K+V werving selectie interim management

Koersvaste leider en een inspirerende regisseur

Groningen
Organisatie |

Onderwijsgroep Noord

In Noord-Nederland krijgen 13.000 talentvolle jongeren onderwijs van 1.400 medewerkers op 23 unieke scholen. Zij maken deel van drie moderne onderwijsinstellingen: Terra, Dollard College en rsg de Borgen, die worden ondersteund op de school zelf en door de gemeenschappelijke ondersteunende dienst.

Deze drie onderwijsstichtingen hebben elkaar opgezocht en gevonden vanuit de overtuiging dat de kracht en ontwikkeling van elk van deze scholen gebaat is bij een stevige samenwerking op gemeenschappelijke thema’s en uitdagingen. Zowel op het gebied van (administratief-technische) ondersteuning als met betrekking tot de kwaliteit en nabijheid van het onderwijs. Het voornemen is om deze samenwerking binnenkort vorm te geven in een holding.

Leraren op deze scholen stimuleren de leerlingen en studenten om te ontdekken wie ze zijn. Samen ontdekken zij welke ontwikkeling nodig is om de leerling optimaal voor te bereiden op een rol in de maatschappij van morgen, die past bij hun dromen en ambities. Respectvol samenwerken wordt daarbij als een essentiële vaardigheid gezien. Leraren zelf worden aangemoedigd hun vak continu te vernieuwen en af te stemmen op onze complexe en dynamische samenleving. En bij leidinggevenden en ondersteuners ligt de opgave om hierbij optimaal dienstverlenend te zijn.

Er zijn stevige maatschappelijke uitdagingen, zoals de demografische krimp, een veranderende arbeidsmarkt, lerarentekort, verdergaande digitalisering, leven-lang-leren en een transitie naar een duurzame en groene economie. Dit maakt dat binnen Onderwijsgroep Noord (OGN) de komende jaren meer focus zal komen te liggen op onderwijsvernieuwing, professionalisering en intensieve samenwerking met relevante maatschappelijke partners in het algemeen en Noordelijke onderwijs- en kennisinstellingen in het bijzonder.

Onderwijsgroep Noord heeft daarom een koers vastgesteld in de richting van een eigentijdse en toekomstgerichte manier van -horizontaal- organiseren, waarbij route en tempo mogen variëren. Kleinschalig én lokaal waar het mogelijk is én gemeenschappelijk versterkend waar het noodzakelijk en gewenst is. De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd in een -bij de koers passende- structuur en cultuur en zich verder ontwikkelt in een nieuwe fase, die aansluit bij een sterk veranderende maatschappij.

Onderdeel van de koers van OGN is het steeds meer sturen op (kern)waarden en vertrouwen bij het realiseren van resultaat én ontwikkeling in plaats van sturen op regels en controle. Noodzakelijke centrale regie en organisatie moet in lijn liggen met en aansluiten bij deze ambitie.

Naast kwaliteit, veiligheid, betrokkenheid en resultaatgerichtheid zijn belangrijke kernwaarden:

 • Bewust persoonlijk; bevorderen van de menselijke maat, goed contact en respectvolle verbinding tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, ondersteuners en betrokken partners in de samenleving.
 • Gemeenschappelijk versterkend; voor de ontwikkeling van een unieke persoonlijkheid en het bereiken van een optimaal resultaat hebben mensen elkaar nodig. OGN verstevigt persoonlijkheid, maar stimuleert tevens het vermogen tot actieve samenwerking, zowel binnen de organisatie als met partners in de samenleving.

Onderwijsgroep Noord heeft al vele stappen in de goede richting afgelegd, maar het is nooit af………De ingeslagen koers deugt, maar het is tijd voor het herijken van de route en het vaststellen van nieuwe mijlpalen.

Bezoek de website(s):
Onderwijsgroep Noord
Terra
rsg de Borgen
Dollard College

Functie | Voorzitter College van Bestuur

Om alle ambities te realiseren ligt er een prachtige uitdaging voor alle medewerkers binnen Onderwijsgroep Noord en onze maatschappelijke partners. Van de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur wordt bij uitstek gevraagd om hierin richtinggevend, inspirerend en verbindend op te treden en de voortgang te bewaken.

