Bestuurslid - KNBSB

Betrokken en dienend
Locatie: Nieuwegein
Organisatie |

KNBSB

De Koninklijke Nederlandse Baseball en Softbal Bond (KNBSB) is de bond voor iedereen die wil honkballen, softballen en baseball5 wil spelen. Voor jong en oud, recreatief of prestatie, gebonden of ongebonden in de beoefening van deze mooie sporten. De KNBSB bestaat uit 160 verenigingen, 20.000 leden en vele vrijwilligers die samen de sport organiseren en ontwikkelen onder leiding van het bestuur, de Commissie van Toezicht, het Congres en het bondsbureau. Bij de KNBSB werken ongeveer tien mensen op het Bondsbureau in Nieuwegein en tien mensen in Amsterdam bij de nationale teams & talentontwikkeling programma’s.

De KNBSB is een organisatie in ontwikkeling, binnen een bijzonder en dynamisch sportdomein waar dagelijks veel gebeurt én verandert. Samen werken aan de verdere ontwikkeling van de sport en de organisatie, met de ruimte voor eigen inbreng maakt jouw rol uitdagend en geeft je voldoening. De kracht van de KNBSB zit in het aanpassingsvermogen. De KNBSB is een sportbond die zich kenmerkt door betrokkenheid en een informele cultuur.

De bond is op zoek naar een nieuw bestuur. Ben jij betrokken en dienend? Wil je onderdeel zijn van een team en toegevoegde waarde bieden aan de sport?

Functie | Bestuurslid

De KNBSB is een vereniging en hierbinnen is het KNBSB Congres (de ALV) het hoogste orgaan. Alle verenigingen die lid van de KNBSB zijn worden uitgenodigd een afgevaardigde naar het Congres te sturen. Het Bondsbestuur is het orgaan waar het strategische beleid wordt voorbereid (ondersteund door de directie). De Commissie van Toezicht (CvT) is een commissie van het KNBSB Congres en oefent ten behoeve van het Congres controle uit op het algemene en het financiële beleid van het Bondsbestuur. De Commissie van Toezicht en het Bondsbestuur komen vier keer jaar bij elkaar in een formele vergadering.

Het Bondsbureau geeft uitvoering aan het beleid en bestaat uit een facilitair bedrijf en de secties verenigingssport en nationale teams & talentontwikkeling. Het facilitair bedrijf en verenigingssport vallen onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De sectie nationale teams & talentontwikkeling valt onder de verantwoordelijkheid van de technisch directeur.

Het bestuur is betrokken, acteert op afstand en op hoofdlijnen. Het bestuur bespreekt en verrijkt het jaarplan, de begroting en de beleidsvoorstellen die door het Bondsbureau worden voorbereid. Tevens treedt het bestuur op als werkgever van de directie, die de leiding heeft over de werkorganisatie en houdt zij toezicht op het functioneren van het Bondsbureau.

Daar waar het bestuur verantwoording aflegt aan het Congres, doet de directie dit aan het bestuur. De afspraken tussen de Algemeen Directeur en het bestuur zijn vastgelegd in een directiestatuut.

Het bondsbestuur
Het bondsbestuur van de KNBSB werkt als een collegiaal bestuur en bestaat uit minimaal vijf leden. Het bestuur vergadert circa tien keer per jaar. De benoemingstermijn voor bestuursleden is drie jaar met maximaal tweemaal een herbenoeming voor dezelfde termijn. Bestuursleden worden benoemd door het Congres.

Binnen het collegiaal opererende bestuur wordt gewerkt met een verdeling van aandachtsgebieden, die in onderling overleg belegd worden. Het gaat daarbij onder andere om financiën, commercie, juridische zaken, sportontwikkeling en topsport. En dit voor de disciplines, softbal, honkbal en Baseball5. Bij de samenstelling van het bestuur en de selectie van nieuwe bestuursleden wordt rekening gehouden met voldoende complementariteit om alle aandachtsgebieden te kunnen afdekken.

Het KNBSB bestuur zoekt bestuursleden met affiniteit en expertise op de volgende gebieden:

 • Commercie
 • Juridische Zaken (waaronder governance)
 • Marketing
 • Human Resources
 • Sportontwikkeling honkbal / softbal / baseball5
 • Topsport honkbal / softbal / baseball5
 • Caribisch deel van het Koninkrijk

Bij de samenstelling van het bestuur en de selectie van nieuwe bestuursleden wordt rekening gehouden met voldoende complementariteit om alle aandachtsgebieden te kunnen afdekken. Het bestuur moet herkenbaarheid hebben voor en verbinding met de verenigingen.

