Strategische ervaren toezichthouder, natuurlijke counterpart op bestuurlijk niveau

Haaglanden en Zuid-Holland
Organisatie |

Jeugdbescherming west

Jeugdbescherming west (JB west) is een vooruitstrevende en vooraanstaande Gecertificeerde Instelling (GI) in de regio Haaglanden en Zuid- Holland. Zij is in 2020 de eerste winnaar geworden van de Impact Maker Prijs, een nieuwe prijs voor de aanpak van het personeelstekort.

Jeugdbescherming west komt in beeld als er zorgen zijn over de veilige ontwikkeling van kinderen. Door samen te werken met het kind, de ouders, hun netwerk en de betrokken hulpverleners doorbreekt JB west bestaande problematische gezinspatronen. Dit doet zij altijd vanuit een gezinsgericht perspectief. JB west is een onderdeel van de veiligheidsketen en werkt samen met wijk- en jeugdteams. JB west adviseert de gemeenten over passend zorgaanbod en zorgt voor optimale ondersteuning, begeleiding, opleidingen, tijd voor reflectie en beschikbaarheid voor specialistische expertise.

Jeugdbescherming west opereert binnen een breed krachtenveld van lokale wijkteams, jeugdzorginstellingen, Raad voor de Kinderbescherming, justitie, politie, het veiligheidshuis en gemeenten. De organisatie bestaat uit twee uitvoerende stichtingen voor Haaglanden en voor Zuid-Holland en een stichting Beleid & bedrijfsvoering, waarin de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Het tweehoofdige collegiaal bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. JB west kent medezeggenschap in de vorm van een ondernemingsraad en cliëntenraad. De omzet ligt rond de 40 miljoen euro op jaarbasis en er werken ruim 450 medewerkers met vestigingen in Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Gouda en Dordrecht.

De samenwerking tussen de Raad van Toezicht , Raad van Bestuur en de OR kenmerkt zich door transparantie, reflectie en vertrouwen.

Lees meer over Jeugdbescherming west op de site:

Functie | Voorzitter Raad van Toezicht

Visie op toezicht

De gehele organisatie, inclusief de Raad van Toezicht, is gericht op blijvend kind veiligheid. Dat wordt vormgegeven door bij alles wat zij doen te werken vanuit een respectvolle houding zonder (voor) oordelen en bewust te zijn van meervoudige partijdigheid en steeds in te zetten op de relatie en de samenwerking. Dit alles vanuit kracht en hoop in plaats vanuit angst en verdediging. In de Raad van Toezicht wordt dit zichtbaar doordat de leden aandacht hebben voor een open en veilige sfeer waarin ruimte is voor leren en reflecteren, zowel voor de leden zelf als voor de Raad van Bestuur. Er wordt goed naar elkaar geluisterd, er is ruimte voor het uitwisselen van verschillende perspectieven, het stellen van (kritische) vragen en wanneer nodig wordt er ingegrepen. De interne- en externe ontwikkelingen worden daarbij steeds gewogen vanuit het principe “doen waar het de klant om gaat”. Dit geldt voor ontwikkelingen inzake de kwaliteit, de veiligheid, de zorg om de financiële weerbaarheid en de continuïteit van de organisatie.

Governance

Jeugdbescherming west heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De RvT wil een moderne toezichthouder zijn en staat in nauwe verbinding met de gehele organisatie. Zij ziet erop toe dat de Raad van Bestuur de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult zij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes en vervult zij de werkgeversrol naar de bestuurder. De RvT vergadert zes keer per jaar, los van commissie-werkzaamheden en zelfevaluatie. Er zijn drie commissies: een auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid, een Remuneratiecommissie en een audit commissie Financiën. De agenda van de vergaderingen wordt door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen voorbereid.

Bestuur en toezicht

De relatie tussen bestuur en toezichthouders wordt ervaren als betrokken en vertrouwend. Niettemin legt de aankomende stelselwijziging jeugdzorg en de complexe dynamiek in de specialistische jeugdzorg een extra accent op de klankbordfunctie van de RvT en vraagt het meer aandacht op toekomstige ontwikkelingen, in termen van mogelijkheden als bedreigingen. Dit vraagt nieuw evenwicht, extra scherpte en specifieke vaardigheden. In de huidige setting wordt die gevoeld in de behoefte aan een open en toekomstgerichte dialoog.

