Ervaren en modern voorzitter

Arnhem
Organisatie |

Cultuur oost

Cultuur Oost is de Gelderse adviesorganisatie voor kunst en cultuur. Cultuur Oost helpt Gelderse makers en beslissers met kunst en cultuur oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken, vanuit de gedachte dat kunst en cultuur bijdragen aan een inclusieve, gezonde en gelukkige samenleving waarin ruimte is voor diversiteit en dialoog. Cultuur Oost is gericht op het realiseren van een duurzame, integrale en regionale aanpak.

Cultuur Oost is zichtbaar in de provincie, deelt kennis, werkt samen en is altijd gericht op de verdere ontwikkeling als eigentijds cultuurbedrijf. Cultuur Oost is een flexibele organisatie die inspeelt op de behoefte van de samenleving. De medewerkers zijn experts op hun werkterrein en de organisatie heeft een sterk profiel richting landelijke stakeholders. Bij Cultuur Oost werken circa 40 professionals en eindverantwoordelijke voor de organisatie is de directeur-bestuurder. Cultuur Oost heeft een Raad van Toezichtmodel en voor deze Raad van Toezicht zijn we op zoek, vanwege het einde van de termijn van de huidige voorzitter, naar een nieuwe voorzitter. Een persoon die kennis, kunde en netwerk heeft in de politiek bestuurlijke Gelderse wereld. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zorgt voor richting. We zoeken een ervaren toezichthouder: professioneel en ontspannen.

Functie | Voorzitter Raad van Toezicht

Als voorzitter van de Raad van Toezicht werk je samen in een team van maximaal vijf leden. Het lidmaatschap van de raad kent een zittingsduur van maximaal twee maal vier jaar. De raad heeft een rooster van aftreden dat zorg draagt voor een geleidelijke vervanging van leden. De raad is divers samengesteld en heeft bijvoorbeeld een ‘werkervaringsplek” ingericht voor toezichthoudend talent. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het strategisch en operationeel beleid van de organisatie en voor de aansturing van de dienstverlening van Cultuur Oost. De directeur-bestuurder is het gezicht naar buiten en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De raad is divers samengesteld en kent de volgende deskundigheden:

 • Financiële bedrijfsvoering
 • Bestuurlijke wereld van kunst, cultuur en onderwijs
 • Gemeentelijke en provinciale overheden / politiek
 • Ondernemerschap, marketing en sponsoring
 • Governance
 • Human resource management.

Alle leden van de raad moeten over alle hierboven genoemde aandachtsgebieden kunnen en willen meedenken. Wij zoeken nadrukkelijk een voorzitter die een bewezen trackrecord heeft bij overheden, beschikt over een politiek-bestuurlijk netwerk en affiniteit heeft met Gelderland. En uiteraard houdt van kunst en cultuur!

De raad kent een auditcommissie van twee leden en een remuneratiecommissie van twee leden. De voorzitter is onderdeel van de remuneratie commissie. De raad kan daarnaast voor specifieke onderwerpen tijdelijke commissies vormgeven. In het afgelopen jaar is aandacht besteed aan de leiding van Cultuur Oost, de toekomst en de strategie. De raad fungeert als actief klankbord en enthousiast sparringspartner voor de eenhoofdige directie. De raad houdt uiteraard toezicht, functioneert professioneel en is zich bewust van haar rol en toegevoegde waarde. Zij gaat open de discussie aan met de directeur-bestuurder. De raad heeft een mooie balans van betrokkenheid en zakelijkheid en wil graag sparren op zowel de zachte als harde kant van de organsiatie. Cultuur Oost werkt volgens de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie. De raad houdt jaarlijks een zelfevaluatie.

Visie Omgevingssensitief Coach Strateeg Verantwoordelijk Autonoom Verbinder Zakelijk Luisteren Ervaren leider Politiek bestuurlijk Ontspannen

Profiel

De voorzitter die we zoeken heeft Gelderse roots, affiniteit met cultuur en brengt ervaring mee in toezichthouden en kent de rol van voorzitter. Daarnaast is zij / hij afkomstig uit het publieke domein, bij voorkeur de overheid (gemeente, provincie, Rijk) en beschikt over voldoende tijd en ruimte om de rol van voorzitter te kunnen vervullen.

Binnen de raad zijn de volgende competenties van belang:

 • Gevoel voor het maatschappelijk debat en, indien nodig, het kunnen ondersteunen van de bestuurder bij haar opereren binnen het publieke krachtenveld
 • Uitdragen van de visie van Cultuur Oost en strategie en plannen kunnen toetsen aan deze visie
 • Bewust zijn van de Governance code Cultuur en sensitief voor de specifieke rollen die deze code vraagt van Raad van Toezicht en bestuurder
 • Omgaan met verschillende maten van beïnvloeding en betrokkenheid vanuit de rol en verantwoordelijkheid van toezichthouder
 • Ervaring met en plezier in het functioneren als netwerkorganisatie. Belangrijk gegeven hierbij is dat de besluitvorming van Cultuur Oost niet uitsluitend bij de eigen organisatie ligt maar eveneens bij gezamenlijke netwerkpartners
 • Constructief kritisch en verbindend in het overbruggen van verschillen.

De voorzitter die we zoeken is iemand met visie en vormt vaak een tandem met de directeur-bestuurder, is toegankelijk, verbindend en houdt van samen sparren. Uiteraard is de voorzitter diegene die de vergaderingen leidt en erop toeziet dat iedereen goed geïnformeerd is. Samen met een collega lid van de Raad van Toezicht houdt de voorzitter vanuit de remuneratiecommissie beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder en is in staat haar op een coachende wijze van feedback te voorzien. Hij of zij geeft in vergaderingen de ruimte aan de overige leden zodat ieders inbreng maximaal benut wordt. Hierbij verliest hij of zij effectiviteit en efficiency niet uit het oog. De raad vergadert minimaal zes maal per jaar in Arnhem, is professioneel en zakelijk. We zoeken iemand die midden in het maatschappelijk veld actief is en een aantal uren per maand Cultuur Oost kan en verder wil brengen!

Aanbod

Een prachtige rol in een dynamische omgeving in Gelderland. Cultuur Oost wil een organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen. En de kracht van de diversiteit van zowel medewerkers als toezichthouders graag benut. Talent als basis, drive als kracht. We hopen dat een ieder die geïnteresseerd, gemotiveerd en aantoonbaar gekwalificeerd is reageert. De honorering van deze rol is conform de voor de sector geldende beloningscode.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal of digitaal met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, twee gesprekken in Arnhem op donderdag 14 april.
De formele overdracht van de voorzittershamer is eind juni.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde rol, dan zien wij graag uiterlijk 21 maart je reactie tegemoet. Dat kan door cv en motivatiebrief te uploaden bij ‘solliciteer direct’. Inhoudelijke vragen of opmerkingen kun je bij deze reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Roel Roelfzema, partner, 06 438 73 326. Natuurlijk is Roel bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Voorzitter Raad van Toezicht
Toezicht
4 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.