K+V werving selectie interim management

Netwerker, verbinder, politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Oss
Organisatie |

ONS welzijn

Een samenleving waarin iedereen meedoet en waarin iedereen bijdraagt aan geluk voor zichzelf en anderen. Dát wil ONS welzijn bereiken. ONS welzijn is dé aanbieder van welzijn in de regio Noordoost-Brabant. ONS welzijn is een stichting, die per 1 januari 2016 is ontstaan uit een fusie tussen vier organisaties op het gebied van welzijn. De organisatie heeft zichzelf als missie gesteld ‘ieder mens doet en telt mee’. Zij bouwt samen met burgers, netwerkpartners en beleidsmakers aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen vanuit de eigen rol gelijkwaardig mee mag en mee kan doen en waarin jeugd veilig kan opgroeien. De kernwaarden zijn autonomie, uitgaan van talenten en nabijheid. ONS welzijn gaat ervan uit dat mensen zelf hun leven bepalen en dat ieder mens beschikt over talent en kracht. Hierbij is ONS welzijn dichtbij en toegankelijk voor burgers, netwerkpartners en opdrachtgevers en gaan ze uit van de leefomgeving en levensvisie van de burger. Sinds enige tijd heeft ONS welzijn een tijdelijk bestuurder vanwege het vertrek van de bestuurder. Begin komend jaar zal naar verwachting een nieuwe (vaste) bestuurder geworven gaan worden.

Functie | Voorzitter Raad van Toezicht

ONS welzijn kent een verantwoordelijkheid als welzijnsorganisatie, als werkgever en als samenwerkingspartner. De toezichthouders zien vanuit de samenleving toe op de invulling van de maatschappelijke functie, de (maatschappelijke) resultaten en de daaraan verbonden risico’s. De Raad van Toezicht gaat na of de beschikbare middelen doelmatig worden ingezet. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur, treedt op als werkgever van de RvB en adviseert de RvB gevraagd en ongevraagd, waar nodig.

De Raad let integraal op de belangen van alle interne en externe stakeholders, waarbij die van cliënten en medewerkers bijzondere aandacht krijgen. De Raad van Toezicht wil zijn bijdrage aan ONS welzijn vormgeven vanuit een wederkerige vertrouwensrelatie met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht geeft ruimte aan de bestuurder vanuit vertrouwen, binnen de besproken kaders. De Raad van Toezicht vult haar rol in vanuit een onafhankelijke positie, met visie, creativiteit en een kritische inslag en werkt hierbij conform de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Het Welzijnswerk is in beweging, zo ook bij ONS welzijn. De Raad van Toezicht heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het toekomstbestendig maken van de organisatie in de veranderende tijd. Van de Voorzitter van de Raad van Toezicht wordt hierin een belangrijke bijdrage verwacht. De situatie is voor ONS welzijn niet zorgwekkend maar wel spannend. Dat betekent voor de rol van de RvT – en zeker voor de voorzitter – een wellicht iets grotere tijdsbesteding.

Maatschappelijk betrokken, netwerker, verbinder, samenwerkingsgerichte teamspeler, omgevingssensitief

Profiel

Vanwege het vertrek van de voorzitter (aflopen zittingstermijnen) zoekt K+V een nieuwe voorzitter.

Aan de leden van de Raad worden verschillende functie-eisen gesteld. Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke verbinding met de identiteit en kernwaarden van ONS welzijn.

Profieleisen, wie bent u en welke kwaliteiten en ervaringen neemt u mee:

 • Beschikt over ruime bestuurlijke ervaring.
 • Een echte netwerker, verbinder, iemand die beschikt over politiek- bestuurlijke sensitiviteit.
 • Ervaring met de gemeentelijke politieke wereld.
 • Ervaring in het sociale domein.
 • Goede kennis van Good Governance, het wettelijk kader en een visie op hoe dit te vertalen naar governance van een welzijnsorganisatie.
 • Bent in staat een verbindende rol te vervullen in het gesprek en besluitvorming van de Raad van Toezicht en de relatie tussen bestuurder en Raad van Toezicht.
 • Onderschrijft de kernwaarden en missie van ONS welzijn.
 • Treedt namens de RvT naar buiten en onderhoudt een relevant extern netwerk.
 • Straalt natuurlijk gezag en senioriteit uit en heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Bent sociaal vaardig in zijn algemeenheid en in het bijzonder in gevoelige kwesties en conflicten, bent diplomatiek.
 • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken en vanuit karakter en ervaring om kunnen gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie.
 • Stelt steeds het algemeen belang en het belang van ONS welzijn voorop en bent onafhankelijk in het functioneren.
 • Vervult tevens de rol van voorzitter bij de remuneratiecommissie.
 • Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Ons welzijn.
 • Tenslotte zijn humor en relativeringsvermogen voor een voorzitter van essentieel belang!
Aanbod

De RvT-leden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden, die marktconform is en past binnen de normen van de NVTZ en in lijn met de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De Raad van Toezicht heeft dit vastgesteld op € 7.500,– per jaar voor de voorzitter, exclusief reis- en onkosten.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend (video)gesprek bij K+V. De selectiegesprekken bij ONS Welzijn vinden plaats op woensdag 21 oktober vanaf 13.00 uur, met daaropvolgend voor geselecteerde kandidaten een adviesgesprek op maandag 26 oktober vanaf 16.00 uur. Deze gesprekken vinden dan plaats in Oss.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel maar uiterlijk woensdag 2 september aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff, Partner (06-1595 4079) en Maartje Peters, Partner (06-1008 5811)

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Voorzitter Raad van Toezicht
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.