Leider

MAASTRICHT
Organisatie |

Stichting MosaLira primair onderwijs

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary) in Maastricht. MosaLira heeft 5.200 leerlingen, 600 medewerkers en een jaarlijkse exploitatie van € 40 mln. MosaLira biedt een veilige, uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. Elke school vult dit op eigen wijze in, passend bij de leerlingen en de schoolomgeving. De hoofddoelstelling van MosaLira is het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. Het onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Iedereen binnen MosaLira heeft de opdracht uit elk kind te halen wat erin zit en alle kinderen optimale startkansen te geven in de maatschappij van de toekomst.

De schooldirectie is integraal verantwoordelijk voor de school (scholen) en wordt daarin ondersteund door het bestuurskantoor. In de 8 jaar dat MosaLira in deze vorm opereert, is er veel gerealiseerd in de bedrijfsvoering en organisatie. De komende jaren staan in het teken van significante verandering van onderwijs en professionalisering. In deze transitie van MosaLira worden nu grote stappen gezet. Het College van Bestuur (CVB) bestaat uit twee personen en is gezamenlijk bestuurlijk verantwoordelijk voor de stichting.

KV_Opdrachten_Mosalira
Functie | Voorzitter College van Bestuur

Het CvB geeft direct leiding aan de schooldirecties en de directeur bedrijfsvoering. De functie van de voorzitter is gericht op het strategisch positioneren en uitbouwen van MosaLira als de onderwijspartner voor het primair onderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en het speciaal basisonderwijs in Maastricht. De partner voor kinderen, ouders, gemeente, jeugdzorg en andere onderwijsinstellingen. Een sterke maatschappelijke speler, midden in het werkveld en een trotse werkgever met trotse medewerkers.

De opdracht:

 • Ontwikkelen en realiseren van toekomstbestendige strategische beleids- en organisatiedoelen.
 • Vormgeven van de verdere ontwikkeling van de transitie naar een professionele onderwijsorganisatie.
 • Richting geven aan de uitvoering van het strategisch beleid, door vertaald naar de verschillende beleidsterreinen onderwijs, financiën, personeelsbeleid en facilitair beheer.
 • Leidinggeven aan de organisatie zodat die efficiënt en effectief functioneert en voldoet aan alle externe eisen.
 • Medezeggenschap beschouwen als een belangrijke stakeholder in de ontwikkeling van beleid.
 • Opbouwen van sterke langdurige samenwerkingsverbindingen met alle externe stakeholders.
 • Zorgen dat de organisatie positief zichtbaar is bij alle betrokkenen en een vanzelfsprekende gesprekspartner is in de regio.
 • Bouwen aan een onderwijsorganisatie intern en extern waar innovatie, vooroplopen en aandacht voor verschillen bij zowel het kind als medewerkers voelbaar is en gezien wordt.

De voorzitter is samen met het lid CvB eindverantwoordelijk voor MosaLira en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De uiteindelijke portefeuilleverdeling binnen het CvB zal in overleg met de Raad van Toezicht vastgesteld worden.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

MosaLira zoekt een stevige leider, die in staat is samen met het lid CvB, de schooldirecteuren en het bestuursbureau de professionalisering en de onderwijsvernieuwing te vertalen naar de organisatie. De voorzitter is een makkelijke netwerker die de externe omgeving naar binnen haalt. De voorzitter is zowel intern als extern een betrouwbare partner, houdt van ‘tegenspel’ en is in staat te verbinden in de breedte en in de diepte. De stijl van besturen geeft ruimte aan directeuren en medewerkers en stelt heldere kaders die bewaakt worden. De voorzitter is een teamspeler die natuurlijk de samenwerking zoekt om tot top resultaten te komen.

Op basis van het profiel zijn de volgende competenties essentieel: verbinden, ondernemerschap, leiderschap, samenwerken en organisatiesensitiviteit.

De bestuurder:

 • Is een verbinder zowel extern als intern. Schakelt makkelijk van bestuur naar kind, van vandaag naar morgen, van vertellen naar luisteren. Is zichtbaar en voelbaar betrokken bij onderwijsontwikkeling van het kind en de ontwikkeling van de organisatie en haar mensen. Is open en transparant in zijn/haar handelen.
 • Is een maatschappelijk ondernemer, heeft een beeld van het onderwijs, kan dat beeld ophalen met anderen en uitdragen en realiseren. Heeft het lef om op te staan, anderen krachtiger te maken en samen te vernieuwen. Durft uit te gaan van verschillen. Brengt professioneel eigenaarschap in de organisatie. Kan als persoon mensen binden en verbinden.
 • Is een leider en geeft richting en sturing met daadkracht. Is op natuurlijke wijze het boegbeeld zonder zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Kan snel lijnen uitzetten voor de middellange termijn en lange termijn en beslissingen nemen. Delegeert makkelijk en blijft er bij betrokken. Kan uitstekend luisteren en vragen stellen. Is aanspreekbaar en spreekt aan. Doorontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams, c.q. resultaatverantwoordelijkheid en zelfregie.
 • Stimuleert medewerkers tot meedenken en -doen. Stuurt op integrale samenwerking.
 • Is organisatiesensitief en is nieuwsgierig naar de organisatie, haar medewerkers en haar omgeving. Doorziet gewoontes en werkwijzen die onderdeel zijn van organisatieculturen en weet er gebruik van te maken en te verleiden om resultaten te bereiken.

Kennis en ervaring:

 • Academisch denk- en werkniveau
 • Aantoonbare en ruime ervaring in het leiden van een professionele organisatie in een complexe en veranderende omgeving
 • Verandervaardigheden
 • Kennis van onderwijs
 • Bestuurder die zichtbaar is als mens, dichtbij staat en betrokken is
 • Aantoonbare netwerk ervaring (onderwijs, maatschappelijk, politiek)
 • Bedrijfseconomisch inzicht en een resultaatgerichte instelling
 • Ondernemerschap, lef, humor en een praktische, zakelijke instelling
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Voorzitter College van Bestuur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.