Bestuursleden – NABV Nederlandse Airsoft Belangenvereniging

Strategisch en professioneel
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

NABV (De Nederlandse Airsoft Belangenvereniging)

De Nederlandse Airsoft Belangenvereniging (NABV) is opgericht op 15 januari 2003. De NABV is een organisatie zonder winstoogmerk, gericht op het promoten en bevorderen van de belangstelling voor airsoft in Nederland en het behartigen van de belangen van iedereen die in Nederland de sport beoefent. In de korte tijd dat de bond bestaat is de NABV gegroeid naar ruim 28.000 leden en op weg naar meer. De missie is helder: mensen enthousiast maken voor airsoft, opkomen voor de belangen van leden en blijven innoveren om de sport zo veilig en aantrekkelijk mogelijk te maken. De NABV is actief op veel terreinen:

 • Organiseren van evenementen, trainingen en wedstrijden;
 • Promotie van de airsoftsport in Nederland;
 • Informatie verstrekken aan leden en belangstellenden;
 • Belangen behartigen van de leden;
 • Komen met voorschriften en het naleven ervan op het gebied van airsoft;
 • Contacten onderhouden met (inter) nationale airsoftorganisaties;
 • Contacten onderhouden met de politiek en de overheid.

Binnen de NABV werken beroepskrachten en vrijwilligers op gelijkwaardige wijze samen. De NABV werkt met een bestuur en een ledenraad. Het bestuur runt de vereniging en de ledenraad houdt toezicht op het bestuur. Na een fase van pionieren en groei, een helder meerjarenplan en een volwassen bureau is de NABV toe aan de volgende stap in professionalisering van de balans tussen ledenraad, bestuur, bureau, vrijwilligers en leden waarin samengewerkt wordt aan de meerjaren strategie en ieder vanuit zijn / haar rol bijdraagt. Deze context van verdere professionalisering en groei vraagt nieuw leiderschap en een sensitief bestuur dat met respect en gevoel voor het verleden de toekomst tegemoet treedt. Voor de NABV zoeken we meerdere bestuursleden die de komende tijd kunnen invoegen en toevoegen.

Functie

Bestuursleden

Het bestuur van de NABV bestaat momenteel uit zes personen. Het merendeel zet zich al vanaf de start met hart en ziel in voor airsoft in Nederland. De komende tijd zal een aantal mensen afscheid nemen omdat zij hun maximale bestuurstermijn hebben bereikt. Zij willen graag het stokje overdragen aan nieuwe bestuursleden die samen met het bureau en de ledenraad gaan werken aan de volgende opgaven:

 • Blijven professionaliseren van de NABV en de rol van de diverse geledingen;
 • Belangenbehartiging van de airsoft sport in politiek Den Haag en bij belangrijke stakeholders als politie en defensie;
 • Blijvende aandacht schenken aan de juridische aspecten van de sport en de vereniging;
 • Ambitie om te werken aan een internationale structuur van Airsoft.

Het bestuur van de NABV heeft de wens om als bestuur op afstand en op hoofdlijnen te gaan acteren. Het bestuur bespreekt en verrijkt het jaarplan, de begroting en de beleidsvoorstellen die door de werkorganisatie worden voorbereid. Het bestuur keurt dergelijke stukken vervolgens goed en legt ze ter vaststelling voor aan de Ledenraad. Tevens treedt het bestuur op als werkgever van de algemeen directeur, die de leiding heeft over de werkorganisatie en houdt zij toezicht op het functioneren van het bureau.

Het bestuur werkt als een collegiaal bestuur en vergadert momenteel circa 20 keer per jaar. Het heeft de wens deze frequentie te verminderen. De benoemingstermijn voor bestuursleden is vier jaar met maximaal twee maal een herbenoeming voor dezelfde termijn. Binnen het bestuur wordt gewerkt met een verdeling van aandachtsgebieden die in onderling overleg belegd worden. Het gaat daarbij onder andere om financiën, marketing, juridische zaken en belangenbehartiging. Bij de samenstelling van het bestuur en de selectie van nieuwe bestuursleden wordt rekening gehouden met voldoende complementariteit om alle aandachtsgebieden te kunnen afdekken.

Sensitief Samenwerker Communicatief Oordeelsvorming Integer Verbindend Sportief Politiek-bestuurlijk ervaren Inhoudelijk Professioneel Enthousiast Verantwoordelijkheid Positief kritisch

Profiel

Om de kerntaken goed te kunnen uitvoeren worden algemene en specifieke eisen gesteld aan de bestuursleden als collectief en individueel. Collectief worden de volgende basisvereisten gesteld aan het bestuur:

 • Onderschrijft de missie en visie van de NABV zoals vastgelegd in de statuten en het meerjarenplan;
 • Werkt als een collegiaal bestuur samen;
 • Onderkent en respecteert de onderlinge verhouding conform het vastgestelde besturingsmodel;
 • Heeft een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de directie;
 • Kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief naar zaken die van belang zijn voor de NABV en diens opdracht en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken;
 • Heeft affiniteit met sport in brede zin en de airsoftsport specifiek;
 • Heeft zicht op ontwikkelingen in Nederland op het gebied van sporten en verenigingen;
 • Toont betrokkenheid bij het wel en wee van het bureau, de verenigingen, commerciële airsoft aanbieders, de leden én de vrijwilligers;
 • Is kritisch met betrekking tot haar eigen functioneren en evalueert jaarlijks het eigen functioneren.
 • Een VOG te kunnen overleggen op basis van het profiel schietsport en bereid te zijn lid te worden van de NABV.

Voor alle individuele bestuursleden gelden onderstaande vereisten:

 • Betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon;
 • Actief in het dagelijks leven en staat midden in de samenleving;
 • Bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken ( 16 uur per maand);
 • HBO denk- en werkniveau;
 • Bestuurlijke ervaring bij een (landelijke) vereniging;
 • Neemt de verantwoordelijkheid te voorzien in eigen informatiebehoefte;
 • Akkoord met een maximum zittingsduur van twaalf jaar; drie maal vier jaar;
 • In staat zelfstandig en onafhankelijk een afgewogen oordeel te vormen over het totale beleid van de organisatie;
 • Durft een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of zijn nek uit te steken;
 • Beschikt over een goede vergader- en gesprekstechniek;
 • Beweegt zich makkelijk in elk soort van gezelschap, is representatief;
 • Aanspreekbaar, rolvast en gericht op samenwerken.

Een algemeen bestuurslid beschikt over de vereisten zoals deze beschreven zijn. Bij de samenstelling van het bestuur en de selectie van nieuwe bestuursleden wordt rekening gehouden met voldoende complementariteit om alle aandachtsgebieden te kunnen afdekken. Wij zoeken nadrukkelijk naar bestuursleden met kennis en kunde op het gebied van Juridische Zaken, HR, verenigingsleven en internationale expertise. Daarnaast kun je geen commercieel belang hebben in de airsoftsport.

Aanbod

Een prachtige rol waarin je samen met het bestuur en met een team van enthousiaste vrijwilligers en medewerkers een jonge sportvereniging met grote ambities verder te ontwikkelen. Er is een passende onkostenvergoeding.
Het bestuur vergadert momenteel 2-wekelijks op de donderdagavond in het Nationaal Airsoft Centrum te Geldermalsen.

Procedure

De eerste gesprekken zijn zaterdag 15 juni in de middag op het Nationaal Airsoft Centrum in Geldermalsen. Een tweede ronde is op donderdagavond 20 juni in Geldermalsen.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Je kunt reageren tot en met 9 juni. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 43873326). Roel begeleidt deze opdracht.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.