Verbinder

ZWOLLE
Organisatie |

RIBW Groep Overijssel

RIBW Groep Overijssel (GO) biedt begeleiding aan 2.800 mensen met een psychische/psychiatrische beperking. Meedoen in de maatschappij, zelfstandigheid, werken aan herstel of het evenwicht bewaren: met ondersteuning lukt het hen. RIBW GO biedt die ondersteuning, eventueel met een plek om te wonen, voor korte of langere tijd. Ook is RIBW GO actief op het gebied van Werken en leren.

 

RIBW GO heeft een omzet van ruim € 52 miljoen (2016) en werkt met ruim 800 medewerkers in zelforganiserende teams op diverse locaties in Overijssel ondersteund door medewerkers van de ondersteunende diensten. RIBW GO is een lerende organisatie. Ontwikkeling is bekwaam worden én bekwaam blijven. Daarom wordt de deskundigheid van de medewerkers gestimuleerd en bevorderd, bijvoorbeeld met een opleidingsbudget en e-learning. Binnen RIBW GO wordt in zelforganiserende teams gewerkt. Dit betekent dat elk team verantwoordelijk is voor het resultaat, kwaliteit van de begeleiding, deskundigheid en ontwikkeling van het team.

KV_Opdrachten_RIBW
Functie | Manager

Recent is onderzoek gedaan naar de topstructuur van de organisatie. Daarbij is geconcludeerd dat het principe van zelforganisatie goed werkt, maar dat de (tweehoofdige) Raad van Bestuur behoefte heeft aan meer coördinatie- en sturingsmechanismen. Voor het primair proces, bestaande uit meer dan 60 teams, start een project om de coördinatie te versterken. Voor de ondersteunende diensten wordt de nieuwe functie van Manager Bedrijfsvoering ingesteld.

 

De Manager Bedrijfsvoering krijgt de verantwoordelijkheid voor de werkgebieden en organisatie van Control, Cliënten Administratie, de Financiële Administratie, Facilitair, Vastgoed, Frontoffice Service Diensten en IT. Hij/zij werkt daarbij nauw samen met de strategische adviseurs HRM en Kwaliteit.

De ondersteunende diensten worden begeleid zich verder te ontwikkelen om de dienstverlening aan het primair proces en de onderlinge samenwerking te verbeteren, met als uitgangspunt ‘de cliënt centraal’. Een duidelijk dienstverleningsconcept en een helder producten en dienstenaanbod zijn er onderdeel van. Meer concreet voor bedrijfsvoering ligt er een stevige verbetervraag ten aanzien van de P&C cyclus, business control en de AO/IC. Verdere aandachtspunten zijn: het beter vastleggen van gegevens, betere managementinformatie, verbetering van de communicatie met het primair proces.

 

De Manager Bedrijfsvoering is tevens Concerncontroller en ressorteert direct onder de Raad van Bestuur. Hij/zij is lid van het Strategisch Overleg en heeft ook een relatie met de Raad van Toezicht met name via de Auditcommissie. Onderhoudt direct contact met de externe accountant.

 

Kerntaken zijn:

 • Geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor de afdelingen Control, Cliënten Administratie, de Financiële Administratie, Facilitair, Vastgoed, Frontoffice Service Diensten en IT (circa 40 fte);
 • Begeleidt en coacht deze afdelingen en medewerkers naar taakvolwassenheid en zelforganisatie, is proactief en structurerend, maakt daardoor ruimte en stuurt op de hoofdlijnen;
 • Treedt coördinerend op ten aanzien van de dienstverlening van genoemde vakgebieden, zowel in de onderlinge samenhang als in de relatie met het primair proces;
 • Heeft de verantwoordelijkheid voor een soepel lopende planning & control cyclus, inclusief begrotingen, periodieke managementinformatie, verslaggeving en (externe) verantwoording;
 • Is het financieel geweten van de organisatie en uit die functie betrokken bij de onderhandelingen met de gemeenten en andere financiers en bij omvangrijke investeringen en uitgaven;
 • Toetst de kwaliteit van processen en informatie, ziet toe op de (toekomstige) financiële situatie van de organisatie en signaleert daarbij, gevraagd en ongevraagd, de belangrijke risico’s.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Nieuwe functie in dynamische organisatie

De kandidaat van keuze wordt aangetrokken tot:

 • Het geheel nieuwe karakter van deze strategische functie c.q. de mogelijkheid tot eigen inbreng;
 • De veranderopdracht voor de komende periode in de volle breedte van de ondersteuning;
 • De combinatie van leidinggevende en (financieel) inhoudelijke rollen;
 • De solide positie van de organisatie met ruimte om te ontwikkelen en te verbeteren.

 

In het profiel wordt de nadruk gelegd op een financiële achtergrond. De kandidaat voldoet (verder) aan de volgende eisen:

 • Academisch opleidingsniveau (bedrijfseconomisch en/of bedrijfskundig, bij voorkeur met een aanvullende controllersopleiding);
 • Senior ervaring in het leidinggeven aan (groepen) van professionals in een service organisatie; in staat om medewerkers in kracht te zetten en te stimuleren in hun ontwikkeling;
 • Gewend om in de aangegeven verantwoordelijkheden dicht op het bestuurlijke niveau te functioneren, met een bijdrage aan de (bepaling van de) strategische koers;
 • In staat om sturing aan processen te geven, gericht op kwaliteit en efficiency;
 • Conceptuele kennis van Vastgoed (strategie en financiering) en ICT (innovatie en service delivery).

 

De kandidaat sluit aan op de kernwaarden van de organisatie: zuiver in denken en doen, mens centraal en toekomstgericht. Persoonlijke kenmerken zijn verder:

 • Communicatief en verbindend op alle niveaus
 • Gericht op het opbouwen van relaties; heeft affiniteit met zorgverleners/professionals
 • Analytisch met een goed ontwikkeld vermogen om te abstraheren en te detailleren
 • Oplossingsgericht, creatief en onderhandelingsvaardig
 • Robuust, evenwichtig en onafhankelijk
Aanbod

RIBW GO biedt een uitdagende fulltime functie in een prettige en stimulerende werkomgeving. Inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en overeenkomstig de geldende cao (GGZ).

Procedure

De procedure is gericht op een zo spoedig mogelijke benoeming van de nieuwe Manager Bedrijfsvoering. Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde bij K+V plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij je te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989), partner.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.