Inhoudelijk en rolvast samenwerker

Nieuwegein
Organisatie |

Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)

De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) zet zich al meer dan 130 jaar in voor de zwemsport in Nederland. Naast haar taken op het gebied van de georganiseerde top- en breedtesport, wil de KNZB zichzelf onder het motto ‘een levenslange band met iedere zwemmer in Nederland’ waarmaken als dé facilitator van het zwemmen in ons land. De uitdaging voor het bestuur is om het bondsbureau, de verenigingen, de zwembaden en de vele vrijwilligers te faciliteren om op een ondernemende, vernieuwende en uitnodigende manier het zwemmen als sport en gezond(st)e manier van bewegen te bevorderen. Specifieke doelen van de KNZB (circa € 13 miljoen jaaromzet, een werkorganisatie bestaande uit veel vrijwilligers en ongeveer 65 medewerkers) zijn enerzijds het behoud en/of de toename van het aantal leden (100.000) van de zwemverenigingen (400) en anderzijds het ontwikkelen van een attractief en divers zwemaanbod voor de 2,1 miljoen ongebonden zwemmers. Na een strategische herijking, de reorganisatie van het bureau en een op handen zijnde wijziging van de governance is de KNZB nu op zoek naar een nieuw effectief evenwicht. Deze context van transitie vraagt nieuw leiderschap en een sensitief bestuur dat met respect en gevoel voor het verleden de toekomst tegemoet treedt. Voor de KNZB zoeken wij een Algemeen Bestuurslid.

Transitie bestuursmodel
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari 2022 is door leden van de KNZB gekozen per 2025 over te gaan naar een nieuw bestuursmodel, te weten een Raad van Toezicht model met een directeur-bestuurder. Het profiel voor de functie voor algemeen bestuurslid is ontwikkeld om optimaal aan te sluiten bij het toekomstige bestuursmodel.

Functie | Algemeen Bestuurslid

De KNZB is een vereniging en kent derhalve een algemene ledenvergadering (ALV). De ALV is het hoogste besluitvormende orgaan binnen de KNZB en heeft als belangrijkste taak om jaarplan en begroting vast te stellen, evenals om decharge aan het bestuur te verlenen over het gevoerde (financiële) beleid. Daarnaast is de ALV het besluitvormende orgaan inzake het wijzigen van statuten, reglementen en het doorvoeren van strategische beleidswijzigingen. Bovendien ligt bij haar het recht om bestuursleden te benoemen, schorsen en te ontslaan.

Het bestuur van de KNZB is een bestuur dat op afstand en op hoofdlijnen acteert. Het bestuur bespreekt en verrijkt het jaarplan, de begroting en de beleidsvoorstellen die door de werkorganisatie worden voorbereid. Het bestuur keurt dergelijke stukken vervolgens goed en legt ze ter vaststelling voor aan de ALV Tevens treedt het bestuur van de KNZB op als werkgever van de algemeen directeur, die de leiding heeft over de werkorganisatie en houdt zij toezicht op het functioneren van het bureau.

Daar waar het bestuur verantwoording aflegt aan de ALV, doet de algemeen directeur dit aan het bestuur. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het functioneren van de werkorganisatie en het uitvoering geven aan het door de leden vastgestelde beleid binnen de door de leden vastgestelde financiële kaders. De afspraken tussen de Algemeen Directeur en het bestuur zijn vastgelegd in een directiestatuut.

Het bondsbestuur

Het bondsbestuur van de KNZB werkt als een collegiaal bestuur en bestaat uit minimaal vijf leden. Het bestuur vergadert circa tien keer per jaar en de benoemingstermijn voor bestuursleden is drie jaar met maximaal twee maal een herbenoeming voor dezelfde termijn. Bestuursleden worden benoemd door de ALV na selectie op basis van het opgestelde en door de leden vastgestelde profiel.

Binnen het collegiaal opererende bestuur wordt gewerkt met een verdeling van aandachtsgebieden die in onderling overleg belegd worden. Het gaat daarbij onder andere om financiën, marketing, juridische zaken en public affairs. Bij de samenstelling van het bestuur en de selectie van nieuwe bestuursleden wordt rekening gehouden met voldoende complementariteit om alle aandachtsgebieden te kunnen afdekken.

De kerntaken van het bestuur in algemene zin bestaan uit:

 • Verrijken van het beleid zoals voorgesteld door de werkorganisatie.
 • Voorstellen voorleggen aan de Algemene Leden Vergadering ter vaststelling.
 • Adviseren van de algemeen directeur.
 • Beoordelen en aansturen van de algemeen directeur.
 • Toezicht uitoefenen op het functioneren van de werkorganisatie.
 • Verantwoording afleggen aan de Algemene Leden Vergadering voor het gevoerde (financiële) beleid.
 • Representeren van de KNZB richting leden en stakeholders.