Oordeelsvermogen Rolvast Inhoudelijk Samenwerker Communicatief Integer Verbindend Inspirerend Sportief Duidelijk Transparant
Profiel

Om de kerntaken goed uit te kunnen voeren worden algemene en specifieke eisen gesteld aan de bestuursleden als collectief en individueel. Collectief worden de volgende basisvereisten gesteld aan het bestuur. Het bestuur:

 • Onderschrijft de missie en visie van de KNBSB zoals vastgelegd in de statuten en het meerjarenplan.
 • Werkt als een collegiaal bestuur samen.
 • Onderkent en respecteert de onderlinge verhouding conform het vastgestelde besturingsmodel en doet verslag en gaat in gesprek met de Commissie van Toezicht en het Congres.
 • Heeft een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de directie.
 • Kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief naar zaken die van belang zijn voor de KNBSB en diens opdracht en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken.
 • Heeft affiniteit met sporten en bewegen in brede zin en de honkbal en softbalsport specifiek.
 • Heeft zicht op ontwikkelingen in het Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk op het gebied van sporten en bewegen in relatie tot bijvoorbeeld maatschappij, gezondheidszorg, verenigingen en topsport.
 • Toont betrokkenheid bij het wel en wee van het bureau, de verenigingen, de sporters én de vrijwilligers.
 • Is kritisch met betrekking tot haar eigen functioneren en evalueert jaarlijks het eigen functioneren.
 • Komt minimaal tienmaal in voltallige samenstelling bijeen.
 • Onderschrijft de Code Goed Sportbestuur.

Voor alle individuele bestuursleden gelden onderstaande vereisten:

 • Staat bekend als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon.
 • Is actief in het dagelijks leven en staat midden in de samenleving.
 • Is bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken (vier uur per week).
 • Heeft minimaal hbo denk- en werkniveau.
 • Heeft bestuurlijke ervaring bij een (landelijke) vereniging.
 • Beschikt over een relevant netwerk.
 • Neemt de verantwoordelijkheid te voorzien in eigen informatiebehoefte.
 • Gaat akkoord met een maximum zittingsduur van negen jaar; drie maal drie jaar.
 • Is in staat zelfstandig en onafhankelijk een afgewogen oordeel te vormen over het totale beleid van de organisatie.
 • Beschikt over een goede vergader- en gesprekstechniek.
 • Beweegt zich makkelijk in elk soort van gezelschap, is representatief.
 • Is aanspreekbaar, rolvast en gericht op samenwerken.

De KNBSB is op zoek naar bestuursleden die beschikken over de volgende competenties:

 • Oordeelsvorming: op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken.
 • Proces denken: volgen en uitvoeren van processen en procedures om de voortgang van taken of activiteiten van anderen en/of de voortgang van de resultaten te bewaken.
 • Samenwerken; bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Het delen van informatie en kennis met anderen.
 • Communicatie: in het bezit zijn van goede communicatie eigenschappen, zowel luistervaardigheid als spreekvaardigheid en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Aanbod

De KNBSB biedt een prachtige rol waarin je samen met de overige bestuursleden en alle andere betrokkenen van de sport impact kunt maken in de sportwereld en bij kunt dragen aan een vitale bond en een vitaal Nederland. De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Uiteraard zijn alle reis-, verblijfs- en andere onkosten voor het uitvoeren van de functie declarabel.

Procedure

Voor de werving en selectie van leden van het bestuur is er een selectiecommissie gevormd binnen de KNBSB. Indien nieuwe bestuursleden toetreden zijn de uitgangspunten vanuit de nieuwe ‘code goed sportbestuur’ leidend. De voordracht hiervoor is gepland op 9 december.
De eerste gespreksronde met de selectiecommissie is gepland op 16 september.
De KNBSB heeft K+V om hulp gevraagd voor de werving. Op het moment dat de reactie termijn verstreken is, draagt K+V alle reacties over aan de selectiecommissie en neemt deze commissie het selectieproces over.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Geef in je motivatie duidelijk aan op welk inhoudelijk gebied je toegevoegde waarde ligt! Je kunt reageren tot 12 september.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06-4387 3326). Roel begeleidt de werving.

Bestuurslid
Toezicht
4 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.