Hij/zij is zichtbaar in de organisatie en stuurt doeltreffend op zowel het behalen van de mijlpalen in het organiseren als op de successen die leraren en leerlingen/studenten op onderwijsvestingen behalen. Geeft enerzijds richting, ruimte en ruggensteun en reflecteert ook op houding, gedrag en resultaat. Laat de medewerkers schitteren met successen waar het kan en toont zich boegbeeld waar het moet.

De voorzitter heeft een bijzondere rol in het verstevigen van de identiteit, de diversiteit en verantwoordelijkheid van en op de lokale vestigingen en tevens in het bevorderen van de noodzakelijke samenwerking op gemeenschappelijke bovenlokale thema’s en voorzieningen. Zowel binnen Onderwijsgroep Noord als met andere onderwijsinstellingen en relevante partners bij andere maatschappelijke sectoren.

Daartoe stimuleert de voorzitter het aanvaarden van eigenaarschap. Eigenaarschap van eigen onderdeel en vak(gebied) en ook van gemeenschappelijke voorzieningen binnen én buiten de eigen stichtingen.

De voorzitter CvB vormt een succesvol team met het lid CvB op basis van een gemeenschappelijke visie, aanvullende competenties en wederzijdse steun en feedback. Beide bestuursleden verdelen op basis van competenties de strategische portefeuilles.

Communiceren Samenwerken Realiseren Besluitvaardig  Nieuwsgierig Strateeg Loslaten Vasthouden Regie Inspirerend Ondernemend

Profiel | Een koersvaste leider en een inspirerende regisseur

Een koersvaste leider

 • Heeft en creëert samen met het team een samenhangende visie op de ontwikkeling van het onderwijs en het organiseren daarvan binnen de context van een samenleving met een toenemende complexiteit, dynamiek en onzekerheid. Weet en vraagt wat er in de context van de organisatie speelt en kan dit vertalen naar de gevolgen voor de organisatie.
 • Is daarmee in staat deze visie -binnen de kaders van de vastgestelde koers- concreet om te zetten in een realistische route met heldere mijlpalen en is doeltreffend om deze ook daadwerkelijk te behalen. Draagt vanuit deze visie ook bij aan de vorm en inhoud van het toekomstig onderwijs in Noord-Nederland.
 • Is communicatief sterk en heeft een waarderende en onderzoekende houding, is open in het contact en nodigt uit tot gesprek. Nieuwsgierigheid, luisteren en invoelend vermogen zijn natuurlijke eigenschappen van zijn/haar leiderschap. Het uitdragen van de koers, route en de te behalen mijlpalen/resultaten getuigt van eenvoud, duidelijkheid en inspireert.
 • Is toegankelijk en aanspreekbaar op eigen gedrag en functioneren en leeft de uitgedragen (kern) waarden zelf zichtbaar voor.

Een inspirerende regisseur

 • Kan loslaten waar het kan en vastpakken waar het moet. Schept een veilige werkomgeving waar fouten en tegenslagen niet onmiddellijk worden ‘afgerekend’, maar gebruikt worden om te leren en verbeteren. Organiseert rust en ontspanning, maar ook alertheid en urgentie als dat noodzakelijk is.
 • Is scherp op het herkennen van kansen en risico’s en stimuleert die scherpte ook bij de medewerkers. Weet bij een crisis zijn/haar leiderschap daarop aan te passen en doeltreffend met media en publiciteit om te gaan. Is stressbestendig, toont lef en heeft gevoel voor humor.
 • Weet zich als bestuurder te verhouden tot een Raad van Toezicht, die meer ‘horizontaal’ toezicht nastreeft.
 • De nieuwe voorzitter heeft bestuurlijke ervaring, bezit een academisch werk- en denkniveau en is conceptueel sterk. Hij/zij is gemotiveerd en voldoende geëquipeerd om op strategisch niveau in het onderwijs te gaan werken. Kennis van en ervaring met het onderwijs kan helpen deze boeiende functie inhoud te geven maar is geen voorwaarde voor een koersvaste leider en inspirerende regisseur.
Aanbod

Een uitdagende functie met een boeiende opdracht in een prachtige Noordelijke werkomgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend binnen de kaders van de WNT.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie en directie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen:

 • Speed op dinsdag 17 september waarin je langs twee tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
 • Slow op dinsdag 24 september waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
 • Show op vrijdag 4 oktober waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk maandag 2 september door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Martine van der Velpen, partner (06-5060 3351) of Johannes Arets, directeur (06-1026 0480) die deze procedure begeleiden.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Voorzitter College van Bestuur
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.