Profiel bestuur

Een diverse en inclusieve zwembond, waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt is belangrijk. de KNZB streeft naar een bestuur dat een afspiegeling is van onze samenleving. Waar je wieg ook heeft gestaan, wat je achtergrond, levensstijl of geloof is, als je je herkent in het profiel maken wij graag kennis. Om de kerntaken goed te kunnen uitvoeren worden algemene en specifieke eisen gesteld aan de bestuursleden als collectief en individueel. Collectief worden de volgende basisvereisten gesteld aan het bestuur:

 • Onderschrijft de missie en visie van de KNZB zoals vastgelegd in de statuten en het meerjarenplan.
 • Werkt als een collegiaal bestuur samen.
 • Onderkent en respecteert de onderlinge verhouding conform het vastgestelde besturingsmodel.
 • Heeft een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de directie.
 • Kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief naar zaken die van belang zijn voor de KNZB en diens opdracht en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken.
 • Heeft affiniteit met sporten en bewegen in brede zin en de zwemsport specifiek.
 • Heeft zicht op ontwikkelingen in Nederland op het gebied van sporten en bewegen.
 • Toont betrokkenheid bij het wel en wee van het bureau, de verenigingen, de zwemmers én de vrijwilligers.
 • Is kritisch met betrekking tot haar eigen functioneren en evalueert jaarlijks het eigen functioneren.
 • Komt minimaal tien maal in voltallige samenstelling bijeen.
 • Onderschrijft de Code Goed Sportbestuur.

Voor alle individuele bestuursleden gelden onderstaande vereisten:

 • Staat bekend als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon.
 • Is actief in het dagelijks leven en staat midden in de samenleving.
 • Is bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken (vier uur per week).
 • Heeft minimaal HBO denk- en werkniveau.
 • Heeft bestuurlijke ervaring bij een (landelijke) vereniging.
 • Beschikt over een relevant netwerk.
 • Neemt de verantwoordelijkheid te voorzien in eigen informatiebehoefte.
 • Gaat akkoord met een maximum zittingsduur van negen jaar; drie maal drie jaar.
 • Is in staat zelfstandig en onafhankelijk een afgewogen oordeel te vormen over het totale beleid van de organisatie.
 • Is niet angstig om een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of zijn nek uit te steken.
 • Beschikt over een goede vergader- en gesprekstechniek.
 • Beweegt zich makkelijk in elk soort van gezelschap, is representatief.
 • Is aanspreekbaar, rolvast en gericht op samenwerken.

De KNZB is op zoek naar bestuursleden die beschikken over de volgende competenties:

 • Oordeelsvorming: op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken.
 • Proces denken: volgen en uitvoeren van processen en procedures om de voortgang van taken of activiteiten van anderen en/of de voortgang van de resultaten te bewaken.
 • Omgevingsgerichtheid: laten blijken goed geïnformeerd te zijn over de externe ontwikkelingen, en deze kennis benutten.
 • Organisatie-sensitiviteit: zich bewust tonen van (in)formele kanalen en belangen van verschillende groepen in de organisatie, en hier in handelen rekening mee houden om doelen te bereiken.
 • Samenwerken; bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Het delen van informatie en kennis met anderen.
 • Communicatie: in het bezit zijn van goede communicatie eigenschappen, zowel luistervaardigheid als spreekvaardigheid en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Sensitief Samenwerker Communicatief Oordeelsvorming Servicegericht Integer Verbindend Sportief Politiek-bestuurlijk ervaren Inhoudelijk

Profiel

Een algemeen bestuurslid beschikt over de vereisten zoals beschreven in “vereisten en competenties individuele leden van het bestuur”. Binnen het collegiaal opererende bestuur wordt gewerkt met een verdeling van aandachtsgebieden. Bij de samenstelling van het bestuur en de selectie van nieuwe bestuursleden wordt rekening gehouden met voldoende complementariteit om alle aandachtsgebieden te kunnen afdekken. Wij zoeken nadrukkelijk naar bestuursleden met kennis en kunde op het gebied van HR, verenigingsleven en internationale expertise.

Aanbod

Een prachtige rol waarin je samen met het bestuur impact kunt maken in de sportwereld en bij kunt dragen aan een vitale zwembond en een vitaal Nederland. De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Uiteraard zijn alle reis-, verblijfs- en andere onkosten voor het uitvoeren van de functie declarabel.

Procedure

Voor de werving en selectie van leden van het bestuur is er een selectiecommissie met leden uit de atleten commissie, het bureau, de bondsraad en het bestuur.  Indien nieuwe bestuursleden toetreden zijn de uitgangspunten vanuit de nieuwe ‘code goed sportbestuur’ aangaande onder andere de zittingstermijn leidend. De verkiezing en benoeming vindt plaats op de voorjaars ALV op 21 mei as.  De voordracht hiervoor is gepland op 21 april.

De gesprekken met de selectiecommissies staan gepland op 30 maart en 4 april.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Je kunt reageren tot en met 16 maart. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 43873326). Roel begeleidt deze opdracht.

In het kader van het VOG beleid in de sport, wordt aan alle medewerkers en externen van de KNZB een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag'(VOG) aangevraagd. Het ontvangen van een VOG is randvoorwaardelijk. Als je geen VOG kunt aanleveren, kunnen we helaas niet samenwerken.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Algemeen Bestuurslid
Toezicht
4 uur per week

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.