Modern toezicht

De taak van bestuurders en toezichthouders is complexer geworden. Steeds meer gaat het ook en vooral om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Dat betekent een intensievere relatie met stakeholders. Ook op het gebied van kwaliteit en veiligheid is een verschuiving zichtbaar, waarin de leefwereld van de cliënt belangrijker is dan de systeemwereld van regels en control. In lijn hiermee wil de RvT in 2021 nog meer haar rol pakken vanuit dialoog en openheid naar elkaar toe om daardoor een krachtige sparringpartner van het bestuur te zijn. Daarbij wordt met name van de voorzitter een belangrijke en voorwaardenscheppende bijdrage verwacht, die de kwaliteit en de professionaliteit van Governance versterkt en borgt op aspecten van vertrouwen, diepgang, scherpte, en evenwicht in relaties en rollen.

Door einde van de tweede zittingstermijn komt per 1 mei in de RvT de zetel van Voorzitter vacant. De nieuw aan te treden voorzitter wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid voor een eenmalige verlenging.

Deskundig politiek sensitief flexibel betrokken ervaren transparant lef sparringpartner teamspeler

Profiel

Profieleisen

Aan de leden van de Raad worden verschillende functie-eisen gesteld. Een aantal functie-eisen geldt voor alle leden. Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit, brede deskundigheid, academisch werk- en denkniveau en vaardigheden op bestuurlijk niveau en een intrinsieke belangstelling voor de jeugdzorg/ jeugdbescherming in het bijzonder en de bedoeling achter beleid en uitvoering.

Algemene profieleisen

 • Naast toezichthouder ook adviseur en sparringpartner van de RvB;
 • Voelt zich verbonden met bedoeling/ missie en visie van JB west;
 • Teamspeler, flexibel, gericht op samenwerking;
 • Brede maatschappelijke belangstelling;
 • Analytisch, snel van begrip;
 • Integer, vertrouwen uitstralen;
 • Inspirerend, positief, nuchter, luistervaardig;
 • Toegankelijk en communicatief;
 • Optimistisch van aard, gevoel voor humor;
 • Onafhankelijke opstelling, kritisch en verbindend.

 Specifieke profieleisen voorzitter

 • Ervaring in toezicht houden en vermogen om evenwichtig, met natuurlijk gezag en boven de partijen het voorzitterschap te vervullen;
 • Begrijpt dat hij/zij in de jeugdbeschermingssector zit, dat de organisatie in een lastige positie zit in het huidige systeem;
 • Kan over de eigen organisatie heen kijken, vanuit de bedoeling van het werk en gezien de discussie over een ‘nieuwe structuur’ in de keten;
 • Is gewend zich te begeven in een politieke omgeving;
 • Is zich bewust van het dilemma van de maatschappelijke legitimatie versus de juridische legitimatie;
 • Durft te acteren in een onzekere, financiële situatie;
 • Is in staat om een gezamenlijke dynamiek vorm te geven met een Raad waarvan de meeste leden ook nieuw zijn en kan hierbij vormgeven aan het moderne toezichthouderschap.

De Raad streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

Aanbod

Vergoeding

De RvT-leden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden die valt binnen de normen van de NVTZ en in lijn is met de Zorgbrede Governance Code. De vergoeding bedraagt WNT klasse 3, voor een voorzitter komt dit neer op € 12.225.–.

Procedure

De eerste gesprekken met K+V vinden digitaal plaats tussen 1 en 16 maart. De eerste ronde gesprekken bij Jeugdbescherming west vinden digitaal plaats op donderdag 25 maart 2021 (tussen 10.00 en 15.00 uur) , de tweede ronde op 29 maart (tussen 10.00 en 12.00 uur).

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk 7 maart aanstaande te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de opdracht eerder sluiten, reageer daarom snel! Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Maartje Peters, partner, via 06 1008-5811 of Frank Snethlage, partner, via 06-5131 0178.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Voorzitter Raad van Toezicht
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.