samen ontwikkelen’ terug wil vinden in haar/zijn werk.

Solidair

Als voorzitter sta je naast, voor en achter de mensen. Je kan over je eigen schaduw heen stappen ten dienste van de ander, het belang van het kind en goed onderwijs. Je bent een bestuurder die nabijheid en toegankelijkheid belangrijk vindt. Je komt graag op voor de ander, toont oprechte interesse en geeft gehoor aan zorgen en ideeën. Altijd nieuwsgierig naar wat iemand drijft en te zeggen heeft. Daarbij kijk je eerst naar wat nodig is en goed is om te doen om dit vervolgens samen te gaan realiseren, ook financieel. Je wilt aanhaken op de lange geschiedenis en het DNA van INNOVO en de regio Zuid-Limburg, deze graag leren kennen en onderzoeken. Solidariteit en ruimte bieden aan betekenisvolle verschillen is in ieder geval een belangrijk onderdeel hiervan.

Wat breng je mee?

Een collegiale manier van werken, authentiek, verbindend en met visie. Je gelooft in groei voor iedereen, het kind, collega’s en jouw stakeholders. Ondertussen sta je zelf ook open voor nieuwe uitdagingen. Je kunt bogen op een ervaring als prettige leidinggevende in het hart van onderwijs, jeugdzorg of sociaal domein. Jouw passie voor kind en jeugd zijn duidelijk zichtbaar, je bezit aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en hebt een academisch werk- en denkniveau.  In ieder geval durf en wil jij de eindverantwoordelijkheid dragen.

Aanbod | maatschappelijke impactvolle positie

Wil jij onderdeel uitmaken van deze mooie stichting met hoge ambities en gedreven door onderwijsontwikkeling? Dan is dit een unieke kans om gecommitteerd sturing te geven en het verschil te maken voor onderwijs in de regio van INNOVO. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Inschaling vindt plaats volgens een passende schaal in de cao bestuurders po.

Procedure | met zorg, flexibel en bijzonder

De functie is ontstaan wegens pensionering van de huidige voorzitter College van Bestuur per 1 augustus 2022. K+V voert de begeleiding van de werving- en selectieprocedure uit. K+V gaat voor duurzame matches en gelooft dat draagvlak en commitment over en weer daarbij essentieel is. De samenwerking met organisatie, bestuur en toezicht staat centraal. Daarom is de procedure gericht op brede ontmoetingen en ruimte voor een verdiepende kennismaking met de collega bestuurder.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie leert kennen.

Speeddates op 7 maart:
We starten met korte ontmoetingen waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse collega’s van de organisatie en zij vooral kennismaken met jouw persoonlijkheid.

Slow op 10 maart:
In de tweede ronde vinden de ontmoetingen plaats waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Show op 17 maart:
In de laatste ronde is er ruimte voor een presentatie waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij bestuurt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan en tussen de Slow en Show kan een verdiepend gesprek met de collega bestuurder plaatsvinden. Indiensttreding per 1 augustus 2022 is wenselijk. Daarom is het streven de procedure voor 1 april af te ronden met zorg, zorgvuldigheid en veiligheid voor iedereen. We stellen onze procedure flexibel op, live waar het moet en digitaal waar het kan, inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Geïnteresseerd | Wil jij bevlogen samenwerken en richting geven?

Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 1 maart tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (speeddates) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

Voorzitter College van Bestuur
Vast
Fulltime

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.